RPO kuj.-pomorskie

Regionalny Program Operacyjny województwa kujawsko-pomorskiego na lata 2014-2020

Dzięki RPO WK-P 2014-2020 region kujawsko-pomorski otrzyma z Brukseli 1,9 miliarda euro. 72 procent tej kwoty pochodzić będzie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i zostanie wydane na inwestycje o charakterze infrastrukturalnym. 28 proc. to środki Europejskiego Funduszu Społecznego przeznaczone na cele o charakterze społecznym. Sumując to z kwotą 335 mln euro z tzw. wkładu krajowego daje łącznie na realizację RPO WK-P 2014-2020 kwotę 2,23 mld euro.

Odnawialne źródła energii i efektywność energetyczna – około 163 mln euro
Pozyskiwanie energii ze źródeł odnawialnych – słońca, wody, ziemi czy biomasy – to jeden z priorytetów ustalonych przez Komisję Europejską na najbliższe lata. Kładziemy też nacisk na bardziej efektywne wykorzystanie energii w budynkach publicznych i mieszkalnych (np. poprzez ocieplenie budynku połączone z wymianą okien i drzwi, przebudowę systemów grzewczych czy instalację systemów OZE). Wsparcie zostanie też skierowane na działania przyczyniające się do zmniejszenia strat energii w przedsiębiorstwach.

Zrównoważona mobilność miejska – około 134 mln euro
Aby zachęcić mieszkańców do korzystania z transportu zbiorowego dofinansujemy działania przyczyniające się do dalszego rozwoju systemu transportu miejskiego. Wsparcie może dotyczyć: zakupu niskoemisyjnych środków transportu, rozwoju inteligentnych systemów transportowych, tworzenia buspasów, czy też rozwoju systemu transportu rowerowego.

Transport: drogi i kolej – około 185 mln euro
Kontynuujemy wspieranie rozwoju infrastruktury transportowej, w tym drogowej, łączącej ważne szlaki komunikacyjne z drogami wojewódzkimi i lokalnymi. Aby zapewnić jak największą spójność komunikacyjną w regionie przygotowywany jest Kujawsko-Pomorski Plan Spójności Komunikacji Drogowej i Kolejowej, który zostanie jeszcze poddany konsultacjom społecznym. Ponadto dofinansowanie trafi na inwestycje w budowę, modernizację i rewitalizację sieci kolejowej oraz infrastruktury dworcowej o znaczeniu regionalnym.

Ochrona środowiska: gospodarka odpadami i gospodarka wodno-ściekowa – około 65 mln euro
W zakresie gospodarki odpadami wsparcie uzyskają inwestycje w infrastrukturę do selektywnej zbiórki i przetwarzania odpadów, recyklingu, sortowania i kompostowania. W zakresie infrastruktury wodno-ściekowej, dofinansowanie obejmie budowę i unowocześnienie sieci kanalizacyjnej oraz oczyszczalni ścieków.

Kultura – około 30 milionów euro
Priorytet w tym zakresie to rozwój instytucji kultury, a także kontynuacja działań na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego, w tym konserwacja zabytków i materiałów archiwalnych.

Zdrowie – około 112 milionów euro
Sfinansujemy projekty dotyczące infrastruktury opieki zdrowotnej. Nowością będzie wsparcie programów profilaktyki zdrowotnej. Działania będą się koncentrować przede wszystkim w obszarach przejawiających się wysoką zachorowalnością i umieralnością w regionie (choroby układu krążenia, nowotworowe, układu kostno-stawowo-mięśniowego, układu oddechowego, psychiczne).

Edukacja – około 178 mln euro
Stawiamy na zwiększanie jakości edukacji przedszkolnej. Przyczyni się do tego utworzenie odpowiedniej ilości miejsc w przedszkolach, a także zapewnienie kompetentnej i wykwalifikowanej kadry. W zakresie rozwoju szkolnictwa zawodowego szczególny nacisk zostanie położony na współpracę szkół z otoczeniem społeczno- gospodarczym. Jej elementem będą staże i praktyki oraz działania służące dostosowaniu wsparcia do potrzeb rynku pracy i pracodawców. Uzupełnieniem będzie dofinansowanie szkół prowadzących kształcenie ogólne skierowane na rozwój kompetencji kluczowych z punktu widzenia rynku pracy, np. języków obcych, umiejętności ICT, przedsiębiorczości czy kreatywności oraz podmiotów popularyzujących naukę w sposób eksperymentalny i ciekawy dla odbiorcy.

Solidarne społeczeństwo – około 125 mln euro
Nie zapominamy o osobach zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym. Działania będą zmierzały przede wszystkim do zwiększenia możliwości zatrudnienia tych osób oraz aktywizacji społecznej i zawodowej. Planujemy również zapewnić szerszy dostęp do usług zdrowotnych w zakresie rehabilitacji dzieci zagrożonych niepełnosprawnością i niepełnosprawnych. Będziemy także wspierać sferę usług społecznych, takich jak usługi opiekuńcze nad osobami starszymi i niepełnosprawnymi, wsparcie dla rodzin zastępczych, wsparcie dla osób bezdomnych. Ważnym elementem w walce z wykluczeniem społecznym jest sektor ekonomii społecznej.

Pakiet terytorialny – około 500 mln euro
Nowa perspektywa finansowa wprowadza innowacyjne narzędzie jakim jest polityka terytorialna. W województwie kujawsko-pomorskim będzie ona upowszechniana poprzez realizację polityki miejskiej w 5 największych miastach naszego regionu oraz poprzez wsparcie rozwoju i rozwiązywanie najważniejszych problemów społecznych i gospodarczych na obszarach powiatowych. Ponadto nasz region jest jednym z dwóch województw w naszym kraju, które zdecydowały się na wykorzystanie nowego instrumentu oddolnego jakim jest rozwój lokalny kierowany przez społeczność (RLKS). Działania realizowane przy pomocy tego instrumentu będą ukierunkowane na ożywienie społeczne i gospodarcze obszarów, poprzez współpracę różnych partnerów ze środowisk samorządowych, społecznych i gospodarczych.

 

Osie Priorytetowe / Działania / Poddziałania

I Oś Priorytetowa: Wzmocnienie innowacyjności i konkurencyjności gospodarki regionu

 • 1.1 Publiczna infrastruktura na rzecz badań i innowacji
 • 1.2 Promowanie inwestycji przedsiębiorstw w badania i innowacje
  • 1.2.1 Wsparcie procesów badawczo-rozwojowych
  • 1.2.2 Wsparcie prac B+R poprzez instrumenty finansowe
 • 1.3 Wsparcie przedsiębiorczości akademickiej
  • 1.3.1 Wsparcie procesów badawczo-rozwojowych w przedsiębiorstwach akademickich
  • 1.3.2 Wsparcie przedsiębiorstw akademickich poprzez instrumenty kapitałowe
 • 1.4 Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości
  • 1.4.1 Wsparcie rozwoju mikroprzedsiębiorstw
  • 1.4.2 Wsparcie MŚP poprzez instytucje otoczenia biznesu
  • 1.4.3 Rozwój infrastruktury na rzecz rozwoju gospodarczego
 • 1.5 Opracowywanie i wdrażanie nowych modeli biznesowych dla MŚP
  • 1.5.1 Pożyczki dla MŚP na nowe modele biznesowe
  • 1.5.2 Promocja gospodarcza regionu
  • 1.5.3 Wsparcie procesu umiędzynarodowienia przedsiębiorstw
 • 1.6 Wspieranie tworzenia i rozszerzania zaawansowanych zdolności w zakresie rozwoju produktów i usług
  • 1.6.1 Instrumenty finansowe dla innowacyjnych MŚP
  • 1.6.2 Dotacje dla innowacyjnych MŚP

II Oś Priorytetowa: Cyfrowy region

 • 2.1 Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych
 • 2.2 Cyfrowa dostępność i użyteczność informacji sektora publicznego oraz zasobów nauki, kultury i dziedzictwa regionalnego

III Oś Priorytetowa: Efektywność enegetyczna i gospodarka niskoemisyjna w regionie

 • 3.1 Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych
 • 3.2 Efektywność energetyczna w przedsiębiorstwach
 • 3.3 Efektywność energetyczna w sektorze publicznym i mieszkaniowym
 • 3.4 Zrównoważona mobilność miejska i promowanie strategii niskoemisyjnych
 • 3.5 Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w ramach ZIT
  • 3.5.1 Efektywność energetyczna w sektorze publicznym i mieszkaniowym w ramach ZIT
  • 3.5.2 Zrównoważona mobilność miejska i promowanie strategii niskoemisyjnych w ramach ZIT

IV Oś Priorytetowa: Region przyjazny środowisku

 • 4.1 Przeciwdziałanie zagrożeniom
  • 4.1.1 Poprawa ochrony przeciwpowodziowej i przeciwdziałanie suszy
  • 4.1.2 Wzmocnienie systemów ratownictwa chemiczno-ekologicznego i służb ratowniczych
 • 4.2 Gospodarka odpadami
 • 4.3 Rozwój infrastruktury wodno-ściekowej
 • 4.4 Ochrona i rozwój zasobów kultury
 • 4.5 Ochrona przyrody
 • 4.6 Ochrona środowiska naturalnego i zasobów kulturowych na obszarze ZIT
  • 4.6.1 Wsparcie gospodarki wodno-ściekowej w ramach ZIT
  • 4.6.2 Wsparcie ochrony zasobów kultury w ramach ZIT
  • 4.6.3 Wsparcie ochrony zasobów przyrodniczych w ramach ZIT

V Oś Priorytetowa:Spójność wewnętrzna i dostępność zewnętrzna regionu

 • 5.1 Infrastruktura drogowa
 • 5.2 Rozwój pozamiejskiego transportu publicznego
 • 5.3 Infrastruktura kolejowa

VI Oś Priorytetowa:Solidarne społeczeństwo i konkurencyjne kadry

 • 6.1 Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną i społeczną
  • 6.1.1 Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną
  • 6.1.2 Inwestycje w infrastrukturę społeczną
 • 6.2 Rewitalizacja obszarów miejskich i ich obszarów funkcjonalnych
 • 6.3 Inwestycje w infrastrukturę edukacyjną
  • 6.3.1 Inwestycje w infrastrukturę przedszkolną
  • 6.3.2 Inwestycje w infrastrukturę kształcenia zawodowego
 • 6.4 Rewitalizacja oraz inwestycje w infrastrukturę edukacyjną w ramach ZIT
  • 6.4.1 Rewitalizacja obszarów miejskich i ich obszarów funkcjonalnych w ramach ZIT
  • 6.4.2 Inwestycje w infrastrukturę przedszkolną w ramach ZIT
  • 6.4.3 Inwestycje w infrastrukturę kształcenia zawodowego w ramach ZIT

VI  Oś Priorytetowa: Rozwój lokalny kierowany przez społeczność

 • 7.1 Rozwój lokalny kierowany przez społeczność

VII Oś Priorytetowa: Aktywni na rynku pracy

 • 8.1 Podniesienie aktywności zawodowej osób bezrobotnych poprzez działania powiatowych urzędów pracy
 • 8.2 Wspieranie aktywności zawodowej w regionie
  • 8.2.1 Wsparcie na rzecz podniesienia poziomu aktywności zawodowej osób pozostających bez zatrudnienia
  • 8.2.2 Wsparcie osób odchodzących z rolnictwa i rybactwa
 • 8.3 Wsparcie przedsiębiorczości i samozatrudnienia w regionie
 • 8.4 Godzenie życia zawodowego i rodzinnego
  • 8.4.1 Wsparcie zatrudnienia osób pełniących funkcje opiekuńcze
  • 8.4.2 Rozwój usług opieki nad dziećmi w wieku do lat 3
  • 8.4.3 Rozwój usług opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w ramach ZIT
 • 8.5 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw MŚP w regionie
  • 8.5.1 Wsparcie dostępu do usług rozwojowych
  • 8.5.2 Wsparcie outplacementowe
 • 8.6 Zdrowy i aktywny region
  • 8.6.1 Wsparcie na rzecz wydłużania aktywności zawodowej mieszkańców
  • 8.6.2 Regionalne programy polityki zdrowotnej i profilaktyczne

VIII Oś Priorytetowa: Solidarne społeczeństwo

 • 9.1 Włączenie społeczne i rozwój usług opiekuńczych w ramach ZIT
  • 9.1.1 Aktywne włączenie społeczne w ramach ZIT
  • 9.1.2 Rozwój usług opiekuńczych w ramach ZIT
 • 9.2 Włączenie społeczne 9.2.1 Aktywne włączenie społeczne
  • 9.2.1 Aktywne włączenie społeczne
  • 9.2.2 Aktywne włączenie społeczne młodzieży objętej sądowym środkiem wychowawczym lub poprawczym
 • 9.3 Rozwój usług zdrowotnych i społecznych
  • 9.3.1 Rozwój usług zdrowotnych
  • 9.3.2 Rozwój usług społecznych
 • 9.4 Wzmocnienie sektora ekonomii społecznej
  • 9.4.1 Rozwój podmiotów sektora ekonomii społecznej
  • 9.4.2 Koordynacja sektora ekonomii społecznej

IX Oś Priorytetowa: Innowacyjna edukacja

 • 10.1 Kształcenie ogólne i zawodowe w ramach ZIT
  • 10.1.1 Wychowanie przedszkolne w ramach ZIT
  • 10.1.2 Kształcenie ogólne w ramach ZIT
  • 10.1.3 Kształcenie zawodowe w ramach ZIT
 • 10.2 Kształcenie ogólne i zawodowe
  • 10.2.1 Wychowanie przedszkolne
  • 10.2.2 Kształcenie ogólne
  • 10.2.3 Kształcenie zawodowe
 • 10.3 Pomoc stypendialna
  • 10.3.1 Stypendia dla uczniów szczególnie uzdolnionych w zakresie przedmiotów rozwijających kompetencje kluczowe
  • 10.3.2 Stypendia dla uczniów szczególnie uzdolnionych w zakresie przedmiotów zawodowych
 • 10.4 Edukacja dorosłych
  • 10.4.1 Edukacja dorosłych w zakresie kompetencji cyfrowych i języków obcych
  • 10.4.2 Edukacja dorosłych na rzecz rynku pracy

XI Oś Priorytetowa:  Rozwój lokalny kierowany przez społeczność

 • 11.1 Włączenie społeczne na obszarach objętych LSR

 

 

Podstawowe dokumenty programowe:

Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020

Regionalny Program Operacyjny WK-P 2014-2020

Źródło: www.mojregion.eu, 28.05.2018 r.