Infrastruktura i Środowisko

Program Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 to krajowy program wspierający gospodarkę niskoemisyjną, ochronę środowiska, przeciwdziałanie i adaptację do zmian klimatu, transport i bezpieczeństwo energetyczne. Środki unijne z programu przeznaczone zostaną również w ograniczonym stopniu na inwestycje w obszary ochrony zdrowia i dziedzictwa kulturowego.

Osie Priorytetowe / Działanie / Poddziałanie

I Oś Priorytetowa: Zmniejszenie emisyjności gospodarki

 • 1.1 Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych
  • 1.1.1 Wspieranie inwestycji dotyczących wytwarzania energii z odnawialnych źródeł wraz z podłączeniem tych źródeł do sieci dystrybucyjnej/przesyłowej
  • 1.1.2 Wspieranie projektów dotyczących budowy oraz przebudowy sieci umożliwiających przyłączanie jednostek wytwarzania energii z OZE
 • 1.2 Promowanie efektywności energetycznej i korzystania z odnawialnych źródeł energii w przedsiębiorstwach
 • 1.3 Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach
  • 1.3.1 Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach publicznych
  • 1.3.2 Wspieranie efektywności energetycznej w sektorze mieszkaniowym
  • 1.3.3 Ogólnopolski system wsparcia doradczego dla sektora publicznego, mieszkaniowego oraz przedsiębiorstw w zakresie efektywności energetycznej oraz OZE
 • 1.4 Rozwijanie i wdrażanie inteligentnych systemów dystrybucji działających na niskich i średnich poziomach napięcia
  • 1.4.1 Wsparcie budowy inteligentnych sieci elektroenergetycznych o charakterze pilotażowym i demonstracyjnym
 • 1.5 Efektywna dystrybucja ciepła i chłodu
 • 1.6 Promowanie wykorzystywania wysokosprawnej kogeneracji ciepła i energii elektrycznej w oparciu o zapotrzebowanie na ciepło użytkowe
  • 1.6.1 Źródła wysokosprawnej kogeneracji
  • 1.6.2 Sieci ciepłownicze i chłodnicze dla źródeł wysokosprawnej kogeneracji
 • 1.7 Kompleksowa likwidacja niskiej emisji na terenie województwa śląskiego
  • 1.7.1 Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach mieszkalnych w województwie śląskim
  • 1.7.2 Efektywna dystrybucja ciepła i chłodu w województwie śląskim
  • 1.7.3 Promowanie wykorzystywania wysokosprawnej kogeneracji ciepła i energii elektrycznej w województwie śląskim

II Oś Priorytetowa: Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu

 • 2.1 Adaptacja do zmian klimatu wraz z zabezpieczeniem i zwiększeniem odporności na klęski żywiołowe, w szczególności katastrofy naturalne oraz monitoring środowiska
 • 2.2 Gospodarka odpadami komunalnymi
 • 2.3 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach
 • 2.4 Ochrona przyrody i edukacja ekologiczna
 • 2.5 Poprawa jakości środowiska miejskiego

III Oś Priorytetowa: Rozwój sieci drogowej TEN-T i transportu multimodalnego

 • 3.1 Rozwój drogowej i lotniczej sieci TEN-T
 • 3.2 Rozwój transportu morskiego, śródlądowych dróg wodnych i połączeń multimodalnych

IV Oś Priorytetowa: Infrastruktura drogowa dla miast

 • 4.2 Zwiększenie dostępności transportowej ośrodków miejskich leżących poza siecią drogową TEN-T. i odciążenie miast od nadmiernego ruchu drogowego –

V Oś Priorytetowa: Rozwój transportu kolejowego w Polsce

 • 5.1 Rozwój kolejowej sieci TEN-T
 • 5.2 Rozwój transportu kolejowego poza TEN-T

VI Oś Priorytetowa: Rozwój niskoemisyjnego transportu zbiorowego w miastach

 • 6.1 Rozwój publicznego transportu zbiorowego w miastach

VII Oś Priorytetowa: Poprawa bezpieczeństwa energetycznego

 • 7.1 Rozwój inteligentnych systemów magazynowania, przesyłu i dystrybucji energii

VIII Oś Priorytetowa: Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury

 • 8.1 Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury

IX Oś Priorytetowa: Wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia

 • 9.1 Infrastruktura ratownictwa medycznego
 • 9.2 Infrastruktura ponadregionalnych podmiotów leczniczych.

 

Podstawowe dokumenty programowe:

Program Infrastruktura i Środowisko 2014-2020

Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych POiŚ 2014-2020

 

Źródło: www.pois.gov.pl, 27.05.2018