RPO małopolskie

Regionalny Program Operacyjny województwa małopolskiego na lata 2014-2020

Gospodarka wiedzy. 250 mln euro na badania naukowe, rozwój technologiczny i innowacyjny, w obszarach tzw. inteligentnej specjalizacji Małopolski, wynikających z Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Małopolskiego. Wsparcie przedsiębiorstw inwestujących w badania i rozwój oraz uczelni i centrów badawczych.

Cyfrowa Małopolska. 140 mln euro na cyfryzacja małopolskich urzędów, budynków użyteczności publicznej.

Przedsiębiorcza Małopolska. 240 mln euro na wzmocnienie potencjału małopolskiego biznesu oraz tworzenie korzystnych warunków do powstawania nowych firm i inwestycji w regionie. Rozwój gospodarki opartej na wiedzy.

Regionalna polityka energetyczna. 420 mln na budowanie gospodarki niskoemisyjnej opartej na efektywności energetycznej, wykorzystaniu odnawialnych źródeł energii, technologii ograniczających emisję oraz rozwoju transportu miejskiego. Inwestycje w poprawę jakości powietrza w regionie.

Ochrona środowiska. 138 mln euro na poprawę stanu bezpieczeństwa ekologicznego regionu. Inwestycje w zakresie ochrony środowiska w sektorach wodno-kanalizacyjnym oraz gospodarki odpadami.

Dziedzictwo regionalne. 169, 1 mln euro na podniesienie atrakcyjności i konkurencyjności regionu w oparciu o zasoby dziedzictwa regionalnego. Rozwój działalności opartej na przemysłach czasu wolnego.

Infrastruktura transportowa. 390, 5 mln euro na inwestycje w drogi i kolej. Tworzenie nowoczesnego systemu transportowego sprzyjającego rozwojowi gospodarczemu regionu oraz dostosowanego do potrzeb mieszkańców i turystów odwiedzających Małopolskę.

Rynek pracy. 270,8 mln euro na tworzenie nowych miejsc pracy oraz zwiększenie zatrudnienia na regionalnym rynku pracy.

Region spójny społecznie. 232 mln euro na walkę z ubóstwem i wykluczeniem społecznym w regionie.

Wiedza i kompetencje. 204,9 mln euro na rozwój kapitału intelektualnego mieszkańców jako podstawa budowania silnej pozycji regionu.

Rewitalizacja przestrzeni regionalnej. 170 mln euro na wzrost aktywności społecznej i zawodowej mieszkańców obszarów objętych procesami rewitalizacji miast i odnowy obszarów wiejskich.

Infrastruktura społeczna. 151 mln euro na zwiększenie dostępności i jakości usług zdrowotnych poprzez inwestycje w infrastrukturę ochrony zdrowia.

 

I OŚ PRIORYTETOWA: GOSPODARKA WIEDZY

 • 1.1 INFRASTRUKTURA BADAWCZA SEKTORA NAUKI
 • 1.2 BADANIA I INNOWACJE W PRZEDSIĘBIORSTWACH
  • 1.2.1 PROJEKTY BADAWCZO-ROZWOJOWE PRZEDSIĘBIORSTW
  • 1.2.2 INFRASTRUKTURA BADAWCZO-ROZWOJOWA PRZEDSIĘBIORSTW
  • 1.2.3 BONY NA INNOWACJE
 • 1.3 MAŁOPOLSKIE CENTRA INNOWACJI –

II OŚ PRIORYTETOWA: CYFROWA MAŁOPOLSKA

 • 2.1 E-ADMINISTRACJA I OTWARTE ZASOBY
  • 2.1.1 ELEKTRONICZNA ADMINISTRACJA
  • 2.1.2 CYFROWE ZASOBY REGIONALNE
  • 2.1.3 E-USŁUGI W EDUKACJI
  • 2.1.4 E-USŁUGI W INFORMACJI PRZESTRZENNEJ
  • 2.1.5 E-USŁUGI W OCHRONIE ZDROWIA

III OŚ PRIORYTETOWA: PRZEDSIĘBIORCZA MAŁOPOLSKA

 • 3.1 STREFY AKTYWNOŚCI GOSPODARCZEJ
  • 3.1.1 STREFY AKTYWNOŚCI GOSPODARCZEJ – ZIT
  • 3.1.2 STREFY AKTYWNOŚCI GOSPODARCZEJ – SPR
 • 3.2 PROMOCJA POSTAW PRZEDSIĘBIORCZYCH ORAZ POTENCJAŁ IOB
 • 3.3 UMIĘDZYNARODOWIENIE MAŁOPOLSKIEJ GOSPODARKI
  • 3.3.1 PROMOCJA GOSPODARCZA MAŁOPOLSKI
  • 3.3.2 AKTYWNOŚĆ MIĘDZYNARODOWA MAŁOPOLSKICH MŚP
 • 3.4 ROZWÓJ I KONKURENCYJNOŚĆ MAŁOPOLSKICH MŚP
  • 3.4.1 INSTRUMENTY FINANSOWE DLA MŚP – WCZESNA FAZA ROZWOJU
  • 3.4.2 INSTRUMENTY FINANSOWE DLA MŚP – POWYŻEJ 24 M-CY
  • 3.4.3 DOTACJE DLA MŚP – WCZESNA FAZA ROZWOJU
  • 3.4.4 DOTACJE DLA MŚP
  • 3.4.5 BONY NA DORADZTWO

IV OŚ PRIORYTETOWA: REGIONALNA POLITYKA ENERGETYCZNA

 • 4.1 ZWIĘKSZENIE WYKORZYSTANIA ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII
  • 4.1.1 ROZWÓJ INFRASTRUKTURY PRODUKCJI ENERGII ZE ŹRÓDEŁ ODNAWIALNYCH
  • 4.1.2 ROZWÓJ INFRASTRUKTURY DYSTRYBUCJI ENERGII ZE ŹRÓDEŁ ODNAWIALNYCH
 • 4.2 EKO-PRZEDSIĘBIORSTWA
 • 4.3 POPRAWA EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ W SEKTORZE PUBLICZNYM I MIESZKANIOWYM
  • 4.3.1 GŁĘBOKA MODERNIZACJA ENERGETYCZNA BUDYNKÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ – ZIT
  • 4.3.2 GŁĘBOKA MODERNIZACJA ENERGETYCZNA BUDYNKÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ – SPR
  • 4.3.3 GŁĘBOKA MODERNIZACJA ENERGETYCZNA BUDYNKÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ – INWESTYCJE REGIONALNE
  • 4.3.4 GŁĘBOKA MODERNIZACJA ENERGETYCZNA BUDYNKÓW WIELORODZINNYCH MIESZKANIOWYCH – INSTRUMENT FINANSOWY
 • 4.4 REDUKCJA EMISJI ZANIECZYSZCZEŃ DO POWIETRZA 4.4.1 OBNIŻENIE POZIOMU NISKIEJ EMISJI – ZIT
  • 4.4.2 OBNIŻENIE POZIOMU NISKIEJ EMISJI – SPR
  • 4.4.3 OBNIŻENIE POZIOMU NISKIEJ EMISJI (PALIWA STAŁE) – SPR
 • 4.5 NISKOEMISYJNY TRANSPORT MIEJSKI
  • 4.5.1 NISKOEMISYJNY TRANSPORT MIEJSKI – ZIT
  • 4.5.2 NISKOEMISYJNY TRANSPORT MIEJSKI – SPR

V OŚ PRIORYTETOWA: OCHRONA ŚRODOWISKA

 • 5.1 ADAPTACJA DO ZMIAN KLIMATU
  • 5.1.1 PRZECIWDZIAŁANIE KLĘSKOM ŻYWIOŁOWYM
  • 5.1.2 WSPARCIE SŁUŻB RATUNKOWYCH
 • 5.2 ROZWIJANIE SYSTEMU GOSPODARKI ODPADAMI
  • 5.2.1 GOSPODARKA ODPADAMI – ZIT
  • 5.2.2 GOSPODARKA ODPADAMI – SPR
 • 5.3 OCHRONA ZASOBÓW WODNYCH
  • 5.3.1 GOSPODARKA WODNO-KANALIZACYJNA – ZIT
  • 5.3.2 GOSPODARKA WODNO-KANALIZACYJNA – SPR

VI OŚ PRIORYTETOWA: DZIEDZICTWO REGIONALNE

 • 6.1 ROZWÓJ DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I NATURALNEGO
  • 6.1.1 OCHRONA I OPIEKA NAD ZABYTKAMI
  • 6.1.2 ORGANIZACJA WYDARZEŃ KULTURALNYCH
  • 6.1.3 ROZWÓJ INSTYTUCJI KULTURY ORAZ UDOSTĘPNIANIE DZIEDZICTWA KULTUROWEGO
  • 6.1.4 LOKALNE TRASY TURYSTYCZNE – SPR
  • 6.1.5 REGIONALNA SIEĆ TRAS ROWEROWYCH
 • 6.2 OCHRONA RÓŻNORODNOŚCI BIOLOGICZNEJ
 • 6.3 ROZWÓJ WEWNĘTRZNYCH POTENCJAŁÓW REGIONU
  • 6.3.1 ROZWÓJ LOKALNYCH ZASOBÓW SUBREGIONÓW – SPR
  • 6.3.2 WSPARCIE MIEJSCOWOŚCI UZDROWISKOWYCH
  • 6.3.3 ZAGOSPODAROWANIE REKREACYJNE I TURYSTYCZNE OTOCZENIA ZBIORNIKÓW WODNYCH

VII OŚ PRIORYTETOWA: INFRASTRUKTURA TRANSPORTOWA

 • 7.1 INFRASTRUKTURA DROGOWA
  • 7.1.1 DROGI REGIONALNE
  • 7.1.2 DROGI SUBREGIONALNE – ZIT
  • 7.1.3 DROGI SUBREGIONALNE – SPR
 • 7.2 TRANSPORT KOLEJOWY 7.2.1 TABOR KOLEJOWY
  • 7.2.2 LINIE KOLEJOWE
  • 7.2.3 REGIONALNY TRANSPORT KOLEJOWY
  • 7.2.4 INFRASTRUKTURA DLA OBSŁUGI PODRÓŻNYCH – SPR

VIII OŚ PRIORYTETOWA: RYNEK PRACY

 • 8.1 AKTYWIZACJA ZAWODOWA – PROJEKTY POWIATOWYCH URZĘDÓW PRACY
 • 8.2 AKTYWIZACJA ZAWODOWA
 • 8.3 WSPARCIE NA ZAKŁADANIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ
  • 8.3.1 WSPARCIE NA ZAKŁADANIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ W FORMIE DOTACJI
  • 8.3.2 WSPARCIE NA ZAKŁADANIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ W TYM W FORMIE INSTRUMENTÓW ZWROTNYCH
 • 8.4 ROZWÓJ KOMPETENCJI KADR I ADAPTACJA DO ZMIAN
  • 8.4.1 ROZWÓJ KOMPETENCJI KADR SEKTORA MŚP
  • 8.4.2 ADAPTACJA DO ZMIAN
 • 8.5 WSPARCIE NA RZECZ ŁĄCZENIA ŻYCIA ZAWODOWEGO Z PRYWATNYM
 • 8.6 WSPARCIE NA RZECZ WYDŁUŻANIA AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ
  • 8.6.1 REALIZACJA PROGRAMÓW PRZEKWALIFIKOWANIA PRACOWNIKÓW I WSPARCIE DLA PRACODAWCÓW
  • 8.6.2 PROGRAMY ZDROWOTNE

IX OŚ PRIORYTETOWA: REGION SPÓJNY SPOŁECZNIE

 • 9.1 AKTYWNA INTEGRACJA
  • 9.1.1 AKTYWNA INTEGRACJA – PROJEKTY KONKURSOWE WYŁĄCZNIE DLA OPS/PCPR
  • 9.1.2 AKTYWNA INTEGRACJA – PROJEKTY KONKURSOWE
 • 9.2 USŁUGI SPOŁECZNE I ZDROWOTNE
  • 9.2.1 USŁUGI SPOŁECZNE I ZDROWOTNE W REGIONIE
  • 9.2.2 USŁUGI OPIEKUŃCZE ORAZ INTERWENCJA KRYZYSOWA – ZIT
  • 9.2.3 USŁUGI OPIEKUŃCZE ORAZ INTERWENCJA KRYZYSOWA – SPR
 • 9.3 WSPARCIE EKONOMII SPOŁECZNEJ

X OŚ PRIORYTETOWA: WIEDZA I KOMPETENCJE

 • 10.1 ROZWÓJ KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO
  • 10.1.1 WYCHOWANIE PRZEDSZKOLNE – ZIT
  • 10.1.2 WYCHOWANIE PRZEDSZKOLNE – SPR
  • 10.1.3 EDUKACJA W SZKOŁACH PROWADZĄCYCH KSZTAŁCENIE OGÓLNE
  • 10.1.4 MAŁOPOLSKA CHMURA EDUKACYJNA
  • 10.1.5 WSPARCIE UCZNIÓW ZDOLNYCH
 • 10.2 ROZWÓJ KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO
  • 10.2.1 KSZTAŁCENIE ZAWODOWE UCZNIÓW – ZIT
  • 10.2.2 KSZTAŁCENIE ZAWODOWE UCZNIÓW – SPR
  • 10.2.3 KOORDYNACJA KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO UCZNIÓW
  • 10.2.4 KSZTAŁCENIE ZAWODOWE OSÓB DOROSŁYCH
  • 10.3 ROZWÓJ KOMPETENCJI I UMIEJĘTNOŚCI OSÓB DOROSŁYCH

XI OŚ PRIORYTETOWA: REWITALIZACJA PRZESTRZENI REGIONALNEJ

 • 11.1 REWITALIZACJA MIAST
  • 11.1.1 REWITALIZACJA GŁÓWNYCH OŚRODKÓW MIEJSKICH W REGIONIE
  • 11.1.2 REWITALIZACJA MIAST ŚREDNICH I MAŁYCH

XII OŚ PRIORYTETOWA: INFRASTRUKTURA SPOŁECZNA

 • 12.1 INFRASTRUKTURA OCHRONY ZDROWIA
  • 12.1.1 STRATEGICZNA INFRASTRUKTURA OCHRONY ZDROWIA W REGIONIE
  • 12.1.2 REGIONALNA INFRASTRUKTURA OCHRONY ZDROWIA
  • 12.1.3 INFRASTRUKTURA OCHRONY ZDROWIA O ZNACZENIU SUBREGIONALNYM – SPR
  • 12.1.4 INFRASTRUKTURA OCHRONY ZDROWIA O ZNACZENIU SUBREGIONALNYM – ZIT
 • 12.2 INFRASTRUKTURA EDUKACYJNA

 

 

Podstawowe dokumenty programowe:

Regionalny Program Operacyjny 2014-2020

Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020

 

Źródło: www.rpo.malopolska.pl, 29.05.2018