RPO mazowieckie

Regionalny Program Operacyjny województwa mazowieckiego na lata 2014-2020

Wsparcie skierowane na wzmacnianie konkurencyjności regionu powinno opierać się na zrównoważonym rozwoju subregionów oraz zapewniać spójność terytorialną Mazowsza i wzrost znaczenia Obszaru Metropolitalnego Warszawy w Europie. RPO WM 2014 – 2020 zakłada dalsze podnoszenie potencjałów poprzez wzrost gospodarczy oparty na przedsiębiorczości, chłonnym rynku pracy, a także zrównoważonym rozwoju zasobów regionalnych. Jednocześnie podejmowane działania mają kompleksowo przyczyniać się do efektywnego wykorzystania kapitału ludzkiego poprzez przedsięwzięcia na rzecz włączenia społecznego i edukacji mieszkańców Mazowsza oraz poprawy jakości usług świadczonych przez administrację publiczną – regionalną i lokalną. Interwencje w regionie będą podejmowane zarówno w miastach, jak i na obszarach wiejskich w zakresie przewidzianym w RPO WM 2014-2020.

Interwencje w ramach Programu będą uzupełniać rozwój obszarów wiejskich wspierany głównie przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich i Europejski Fundusz Morski i Rybacki w ramach właściwych programów.

 • Rozwój konkurencyjnej gospodarki regionu opartej na innowacyjności, przedsiębiorczości, chłonnym rynku pracy i zrównoważonych zasobach.

Będą wspierane inicjatywy zapewniające wzrost działalności badawczej i rozwojowej w sferze przedsiębiorstw mając na w celu podniesienia konkurencyjności regionu w skali kraju i Europy. Warszawa i jej obszar funkcjonalny, jako terytorium o największym potencjale innowacyjnym w kraju odegra tu bardzo dużą rolę; zapewniona została tu najwyższa koncentracja środków w wysokości 31% alokacji Programu. Ponadto w możliwe będzie wykorzystanie środków Funduszu Społecznego.

 • Przeciwdziałanie dysproporcjom regionalnym prowadzące do zwiększenia chłonności regionalnego rynku pracy poprzez wyrównywanie dostępu do zatrudnienia, włączenie społeczne i edukację.

Zwiększenie chłonności regionalnego rynku pracy, wyrównywanie dostępu do zatrudnienia, włączenie społeczne i edukacja w regionie opierają się na wsparciu grup defaworyzowanych, a także na ukierunkowaniu zatrudnienia na włączenie społeczne. Ponadto, znaczącą rolę odgrywają działania służące dostosowaniu edukacji do potrzeb rynku pracy. Powyższe przedsięwzięcia wpłyną na wzrost wykorzystania potencjału kapitału ludzkiego Mazowsza, a tym samym zwiększenie spójności i konkurencyjności regionu dzięki.

 •  Wsparcie działań wzmacniających zrównoważony rozwój środowiska na Mazowszu.

Rozwój gospodarczy nie może dokonywać się kosztem środowiska naturalnego, dlatego istotnym celem rozwoju Mazowsza jest wsparcie wzrostu efektywności energetycznej, większe wykorzystanie źródeł odnawialnych, co przyczyni się do zmniejszania emisji CO2 i realizacji zobowiązań wynikających z pakietu klimatyczno – energetycznego. W RPO WM 2014-2020 nacisk na emisyjność nie jest tak duży jak na rozwój przedsiębiorczości i spójność, gdyż cel ten Mazowsze w znacznym stopniu osiągnie poprzez zaangażowanie Funduszu Spójności. Dzięki wsparciu inwestycji transportowych zapewniony ma zostać zrównoważony rozwój środowiska.

Działania Programu zaprojektowane zostały w taki sposób, aby skierować największą pulę środków na wsparcie obszarów najskuteczniej realizujących cele i rezultaty określone w Programie. Położony został nacisk na zapewnienie efektywności i skuteczności przedsięwzięć, komplementarności projektów infrastrukturalnych i projektów miękkich..

RPO WM 2014-2020 realizowany będzie w jedenastu Osiach Priorytetowych (OP), w tym dziesięciu osiach tematycznych:

I Oś priorytetowa: Wykorzystanie działalności badawczo-rozwojowej w gospodarce

 • 1.1 Działalność badawczo – rozwojowa jednostek naukowych
 • 1.2 Działalność badawczo – rozwojowa przedsiębiorstw

II Oś priorytetowa: Wzrost e-potencjału Mazowsza

 • 2.1 E-usługi
 • 2.1.1 E-usługi dla Mazowsza
 • 2.1.2 E-usługi dla Mazowsza w ramach ZIT

III Oś priorytetowa: Rozwój potencjału innowacyjnego i przedsiębiorczości

 • 3.1 Poprawa rozwoju MŚP na Mazowszu
  • 3.1.1 Rozwój MŚP w ramach ZIT
  • 3.1.2 Rozwój MŚP
 • 3.2 Internacjonalizacja MŚP
  • 3.2.1 Promocja gospodarcza regionu w ramach ZIT
  • 3.2.2 Internacjonalizacja przedsiębiorstw
 • 3.3 Innowacje w MŚP

IV Oś priorytetowa: Przejście na gospodarkę niskoemisyjną

 • 4.1 Odnawialne źródła energii
 • 4.2 Efektywność energetyczna

V Oś priorytetowa: Gospodarka przyjazna środowisku

 • 5.1 Dostosowanie do zmian klimatu
 • 5.2 Gospodarka odpadami
 • 5.3 Dziedzictwo kulturowe
 • 5.4 Ochrona bioróżnorodności

VI Oś priorytetowa: Jakość życia

 • 6.1 Infrastruktura ochrony zdrowia

VII Oś priorytetowa: Rozwój regionalnego systemu transportowego

 • 7.1 Infrastruktura drogowa
 • 7.2 Infrastruktura kolejowa

VIII Oś priorytetowa: Rozwój rynku pracy

 • 8.1 Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych przez PUP
 • 8.2 Aktywizacja zawodowa osób nieaktywnych zawodowo
 • 8.3 Ułatwianie powrotu do aktywności zawodowej osób sprawujących opiekę nad dziećmi do lat 3
  • 8.3.1 Ułatwianie powrotu do aktywności zawodowej
  • 8.3.2 Ułatwianie powrotu do aktywności zawodowej w ramach ZIT

IX Oś priorytetowa: Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem

 • 9.1 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu
 • 9.2 Usługi społeczne i usługi opieki zdrowotnej
  • 9.2.1 Zwiększenie dostępności usług społecznych
  • 9.2.2 Zwiększenie dostępności usług zdrowotnych
 • 9.3 Rozwój ekonomii społecznej

X Oś priorytetowa: Edukacja dla rozwoju regionu

 • 10.1 Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży
  • 10.1.1 Edukacja ogólna (w tym w szkołach zawodowych)
  • 10.1.2 Edukacja ogólna w ramach ZIT
  • 10.1.3 Programy stypendialne
  • 10.1.4 Edukacja przedszkolna

 

Podstawowe dokumenty programowe:

Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2014-2020

Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020

 

Źródło: www.funduszedlamazowsza.eu, 31.05.2018 r.