Przesunięcie terminów ogłoszenia konkursów dla Działań z Osi 3,4 i 9, RPO – L2020

30.05.2018 Nabory wniosków 3. Gospodarka niskoemisyjna 4. Środowisko i kultura 9. Infrastruktura społeczna Wiadomości Nabory wniosków Wiadomości Kogeneracja Kapitał przyrodniczy regionu Rozwój obszarów zmarginalizowanych

Uprzejmie informujemy, iż decyzją Zarządu Województwa Lubuskiego (ZWL) z dnia 24 maja 2018 roku, konkursy zaplanowane zgodnie z Harmonogramem naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 na 2018 rok na maj br. w ramach Poddziałania 3.2.2 Efektywność energetyczna – ZIT Zielona Góra, Typ I, na kwotę 930 000,00 zł oraz na czerwiec br. dla Działania
3.1 Odnawialne źródła energii, Typ I, na kwotę 15 mln zł, dla Działania 3.4 Kogeneracja, Typ I, II, na kwotę 14 mln zł i dla Poddziałania 4.5.2 Kapitał przyrodniczy regionu – ZIT Zielona Góra, Typ I – III, na kwotę 1,5 mln zł, zostaną ogłoszone niezwłocznie po przyjęciu kryteriów wyboru projektów przez Komitet Monitorujący RPO-L2020 w miesiącu czerwcu 2018 br., wówczas nabory niniejszych wniosków rozpoczną się w lipcu br.

Również ze względu na konieczność dokonania zmian w kryteriach wyboru projektów, na prośbę IP ZIT MOF Zielonej Góry, ZWL w dniu 24 maja 2018 roku, podjął decyzję o przesunięciu z czerwca na sierpień br. terminu naboru wniosków dla Poddziałania 9.2.3 Rozwój obszarów zmarginalizowanych – ZIT Zielona Góra, Typ I, na kwotę 16,9 mln zł.

Ostateczne kwoty naborów dla przedmiotowych Działań/ Poddziałań będą uzależnione od kursu euro, aktualnego na miesiąc poprzedzający ogłoszenie konkursów.