RPO śląskie

Regionalny Program Operacyjny województwa śląskiego na lata 2014-2020

Alokacja środków UE na Program wynosi łącznie 3,47 mld euro – jest to największa pula środków wśród programów regionalnych.

RPO WŚ realizowany jest przez 12 Osi Priorytetowych:

 • OP 1. Nowoczesna gospodarka
 • OP 2. Cyfrowe Śląskie
 • OP 3. Konkurencyjność MŚP
 • OP 4. Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna
 • OP 5. Ochrona środowiska i efektywne wykorzystanie zasobów
 • OP 6. Transport
 • OP 7. Regionalny rynek pracy
 • OP 8. Regionalne kadry gospodarki opartej na wiedzy
 • OP 9. Włączenie społeczne
 • OP 10. Rewitalizacja oraz infrastruktura społeczna i zdrowotna
 • OP 11. Wzmocnienie potencjału edukacyjnego
 • OP 12. Infrastruktura edukacyjna

I Oś Priorytetowa: Nowoczesna gospodarka

Priorytety inwestycyjne:

 • Udoskonalanie infrastruktury badań i innowacji i zwiększanie zdolności do osiągnięcia doskonałości w zakresie badań i innowacji oraz wspieranie ośrodków kompetencji, w szczególności tych, które leżą w interesie Europy
 • Promowanie inwestycji przedsiębiorstw w badania i innowacje, rozwijanie powiązań i synergii między przedsiębiorstwami, ośrodkami badawczo-rozwojowymi i sektorem szkolnictwa wyższego, w szczególności promowanie inwestycji w zakresie rozwoju produktów i usług, transferu technologii, innowacji społecznych, ekoinnowacji, zastosowań w dziedzinie usług publicznych, tworzenia sieci, pobudzania popytu, klastrów i otwartych innowacji poprzez inteligentną specjalizację, oraz wspieranie badań technologicznych i stosowanych, linii pilotażowych, działań w zakresie wczesnej walidacji produktów, zaawansowanych zdolności produkcyjnych i pierwszej produkcji, w szczególności w dziedzinie kluczowych technologii wspomagających, oraz rozpowszechnianie technologii o ogólnym przeznaczeniu.

Działania i poddziałania:

 • 1.1 Kluczowa dla regionu infrastruktura badawcza
 • 1.2 Badania, rozwój i innowacje w przedsiębiorstwach
 • 1.3 Profesjonalizacja IOB

II Oś Priorytetowa: Cyfrowe Śląskie

Priorytety inwestycyjne:

 • Wzmocnienie zastosowań TIK dla eadministracji, e- uczenia się, e-włączenia społecznego, e-kultury i e-zdrowia

Działania i poddziałania:

 • 2.1 Wsparcie rozwoju cyfrowych usług publicznych

III Oś Priorytetowa: Konkurencyjność MŚP

Priorytety inwestycyjne:

 • Promowanie przedsiębiorczości, w szczególności poprzez ułatwianie gospodarczego wykorzystywania nowych pomysłów oraz sprzyjanie tworzeniu nowych firm, w tym również poprzez inkubatory przedsiębiorczości.
 • Wspieranie tworzenia i poszerzania zaawansowanych zdolności w zakresie rozwoju produktów i usług.

Działania i poddziałania:

 • 3.1 Poprawa warunków do rozwoju MŚP
  • 3.1.1 Tworzenie terenów inwestycyjnych na obszarach typu brownfield – ZIT
  • 3.1.2 Tworzenie terenów inwestycyjnych na obszarach typu brownfield – RIT
  • 3.1.3 Rozwój profesjonalnych usług świadczonych na rzecz przedsiębiorców – konkurs
 • 3.2 Innowacje w MŚP
 • 3.3 Technologie informacyjno-komunikacyjne w działalności gospodarczej
 • 3.4 Dokapitalizowanie zewnętrznych źródeł dofinansowania przedsiębiorczości

IV Oś Priorytetowa: Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna

Priorytety inwestycyjne:

 • Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych.
 • Promowanie efektywności energetycznej i korzystania z odnawialnych źródeł energii w przedsiębiorstwach.
 • Wspieranie efektywności energetycznej, inteligentnego zarządzania energią i wykorzystania odnawialnych źródeł energii w infrastrukturze publicznej, w tym w budynkach publicznych i w sektorze mieszkaniowym.
 • Promowanie wykorzystywania wysokosprawnej kogeneracji ciepła i energii elektrycznej w oparciu o zapotrzebowanie na ciepło użytkowe.
 • Promowanie strategii niskoemisyjnych dla wszystkich rodzajów terytoriów, w szczególności dla obszarów miejskich, w tym wspieranie zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej i działań adaptacyjnych mających oddziaływanie łagodzące na zmiany klimatu.

Działania i poddziałania:

 • 4.1 Odnawialne źródła energii
  • 4.1.1 Odnawialne źródła energii – ZIT
  • 4.1.2 Odnawialne źródła energii – RIT
  • 4.1.3 Odnawialne źródła energii – konkurs
 • 4.2 Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w mikro, małych i średnich przedsiębiorstwach
 • 4.3 Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej
  • 4.3.1 Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i
   mieszkaniowej – ZIT
  • 4.3.2 Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i
   mieszkaniowej – RIT
  • 4.3.3 Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i
   mieszkaniowej – OSI
  • 4.3.4 Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i
   mieszkaniowej – konkurs
 • 4.4 Wysokosprawna kogeneracja
 • 4.5 Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie
  • 4.5.1 Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie – ZIT
  • 4.5.2 Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie – RIT
  • 4.5.3 Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie – konkurs

V Oś Priorytetowa: Ochrona środowiska i efektywne wykorzystanie zasobów

Priorytety inwestycyjne:

 • Inwestowanie w sektor gospodarki wodnej celem wypełnienia zobowiązań określonych w dorobku prawnym Unii zakresie środowiska oraz zaspokojenia wykraczających poza te zobowiązania potrzeb inwestycyjnych, określonych przez państwa członkowskie.
 • Inwestowanie w sektor gospodarki odpadami celem wypełnienia zobowiązań określonych w dorobku prawnym Unii w zakresie środowiska oraz zaspokojenia wykraczających poza te zobowiązania potrzeb inwestycyjnych określonych przez państwa członkowskie.
 • Zachowanie, ochrona, promowanie i rozwój dziedzictwa naturalnego i kulturowego.
 • Ochrona i przywrócenie różnorodności biologicznej, ochrona i rekultywacja gleby oraz wspieranie usług ekosystemowych, także poprzez program Natura 2000 i zieloną infrastrukturę.
 • Wspieranie inwestycji ukierunkowanych na konkretne rodzaje zagrożeń przy jednoczesnym zwiększeniu odporności na klęski i katastrofy i rozwijaniu systemów zarządzania klęskami i katastrofami.

Działania i poddziałania:

 • 5.1 Gospodarka wodno-ściekowa
  • 5.1.1 Gospodarka wodno-ściekowa – ZIT
  • 5.1.2 Gospodarka wodno-ściekowa RIT
 • 5.2 Gospodarka odpadami
  • 5.2.1 Gospodarka odpadami – ZIT
  • 5.2.2 Gospodarka odpadami – RIT
 • 5.3 Dziedzictwo kulturowe
  • 5.3.1 Dziedzictwo kulturowe – konkurs
  • 5.3.2 Dziedzictwo kulturowe – OSI
 • 5.4 Ochrona różnorodności biologicznej
  • 5.4.1 Ochrona różnorodności biologicznej – ZIT
  • 5.4.2 Ochrona różnorodności biologicznej – OSI
  • 5.4.3 Ochrona różnorodności biologicznej – tryb pozakonkursowy
 • 5.5 Wzmocnienie potencjału służb ratowniczych

VI Oś Priorytetowa: Transport

Priorytety inwestycyjne:

 • Zwiększenie mobilności regionalnej poprzez łączenie węzłów drugorzędnych i trzeciorzędnych z infrastrukturą TEN-T, w tym z węzłami multimodalnymi.
 • Rozwój i rehabilitacja kompleksowych, wysokiej jakości i interoperacyjnych systemów transportu kolejowego oraz propagowanie działań służących zmniejszeniu hałasu.

Działania i poddziałania:

 • 6.1 Drogi wojewódzkie
 • 6.2 Transport kolejowy

VII Oś Priorytetowa: Regionalny rynek pracy

Priorytety inwestycyjne:

 • Dostęp do zatrudnienia dla osób poszukujących pracy i biernych zawodowo, w tym długotrwale bezrobotnych oraz oddalonych od rynku pracy, także poprzez lokalne inicjatywy na rzecz zatrudnienia oraz wspieranie mobilności pracowników.
 • Praca na własny rachunek, przedsiębiorczość i tworzenie przedsiębiorstw, w tym innowacyjnych mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw.
 • Przystosowanie pracowników,przedsiębiorstw i przedsiębiorców do zmian.
 • Praca na własny rachunek, przedsiębiorczość i tworzenie przedsiębiorstw, w tym innowacyjnych mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw.

Działania i poddziałania:

 • 7.1 Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu
  • 7.1.1 Poprawa zdolności do zatrudnienia osób poszukujących pracy i pozostających
   bez pracy na obszarach rewitalizowanych – ZIT
  • 7.1.2 Poprawa zdolności do zatrudnienia osób poszukujących pracy i pozostających
   bez pracy na obszarach rewitalizowanych – RIT
  • 7.1.3 Poprawa zdolności do zatrudnienia osób poszukujących pracy i pozostających
   bez zatrudnienia – konkurs
  • 7.1.4 Poprawa zdolności do zatrudnienia osób poszukujących pracy i pozostających
   bez zatrudnienia – projekty pozakonkursowe EURES
 • 7.2 Poprawa zdolności do zatrudnienia osób poszukujących pracy i pozostających bez zatrudnienia – projekty pozakonkursowe (dla publicznych służb zatrudnienia)
 • 7.3 Wsparcie dla osób zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej
  • 7.3.1 Promocja samozatrudnienia na obszarach rewitalizowanych – ZIT
  • 7.3.2 Promocja samozatrudnienia na obszarach rewitalizowanych – RIT
  • 7.3.3 Promocja samozatrudnienia – konkurs
 • 7.4 Wspomaganie procesów adaptacji do zmian na regionalnym rynku pracy (działania z zakresu outplacementu)
  • 7.4.1 Outplacement – ZIT
  • 7.4.2 Outplacement – konkurs
 • 7.5 Wsparcie osób zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej poprzez instrumenty finansowe

VIII Oś Priorytetowa: Regionalne kadry gospodarki opartej na wiedzy

Priorytety inwestycyjne:

 • Równość mężczyzn i kobiet we wszystkich dziedzinach, w tym dostęp do zatrudnienia, rozwój kariery, godzenie życia zawodowego i prywatnego oraz promowanie równości wynagrodzeń za taką samą pracę.
 • Przystosowanie pracowników, przedsiębiorstw i przedsiębiorców do zmian.
 • Aktywne i zdrowe starzenie się.

Działania i poddziałania:

 • 8.1 Wspieranie rozwoju warunków do godzenia życia zawodowego i prywatnego
  • 8.1.1 Zapewnienie dostępu do usług opiekuńczych nad dziećmi do 3 lat – ZIT
  • 8.1.2 Zapewnienie dostępu do usług opiekuńczych nad dziećmi do 3 lat – RIT
  • 8.1.3 Zapewnienie dostępu do usług opiekuńczych nad dziećmi do 3 lat – konkurs
 • 8.2 Wzmacnianie potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw, przedsiębiorców i ich pracowników
  • 8.2.1 Wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników w zakresie rozwoju przedsiębiorstwa – ZIT
  • 8.2.2 Wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników w zakresie rozwoju przedsiębiorstwa – RIT
  • 8.2.3 Wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników w zakresie rozwoju przedsiębiorstwa – konkurs
 • 8.3 Poprawa dostępu do profilaktyki, diagnostyki i rehabilitacji leczniczej ułatwiającej pozostanie w zatrudnieniu i powrót do pracy
  • 8.3.1 Realizowanie aktywizacji zawodowej poprzez zapewnienie właściwej opieki zdrowotnej – ZIT
  • 8.3.2 Realizowanie aktywizacji zawodowej poprzez zapewnienie właściwej opieki zdrowotnej – konkurs

IX Oś Priorytetowa: Włączenie społeczne

Priorytety inwestycyjne:

 • Aktywne włączenie, w tym z myślą o promowaniu równych szans oraz aktywnego uczestnictwa i zwiększaniu szans na zatrudnienie.
 • Ułatwianie dostępu do niedrogich, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym.
 • Wspieranie przedsiębiorczości społecznej i integracji zawodowej w przedsiębiorstwach społecznych oraz ekonomii społecznej i solidarnej w celu ułatwiania dostępu do zatrudnienia.

Działania i poddziałania:

 • 9.1 Aktywna integracja
  • 9.1.1 Wzmacnianie potencjału społeczno-zawodowego społeczności lokalnych – ZIT
  • 9.1.2 Wzmacnianie potencjału społeczno-zawodowego społeczności lokalnych – RIT
  • 9.1.3 Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym – OSI
  • 9.1.4 Wzmacnianie potencjału społeczno-zawodowego społeczności lokalnych – wsparcie działań
   wynikających z LSR obejmujących obszary wiejskie i rybackie
  • 9.1.5 Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym – konkurs
  • 9.1.6 Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym – projekty OPS i PCPR
 • 9.2 Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne
  • 9.2.1 Rozwój usług społecznych i zdrowotnych – ZIT
  • 9.2.2 Rozwój usług społecznych i zdrowotnych – RIT
  • 9.2.3 Rozwój usług społecznych i zdrowotnych – OSI
  • 9.2.4 Rozwój usług społecznych – wsparcie działań wynikających z LSR obejmujących obszary wiejskie i rybackie
  • 9.2.5 Rozwój usług społecznych – konkurs
  • 9.2.6 Rozwój usług zdrowotnych – konkurs
  • 9.2.7 Rozwój usług adopcyjnych – tryb pozakonkursowy
 • 9.3 Rozwój ekonomii społecznej w regionie
  • 9.3.1 Wsparcie sektora ekonomii społecznej – konkurs
  • 9.3.2 Koordynacja sektora ekonomii społecznej – tryb pozakonkursowy

X Oś Priorytetowa: Rewitalizacja oraz infrastruktura społeczna i zdrowotna

Priorytety inwestycyjne:

 • Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną i społeczną, które przyczyniają się do rozwoju krajowego, regionalnego i lokalnego, zmniejszania nierówności w zakresie stanu zdrowia, promowanie włączenia społecznego poprzez lepszy dostęp do usług społecznych, kulturalnych i rekreacyjnych, oraz przejścia z usług instytucjonalnych na usługi na poziomie społeczności lokalnych.
 • Wspieranie rewitalizacji fizycznej, gospodarczej i społecznej ubogich społeczności na obszarach miejskich i wiejskich.

Działania i poddziałania:

 • 10.1 Infrastruktura ochrony zdrowia
 • 10.2 Rozwój mieszkalnictwa socjalnego, wspomaganego i chronionego oraz infrastruktury usług społecznych
  • 10.2.1 Rozwój mieszkalnictwa socjalnego, wspomaganego i chronionego oraz infrastruktury usług społecznych – ZIT
  • 10.2.2 Rozwój mieszkalnictwa socjalnego, wspomaganego i chronionego oraz infrastruktury usług społecznych – RIT
  • 10.2.3 Rozwój mieszkalnictwa socjalnego, wspomaganego i chronionego oraz infrastruktury usług społecznych – OSI
  • 10.2.4 Rozwój mieszkalnictwa socjalnego, wspomaganego i chronionego oraz infrastruktury usług społecznych – wsparcie działań wynikających z LSR obejmujących obszary wiejskie i rybackie
 • 10.3 Rewitalizacja obszarów zdegradowanych
  • 10.3.1 Rewitalizacja obszarów zdegradowanych – ZIT
  • 10.3.2 Rewitalizacja obszarów zdegradowanych – RIT
  • 10.3.3 Rewitalizacja obszarów zdegradowanych – konkurs
  • 10.3.4 Rewitalizacja obszarów zdegradowanych – OSI
  • 10.3.5 Rewitalizacja obszarów zdegradowanych – wsparcie działań wynikających z Lokalnych
   Strategii Rozwoju obejmujących obszary wiejskie i rybackie
 • 10.4 Poprawa stanu środowiska miejskiego

XI Oś Priorytetowa: Wzmocnienie potencjału edukacyjnego

Priorytety inwestycyjne:

 • Ograniczenie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości wczesnej edukacji elementarnej oraz kształcenia podstawowego, gimnazjalnego i ponadgimnazjalnego z uwzględnieniem formalnych, nieformalnych i pozaformalnych ścieżek kształcenia umożliwiających ponowne podjęcie kształcenia i szkolenia.
 • Lepsze dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia do potrzeb rynku pracy, ułatwienie przechodzenia z etapu kształcenia do etapu zatrudnienia oraz wzmocnienie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego i ich jakości, w tym poprzez mechanizmy prognozowania umiejętności, dostosowania programów nauczania oraz tworzenia i rozwoju systemów uczenia się poprzez praktyczną naukę zawodu zrealizowaną w ścisłej współpracy z pracodawcami.
 • Wyrównanie dostępu do uczenia się przez całe życie o charakterze formalnym, nieformalnym i pozaformalnym wszystkich grup wiekowych, poszerzenie wiedzy, podnoszenie umiejętności i kompetencji siły roboczej oraz promowanie elastycznych ścieżek kształcenia, w tym poprzez doradztwo zawodowe i potwierdzanie nabytych kompetencji.

Działania i poddziałania:

 • 11.1 Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej, kształcenia podstawowego i średniego
  • 11.1.1 Wzrost upowszechnienia wysokiej jakości edukacji przedszkolnej – ZIT
  • 11.1.2 Wzrost upowszechnienia wysokiej jakości edukacji przedszkolnej – RIT
  • 11.1.3 Wzrost upowszechnienia wysokiej jakości edukacji przedszkolnej – konkurs
  • 11.1.4 Poprawa efektywności kształcenia ogólnego – konkurs
  • 11.1.5 Efektywny rozwój dzieci i młodzieży – program stypendialny
 • 11.2 Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy – kształcenie zawodowe uczniów
  • 11.2.1 Wsparcie szkolnictwa zawodowego – ZIT
  • 11.2.2 Wsparcie szkolnictwa zawodowego – RIT
  • 11.2.3 Wsparcie szkolnictwa zawodowego – konkurs
 • 11.3 Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy – kształcenie zawodowe osób dorosłych
 • 11.4 Podnoszenie kwalifikacji zawodowych osób dorosłych
  • 11.4.1 Kształcenie ustawiczne – ZIT
  • 11.4.2 Kształcenie ustawiczne – RIT
  • 11.4.3 Kształcenie ustawiczne- konkurs

XII Oś Priorytetowa: Infrastruktura edukacyjna

Priorytety inwestycyjne:

 • Inwestycje w kształcenie, szkolenie i szkolenie zawodowe na rzecz zdobywania umiejętności i uczenia się przez całe życie poprzez rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej.

Działania i poddziałania:

 • 12.1 Infrastruktura wychowania przedszkolnego
  • 12.1.1 Infrastruktura wychowania przedszkolnego – ZIT
  • 12.1.2 Infrastruktura wychowania przedszkolnego – RIT
 • 12.2 Infrastruktura kształcenia zawodowego
  • 12.2.1 Infrastruktura kształcenia zawodowego – ZIT
  • 12.2.2 Infrastruktura kształcenia zawodowego -RIT
 • 12.3 Instytucje popularyzujące naukę.

 

Podstawowe dokumenty programowe:

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

Źródło: http://rpo.slaskie.pl, 10.06.2018