Inteligentny Rozwój

Podstawowe założenia realizacji Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020.

Celem głównym POIR jest wzrost innowacyjności polskiej gospodarki.

Cel ten będzie się wyrażał głównie zwiększeniem nakładów na B+R ponoszonych przez przedsiębiorstwa, w związku z czym główny wskaźnik, do realizacji którego wnosi wkład POIR, to nakłady na B+R w sektorze przedsiębiorstw (Business Expenditures on R&D-BERD). Szacowany wkład POIR w osiągnięcie docelowej wartości BERD (w 2023 r.) wynosi 15,92%.

Hasło przewodnie Programu to: wsparcie projektów od pomysłu do rynku.

Założeniem POIR jest wsparcie realizacji całego procesu powstawania innowacji: od fazy tworzenia się pomysłu, poprzez etap prac B+R, w tym przygotowanie prototypu, aż po komercjalizację wyników prac B+R. Mając na uwadze zróżnicowany poziom ryzyka realizacji projektu na ww. etapach, przewiduje się stosowanie dotacji oraz instrumentów finansowych.

Prace B+R i wdrożenia ich wyników

Podstawowym elementem POIR są instrumenty wsparcia skierowane do przedsiębiorstw w celu podjęcia i rozwoju (kontynuacji) działalności B+R+I.

W ramach POIR przewiduje się realizację schematów wsparcia dedykowanych finansowani u prac B+R – na wszystkich lub wybranych etapach rozwoju innowacyjnego rozwiązania oraz tworzenia warunków do prowadzenia przez przedsiębiorstwa prac B+R.

W porównaniu do dotychczas oferowanego wsparcia w obszarze innowacyjności, w ramach POIR planuje się położenie większego nacisku na współpracę sektorów biznesu i nauki. Przedsiębiorstwa, które chcą tworzyć innowacyjne produkty i usługi, nie zawsze dysponują odpowiednim zapleczem B+R (infrastrukturą, zasobami kadrowymi) dla realizacji tego typu działań. W takiej sytuacji współpraca z jednostkami naukowymi stanowi korzystne rozwiązanie dla przedsiębiorstw planujących opracowanie nowych lub ulepszonych produktów/usług. Ponadto stymulowanie współpracy na linii biznes-nauka powinno umożliwić lepsze ukierunkowanie prac B+R, realizowanych przez jednostki naukowe, na potrzeby przedsiębiorstw, a w konsekwencji umożliwić wzrost wykorzystania efektów pracy naukowców w działalności gospodarczej.

W ramach POIR prowadzone są działania wspierające wdrożenia wyników prac B+R, które mogą być realizowane z wykorzystaniem dotacji lub instrumentów finansowych. Wynika to z faktu, iż dalsze etapy opracowania innowacyjnego rozwiązania (po etapie prac B+R) są obciążone mniejszym ryzykiem oraz uwarunkowane czynnikami o charakterze rynkowym.
Wsparcie obejmuje zarówno innowacje produktowe, procesowe jak i innowacje o charakterze organizacyjnym czy też marketingowym. Oznacza to, że oprócz innowacji technologicznych finansowane będą innowacje nietechnologiczne, pozwalające na zwiększenie efektywności działań organizacyjnych czy zarządczych w przedsiębiorstwie.

W POIR priorytetowo traktowane są ekoinnowacje – innowacyjne technologie w dziedzinie ochrony środowiska, w tym w zakresie ograniczenia emisji gazów cieplarnianych, zanieczyszczeń powietrza i wody oraz adaptacji do zmian klimatu. POIR przewiduje rozwiązania horyzontalne preferujące wsparcie projektów B+R+I prowadzących do innowacji w zakresie technologii środowiskowych, niskoemisyjnych oraz umożliwiających efektywne (oszczędne) gospodarowanie zasobami.

Rozwój gospodarczy w Polsce w coraz większym stopniu odbywa się z wykorzystaniem technologii informacyjnych i komunikacyjnych (ICT). Sektor ten odgrywa coraz większą rolę w strukturze PKB Polski oraz wpływa na profil eksportu. Zwiększenie wykorzystania ICT w przedsiębiorstwach oraz budowanie warunków dla rozwoju e-gospodarki w Polsce będzie istotnym elementem realizacji POIR.

Osie priorytetowe / Działania / Poddziałania:

I Oś Priorytetowa: Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa

 • 1.1: Projekty B+R przedsiębiorstw
  • 1.1.1 Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa
  • 1.1.2 Prace B+R związane z wytworzeniem instalacji pilotażowej/demonstracyjnej
 • 1.2 Sektorowe programy B+R
 • 1.3 Prace B+R finansowane z udziałem funduszy kapitałowych
  • 1.3.1 Wsparcie projektów badawczo-rozwojowych w fazie preseed przez Fundusze Typu proof of concept – BRIdge Alfa
  • 1.3.2 Publiczno-prywatne wsparcie prowadzenia prac badawczo-rozwojowych z udziałem funduszy kapitałowych – BRIdge VC

II Oś Priorytetowa: Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I

 • 2.1 Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw
 • 2.2 Otwarte innowacje – wspieranie transferu technologii
 • 2.3 Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw
  • 2.3.1 Proinnowacyjne usługi IOB dla MŚP
  • 2.3.2 Bony na innowacje dla MŚP
  • 2.3.3 Umiędzynarodowienie Krajowych Klastrów Kluczowych
  • 2.3.4 Ochrona własności przemysłowej
  • 2.3.5 Design dla przedsiębiorców
 • 2.4 Współpraca w ramach krajowego systemu innowacji
  • 2.4.1 Centrum analiz i pilotaży nowych instrumentów inno_LAB
  • 2.4.2 Monitoring Krajowej Inteligentnej Specjalizacji
 • 2.5 Programy akceleracyjne

III Oś Priorytetowa: Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach

 • 3.1 Finansowanie innowacyjnej działalności MŚP z wykorzystaniem kapitału podwyższonego ryzyka
  • 3.1.1 Inwestycje w innowacyjne start-upy – Starter
  • 3.1.2 Inwestycje w innowacyjne start-upy – Starter
  • 3.1.3 Fundusz Pożyczkowy Innowacji
  • 3.1.4 KOFFI – Konkurencyjny Ogólnopolski Fundusz Funduszy Innowacyjnych
  • 3.1.5 Wsparcie MŚP w dostępie do rynku kapitałowego – 4 Stock
 • 3.2 Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R
  • 3.2.1 Badania na rynek
  • 3.2.2 Kredyt na innowacje technologiczne
  • 3.2.3 Fundusz gwarancyjny wsparcia innowacyjnych przedsiębiorstw
 • 3.3 Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw
  • 3.3.1 Polskie Mosty Technologiczne
  • 3.3.2 Promocja gospodarki w oparciu o polskie marki produktowe – Marka Polskiej Gospodarki – Brand
  • 3.3.3 Promocja gospodarki w oparciu o polskie marki produktowe – Marka Polskiej Gospodarki – Brand

IV Oś Priorytetowa: Zwiększenie potencjału naukowo-badawczego

 • 4.1 Badania naukowe i prace rozwojowe
  • 4.1.1 Strategiczne programy badawcze dla gospodarki
  • 4.1.2 Regionalne agendy naukowo-badawcze
  • 4.1.3 Innowacyjne metody zarządzania badaniami
  • 4.1.4 Projekty aplikacyjne
 • 4.2 Rozwój nowoczesnej infrastruktury badawczej sektora nauki
 • 4.3 Międzynarodowe Agendy Badawcze
 • 4.4 Zwiększanie potencjału kadrowego sektora B+R

 

Dokumenty programowe:

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój

Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych POIR

 

Źródło: www.poir.gov.pl, 27.05.2018