RPO lubelskie

Regionalny Program Operacyjny województwa lubelskiego na lata 2014-2020

Władze regionalne zamierzają dołożyć wszelkich starań, aby ukierunkowana interwencja środków dostępnych w ramach RPO WL 2014-2020 w jak najwyższym stopniu przyczyniła się do osiągania celów Strategii Europa 2020. W tym kontekście kluczowymi wyzwaniami horyzontalnymi dla rozwoju regionu są:

 • niekorzystne zmiany demograficzne (depopulacja oraz starzenie się społeczeństwa), które oddziałują na edukację, rynek pracy oraz usługi publiczne,
 • konieczność zmiany struktury gospodarki, co będzie wymagało znacznego wysiłku na rzecz rozwoju przedsiębiorstw oraz dostosowania kwalifikacji mieszkańców do wymagań nowoczesnego rynku pracy,
 • niedostatki infrastrukturalne, które warunkują podniesienie atrakcyjności regionu jako miejsca do inwestowania i zamieszkania.

Strategia Rozwoju Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 (z perspektywą do 2030 r.) zakłada bardziej efektywne wykorzystanie wewnętrznych potencjałów województwa. Oznacza to dążenie do rozwijania dziedzin, które są zakorzenione w gospodarczej tradycji regionu, ale przy zwiększonym zaangażowaniu funkcjonującego w regionie zaplecza badawczo-rozwojowego. Zwiększenie potencjału wiedzy, zaawansowania technologicznego ma następować w sposób selektywny, tj. z wyraźną preferencją dla dziedzin związanych z regionalnymi inteligentnymi specjalizacjami.

Działania realizujące przyjęty model mają przyczynić się do tworzenia na terenie województwa pro-duktów i usług o wysokiej wartości dodanej. To z kolei umożliwi kreowanie popytu na wysoko-kwalifikowane kadry oraz przełoży się na poprawę struktury społeczno-zawodowej (wyższej jakości miejsca pracy, unowocześnienie sektora rolnego). W efekcie przyczyni się to do ograniczania problemów w sferze gospodarczej i społecznej.

W związku z powyższymi założeniami strategicznymi za cel główny RPO WL 2014-2020 przyjęto: Pod-niesienie konkurencyjności regionu w oparciu o wewnętrzne potencjały, sprzyjające zwiększeniu spójności społecznej i terytorialnej.

Cel główny będzie osiągany przez interwencję w ramach 13 Osi Priorytetowych

I  Oś priorytetowa: Badania i innowacje

 • 1.1 Regionalna infrastruktura badawczo – rozwojowa
 • 1.2 Badania celowe
 • 1.3 Infrastruktura badawczo-rozwojowa w przedsiębiorstwach
 • 1.4 Transfer technologii i komercjalizacja badań
 • 1.5 Bon na innowacje

II Oś priorytetowa: Cyfrowe Lubelskie

 • 2.1 Cyfrowe Lubelskie
 • 2.2 Cyfryzacja Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych

III Oś priorytetowa:  Konkurencyjność przedsiębiorstw

 • 3.1 Tereny inwestycyjne
 • 3.2 Instrumenty kapitałowe
 • 3.3 Przedsiębiorstwa odpryskowe
 • 3.4 Dostosowanie oferty IOB do potrzeb rynku
 • 3.5 Bon na doradztwo
 • 3.6 Marketing gospodarczy
 • 3.7 Wzrost konkurencyjności MŚP
 • 3.8 Tereny inwestycyjne w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego
 • 3.9 Udział w targach i misjach
 • 3.10 Wzrost konkurencyjności MŚP dla ZIT miast subregionalnych

IV Oś priorytetowa: Energia przyjazna środowisku

 • 4.1 Wsparcie wykorzystania OZE
 • 4.2 Produkcja energii z OZE w przedsiębiorstwach

V Oś priorytetowa:  Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna

 • 5.1 Poprawa efektywności energetycznej przedsiębiorstw
 • 5.2 Efektywność energetyczna sektora publicznego
 • 5.3 Efektywność energetyczna sektora mieszkaniowego
 • 5.4 Transport niskoemisyjny
 • 5.5 Promocja niskoemisyjności
 • 5.6 Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna dla Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego
 • 5.7 Transport niskoemisyjny dla ZIT miast subregionalnych
 • 5.8 Efektywność energetyczna sektora publicznego dla ZIT miast subregionalnych
 • 5.9 Promocja niskoemisyjności dla ZIT miast subregionalnych

VI Oś priorytetowa:  Ochrona środowiska i efektywne wykorzystanie zasobów

 • 6.1 Bezpieczeństwo ekologiczne
 • 6.2 Mała retencja – – Realizacja Działania nie będzie kontynuowana
 • 6.3 Gospodarka odpadami
 • 6.4 Gospodarka wodno-ściekowa

VII Oś priorytetowa: Ochrona dziedzictwa kulturowego i naturalnego

 • 7.1 Dziedzictwo kulturowe i naturalne
 • 7.2 Ochrona różnorodności przyrodniczej
 • 7.3 Turystyka przyrodnicza
 • 7.4 Ochrona bioróżnorodności dla Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego

VIII Oś priorytetowa: Mobilność regionalna i ekologiczny transport

 • 8.1 Regionalny układ transportowy
 • 8.2 Lokalny układ transportowy
 • 8.3 Transport kolejowy
 • 8.4 Transport w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego

IX Oś priorytetowa: Rynek pracy

 • 9.1 Aktywizacja zawodowa
 • 9.2 Aktywizacja zawodowa – projekty PUP
 • 9.3 Rozwój przedsiębiorczości
 • 9.4 Godzenie życia zawodowego i prywatnego
 • 9.5 Aktywizacja zawodowa w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego
 • 9.6 Rozwój przedsiębiorczości w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego
 • 9.7 Godzenie życia zawodowego i prywatnego w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego

X Oś priorytetowa: Adaptacyjność przedsiębiorstw i pracowników do zmian

 • 10.1 Usługi rozwojowe dla MMŚP
 • 10.2 Programy typu outplacement
 • 10.3 Programy polityki zdrowotnej
 • 10.4 Programy typu outplacement w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego

XI Oś priorytetowa: Włączenie społeczne

 • 11.1 Aktywne włączenie
 • 11.2 Usługi społeczne i zdrowotne
 • 11.3 Ekonomia społeczna
 • 11.4 Aktywne włączenie w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego
 • 11.5 Usługi społeczne i zdrowotne w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego
 • 11.6 Ekonomia społeczna w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego

XII Oś priorytetowa: Edukacja, kwalifikacje i kompetencje

 • 12.1 Edukacja przedszkolna
 • 12.2 Kształcenie ogólne
 • 12.3 Kształcenie ustawiczne w zakresie ICT i języków obcych
 • 12.4 Kształcenie zawodowe
 • 12.5 Edukacja przedszkolna w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego
 • 12.6 Kształcenie ogólne w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego
 • 12.7 Kształcenie ustawiczne w zakresie ICT i języków obcych w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego

XIII Oś priorytetowa:  Infrastruktura społeczna

 • 13.1 Infrastruktura ochrony zdrowia
 • 13.2 Infrastruktura usług społecznych
 • 13.3 Rewitalizacja obszarów miejskich
 • 13.4 Rewitalizacja obszarów wiejskich
 • 13.5 Infrastruktura przedszkolna
 • 13.6 Infrastruktura kształcenia zawodowego i ustawicznego
 • 13.7 Infrastruktura szkolna
 • 13.8 Rewitalizacja Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych

 

Podstawowe dokumenty programowe:

Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego 2014-2020

Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych RPO WL na lata 2014-2020

 

Źródło: www.rpo.lubelskie.pl