RPO wielkopolskie

Regionalny Program Operacyjny województwa Wielkopolskiego na lata 2014-2020

Alokacja środków UE i krajowych na Program wynosi łącznie 2 882 595 789 euro.

WRPO realizowany jest przez 9 Osi Priorytetowych:

 • OP 1. INNOWACYJNA I KONKURENCYJNA GOSPODARKA
 • OP 2. SPOŁECZEŃSTWO INFORMACYJNE
 • OP 3. ENERGIA
 • OP 4. ŚRODOWISKO
 • OP 5. TRANSPORT
 • OP 6. RYNEK PRACY
 • OP 7. WŁĄCZENIE SPOŁECZNE
 • OP 8. EDUKACJA
 • OP 9. INFRASTRUKTURA DLA KAPITAŁU LUDZKIEGO

I Oś Priorytetowa: INNOWACYJNA I KONKURENCYJNA GOSPODARKA

Priorytet inwestycyjny:

 • Udoskonalanie infrastruktury badań i innowacji i zwiększanie zdolności do osiągania doskonałości w zakresie badań i innowacji oraz wspieranie ośrodków kompetencji, w szczególności tych, które leżą w interesie Europy.
 • Promowanie inwestycji przedsiębiorstw w badania i innowacje, rozwijanie powiązań i synergii między przedsiębiorstwami, ośrodkami badawczo-rozwojowymi i sektorem szkolnictwa wyższego, w szczególności promowanie inwestycji w zakresie rozwoju produktów i usług, transferu technologii, innowacji społecznych, ekoinnowacji, zastosowań w dziedzinie usług publicznych, pobudzania popytu, tworzenia sieci, klastrów i otwartych innowacji poprzez inteligentną specjalizację, oraz wspieranie badań technologicznych i stosowanych, linii pilotażowych, działań w zakresie wczesnej walidacji produktów, zaawansowanych zdolności produkcyjnych i pierwszej produkcji, w szczególności w dziedzinie kluczowych technologii wspomagających, oraz rozpowszechnianie technologii o ogólnym przeznaczeniu.
  Promowanie przedsiębiorczości, w szczególności poprzez ułatwianie gospodarczego wykorzystywania nowych pomysłów oraz sprzyjanie tworzeniu nowych firm, w tym również przez inkubatory przedsiębiorczości.
 • Opracowywanie i wdrażanie nowych modeli biznesowych dla MŚP, w szczególności w celu umiędzynarodowienia.
 • Wspieranie tworzenia i poszerzania zaawansowanych zdolności w zakresie rozwoju produktów i usług.

Działania i poddziałania:

 • 1.1. Wsparcie infrastruktury B+R w sektorze nauki
 • 1.2 Wzmocnienie potencjału innowacyjnego przedsiębiorstw Wielkopolski
 • 1.3 Wsparcie przedsiębiorczości i infrastruktury na rzecz rozwoju gospodarczego
  • 1.3.1 Wsparcie inkubacji przedsiębiorstw
  • 1.3.2 Poprawa jakości usług na rzecz inkubacji przedsiębiorstw
  • 1.3.3 Infrastruktura na rzecz rozwoju gospodarczego
  • 1.3.4 Wsparcie przedsiębiorczości i infrastruktury na rzecz rozwoju gospodarczego w ramach ZIT dla MOF Poznania
 • 1.4 Internacjonalizacja gospodarki regionalnej
  • 1.4.1 Kompleksowe wsparcie rozwoju działalności przedsiębiorstw na rynkach zagranicznych
   dla przedsiębiorstw posiadających plan rozwoju eksportu
  • 1.4.2 Promocja gospodarcza regionu
 • 1.5. Wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstw
  • 1.5.1 Instrumenty finansowe podnoszące konkurencyjność MŚP
  • 1.5.2 Wzmocnienie konkurencyjności kluczowych obszarów gospodarki regionu
  • 1.5.3 Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw poprzez poprawę efektywności energetycznej

II Oś Priorytetowa: SPOŁECZEŃSTWO INFORMACYJNE

Priorytet inwestycyjny:

 • Wzmocnienie zastosowań TIK dla e-rządu, e-uczenia, e-włączenia społecznego, e-kultury oraz e-zdrowia.

Działania i poddziałania:

 • 2.1. Rozwój elektronicznych usług publicznych
  • 2.1.1. Rozwój elektronicznych usług publicznych
  • 2.1.2. Cyfryzacja geodezyjnych rejestrów publicznych
  • 2.1.3. Rozwój elektronicznych usług publicznych w ramach ZIT dla rozwoju AKO

III Oś Priorytetowa: ENERGIA

Priorytet inwestycyjny:

 • Promowanie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych.
 • Wspieranie efektywności energetycznej, inteligentnego zarządzania energią i wykorzystywania odnawialnych źródeł energii w infrastrukturze publicznej, w tym w budynkach publicznych i w sektorze mieszkaniowym.
 • Promowanie strategii niskoemisyjnych dla wszystkich rodzajów terytoriów, w szczególności dla obszarów miejskich, w tym wspieranie zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej i działań adaptacyjnych mających oddziaływanie łagodzące na zmiany klimatu.

Działania i poddziałania:

 • 3.1. Wytwarzanie i dystrybucja energii ze źródeł odnawialnych
  • 3.1.1 Wytwarzanie energii z odnawialnych źródeł energii
  • 3.1.2 Dystrybucja energii z odnawialnych źródeł energii
 • 3.2. Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym i mieszkaniowym
  • 3.2.1 Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej
  • 3.2.2 Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej i wielorodzinnych budynków mieszkalnych – instrumenty finansowe
  • 3.2.3 Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym w ramach ZIT dla MOF Poznania
 • 3.3. Wspieranie strategii niskoemisyjnych w tym mobilność miejska
  • 3.3.1 Inwestycje w obszarze transportu miejskiego
  • 3.3.2 Inwestycje w sieci ciepłownicze i chłodnicze
  • 3.3.3 Wspieranie strategii niskoemisyjnych w tym mobilność miejska w ramach ZIT dla MOF Poznania
 • 3.3.4 Wspieranie strategii niskoemisyjnych w tym mobilność miejska w ramach ZIT dla rozwoju AKO

IV Oś Priorytetowa: ŚRODOWISKO

Priorytet inwestycyjny:

 • Promowanie inwestycji ukierunkowanych na konkretne rodzaje ryzyka, zapewniających odporność na klęski żywiołowe oraz stworzenie systemów zarządzania klęskami żywiołowymi.
 • Inwestowanie w sektor gospodarki odpadami celem wypełnienia zobowiązań określonych w dorobku prawnym Unii w zakresie środowiska oraz zaspokojenia wykraczających poza te zobowiązania potrzeb inwestycyjnych określonych przez państwa członkowskie.
 • Inwestowanie w sektor gospodarki wodnej celem wypełnienia zobowiązań określonych w dorobku prawnym Unii w zakresie środowiska oraz zaspokojenia wykraczających poza te zobowiązania potrzeb inwestycyjnych, określonych przez państwa członkowskie.
 • Zachowanie, ochrona, promowanie i rozwój dziedzictwa naturalnego i kulturowego.
 • Ochrona i przywrócenie różnorodności biologicznej, ochrona i rekultywacja gleby oraz wspieranie usług ekosystemowych, także poprzez program ” Natura 2000″ i zieloną infrastrukturę.

Działania i poddziałania:

 • 4.1. Zapobieganie, likwidacja skutków klęsk żywiołowych i awarii środowiskowych
  • 4.1.1 Ochrona obszarów ze średnim ryzykiem powodziowym
  • 4.1.2 Mała retencja
  • 4.1.3 Zabezpieczenie obszarów miejskich przed niekorzystnymi zjawiskami pogodowymi i ich następstwami
  • 4.1.4 Wsparcie systemów oceny ryzyka wystąpienia powodzi i zarządzania tym ryzykiem, wczesnego ostrzegania i prognozowania zagrożeń
  • 4.1.5 Wsparcie systemu ratownictwa chemiczno – ekologicznego i służb ratowniczych na wypadek wystąpienia zjawisk katastrofalnych lub poważnych awarii
 • 4.2. Gospodarka odpadami
  • 4.2.1 Tworzenie kompleksowych systemów gospodarki odpadami oraz uzupełnianie istniejących
  • 4.2.2 Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest
 • 4.3 Gospodarka wodno – ściekowa
  • 4.3.1 Gospodarka wodno – ściekowa
  • 4.3.2 Gospodarka wodno – ściekowa w ramach ZIT dla rozwoju AKO
 • 4.4 Zachowanie, ochrona, promowanie i rozwój dziedzictwa naturalnego i kulturowego
  • 4.4.1 Inwestycje w obszarze dziedzictwa kulturowego regionu
  • 4.4.2 Wydarzenia kulturalne
  • 4.4.3 Zachowanie, ochrona, promowanie i rozwój dziedzictwa naturalnego i kulturowego w ramach ZIT dla MOF Poznania
  • 4.4.4 Zachowanie, ochrona, promowanie i rozwój dziedzictwa naturalnego i kulturowego w ramach ZIT dla rozwoju AKO
 • 4.5 Ochrona przyrody
  • 4.5.1 Ochrona gatunków i siedlisk przyrodniczych na obszarach parków krajobrazowych i rezerwatów przyrody
  • 4.5.2 Opracowywanie planów ochrony dla obszarów cennych przyrodniczo
  • 4.5.3 Ochrona różnorodności biologicznej
  • 4.5.4 Edukacja ekologiczna

V Oś Priorytetowa: TRANSPORT

Priorytet inwestycyjny:

 • Zwiększanie mobilności regionalnej poprzez łączenie węzłów drugorzędnych i trzeciorzędnych z infrastrukturą TEN-T, w tym z węzłami multimodalnymi.
 • Rozwój i rehabilitacja kompleksowych, wysokiej jakości i interoperacyjnych systemów transportu kolejowego oraz propagowanie działań służących zmniejszaniu hałasu.

Działania i poddziałania:

 • 5.1. Infrastruktura drogowa regionu
  • 5.1.1 Wzmocnienie regionalnego układu powiązań drogowych (drogi wojewódzkie, będące w zarządzie Samorządu Województwa Wielkopolskiego oraz drogi, których realizacja wynika ze Strategii ZIT lub Mandatów Terytorialnych OSI)
  • 5.1.2 Wzmocnienie regionalnego układu powiązań drogowych (drogi powiatowe i gminne)
  • 5.1.3 Infrastruktura drogowa regionu w ramach ZIT dla MOF Poznania
  • 5.1.4 Infrastruktura drogowa regionu w ramach ZIT dla rozwoju AKO
 • 5.2. Transport kolejowy
  • 5.2.1 Modernizacja regionalnego układu kolejowego oraz poprawa stanu infrastruktury dworcowej
  • 5.2.2 Tabor kolejowy dla regionalnych przewozów pasażerskich

VI Oś Priorytetowa: RYNEK PRACY

Priorytet inwestycyjny:

 • Dostęp do zatrudnienia dla osób poszukujących pracy i osób biernych zawodowo, w tym długotrwale bezrobotnych oraz oddalonych od rynku pracy, także poprzez lokalne inicjatywy w zakresie zatrudnienia i wspieranie mobilności pracowników.
 • Praca na własny rachunek, przedsiębiorczość i tworzenie przedsiębiorstw, w tym innowacyjnych mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw.
 • Równość mężczyzn i kobiet we wszystkich dziedzinach, w tym dostęp do zatrudnienia, rozwój kariery, godzenie życia zawodowego i prywatnego oraz promowanie równości wynagrodzeń za taką samą pracę.
 • Przystosowywanie pracowników, przedsiębiorstw i przedsiębiorców do zmian.
 • Aktywne i zdrowe starzenie się.

Działania i poddziałania:

 • 6.1 Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych i poszukujących pracy – projekty pozakonkursowe realizowane przez PSZ
 • 6.2 Aktywizacja zawodowa
 • 6.3. Samozatrudnienie i przedsiębiorczość
  • 6.3.1 Samozatrudnienie i przedsiębiorczość
  • 6.3.2 Samozatrudnienie i przedsiębiorczość w ramach ZIT dla rozwoju AKO
 • 6.4. Wsparcie aktywności zawodowej osób wyłączonych z rynku pracy z powodu opieki nad małymi dziećmi
  • 6.4.1 Wsparcie aktywności zawodowej osób wyłączonych z rynku pracy z powodu opieki nad małymi dziećmi
  • 6.4.2 Wsparcie aktywności zawodowej osób wyłączonych z rynku pracy z powodu opieki nad
   małymi dziećmi w ramach ZIT dla MOF Poznania
 • 6.5 Doskonalenie kompetencji osób pracujących i wsparcie procesów adaptacyjnych
 • 6.6 Wspieranie aktywności zawodowej pracowników poprzez działania prozdrowotne
  • 6.6.1 Wspieranie aktywności zawodowej pracowników poprzez działania prozdrowotne
  • 6.6.2 Wspieranie aktywności zawodowej pracowników poprzez działania prozdrowotne w ramach ZIT dla MOF Poznania
  • 6.6.3 Wspieranie aktywności zawodowej pracowników poprzez działania prozdrowotne w ramach ZIT dla rozwoju AKO

VII Oś Priorytetowa: WŁĄCZENIE SPOŁECZNE

Priorytet inwestycyjny:

 • Aktywne włączenie, w tym z myślą o promowaniu równych szans oraz aktywnego uczestnictwa i zwiększaniu szans na zatrudnienie.
 • Ułatwianie dostępu do przystępnych cenowo oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym.
 • Wspieranie przedsiębiorczości społecznej i integracji zawodowej w przedsiębiorstwach społecznych oraz ekonomii społecznej i solidarnej w celu ułatwiania dostępu do zatrudnienia.

Działania i poddziałania:

 • 7.1. Aktywna integracja
  • 7.1.1. Aktywna integracja – projekty pozakonkursowe realizowane przez OPS, MOPR i PCPR
  • 7.1.2. Aktywna integracja – projekty konkursowe
 • 7.2. Usługi społeczne i zdrowotne
  • 7.2.1. Usługi społeczne – projekty pozakonkursowe realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne
  • 7.2.2. Usługi społeczne i zdrowotne – projekty konkursowe
  • 7.2.3. Usługi społeczne w ramach ZIT dla MOF Poznania
 • 7.3. Ekonomia społeczna
  • 7.3.1. Ekonomia społeczna – projekt pozakonkursowy realizowany przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej
  • 7.3.2. Ekonomia społeczna – projekty konkursowe

VIII Oś Priorytetowa: EDUKACJA

Priorytet inwestycyjny:

 • Ograniczenie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki szkolnej oraz zapewnianie równego dostępu do dobrej jakości wczesnej edukacji elementarnej oraz kształcenia podstawowego, gimnazjalnego i ponadgimnazjalnego, z uwzględnieniem formalnych, nieformalnych i pozaformalnych ścieżek kształcenia umożliwiających ponowne podjęcie kształcenia i szkolenia.
 • Wyrównywanie dostępu do uczenia się przez całe życie o charakterze formalnym, nieformalnym i pozaformalnym wszystkich grup wiekowych, poszerzanie wiedzy, zwiększanie umiejętności i kompetencji siły roboczej oraz promowanie elastycznych ścieżek kształcenia, w tym poprzez doradztwo zawodowe i potwierdzanie nabytych kompetencji.
 • Lepsze dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia do potrzeb rynku pracy, ułatwianie przechodzenia z etapu kształcenia do etapu zatrudnienia oraz wzmacnianie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego i ich jakości, w tym poprzez mechanizmy prognozowania umiejętności, dostosowania programów nauczania oraz tworzenia i rozwoju systemów uczenia się poprzez praktyczną naukę zawodu realizowaną w ścisłej współpracy z pracodawcami.

Działania i poddziałania:

 • 8.1. Ograniczenie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki szkolnej oraz wyrównanie dostępu do edukacji przedszkolnej i szkolnej
  • 8.1.1. Edukacja przedszkolna
  • 8.1.2. Kształcenie ogólne – projekty konkursowe
  • 8.1.3. Kształcenie ogólne – Cyfrowa Szkoła Wielkopolsk@ 2020 – projekt pozakonkursowy
  • 8.1.4. Kształcenie ogólne w ramach ZIT dla MOF Poznania
 • 8.2. Uczenie się przez całe życie
 • 8.3. Wzmocnienie oraz dostosowanie kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy
  • 8.3.1. Kształcenie zawodowe młodzieży – tryb konkursowy
  • 8.3.2. Kształcenie zawodowe dorosłych – tryb konkursowy
  • 8.3.3. Czas zawodowców BIS – zawodowa Wielkopolska – tryb pozakonkursowy
  • 8.3.4. Kształcenie zawodowe młodzieży i dorosłych w ramach ZIT dla MOF Poznania
  • 8.3.5. Kształcenie zawodowe młodzieży i dorosłych w ramach ZIT dla rozwoju AKO

IX Oś Priorytetowa: INFRASTRUKTURA DLA KAPITAŁU LUDZKIEGO

Priorytet inwestycyjny:

 • Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną i społeczną, które przyczyniają się do rozwoju krajowego, regionalnego i lokalnego, zmniejszania nierówności w zakresie stanu zdrowia, promowanie włączenia społecznego poprzez lepszy dostęp do usług społecznych, kulturalnych i rekreacyjnych oraz przejścia z usług instytucjonalnych na usługi na poziomie społeczności lokalnych.
 • Wsparcie rewitalizacji fizycznej, gospodarczej i społecznej ubogich społeczności na obszarach miejskich i wiejskich.
 • Inwestycje w kształcenie, szkolenie oraz szkolenie zawodowe na rzecz zdobywania umiejętności i uczenia się przez całe życie poprzez rozwój infrastruktury szkoleniowej i edukacyjnej.

Działania i poddziałania:

 • 9.1. Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną i społeczną
  • 9.1.1. Infrastruktura ochrony zdrowia
  • 9.1.2. Infrastruktura społeczna
 • 9.2. Rewitalizacja miast i ich dzielnic, terenów wiejskich, poprzemysłowych i powojskowych
  • 9.2.1. Rewitalizacja miast i ich dzielnic, terenów wiejskich, poprzemysłowych i powojskowych
  • 9.2.2. Rewitalizacja miast i ich dzielnic, terenów wiejskich, poprzemysłowych i powojskowych w ramach ZIT dla rozwoju AKO
  • 9.2.3 Rewitalizacja miast i ich dzielnic, terenów wiejskich, poprzemysłowych i powojskowych – instrumenty finansowe
 • 9.3. Inwestowanie w rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej
  • 9.3.1 Inwestowanie w rozwój infrastruktury przedszkolnej
  • 9.3.2 Inwestowanie w rozwój infrastruktury kształcenia zawodowego
  • 9.3.3. Inwestowanie w rozwój infrastruktury edukacji ogólnokształcącej
  • 9.3.4 Inwestowanie w rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej w ramach ZIT dla MOF Poznania
  • 9.3.5 Inwestowanie w rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej w ramach ZIT dla rozwoju AKO

 

Podstawowe dokumenty programowe:

Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014 – 2020 (WRPO 2014+)

Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Wielkopolskiego na lata 2014-2020

Źródło: http://wrpo.wielkopolskie.pl, 10.06.2018