O funduszach

W latach 2014-2020 Polska otrzyma od Unii Europejskiej 82,5 mld euro. Ramy strategiczne są określone przez 11 celów tematycznych, na których ma się koncentrować wsparcie z Europejskich Funduszy Strukturalnych i Inwestycyjnych, tj.:

 1. wzmacnianie badań naukowych, rozwoju technologicznego i innowacji;
 2. zwiększenie dostępności, stopnia wykorzystania i jakości TIK;
 3. wzmacnianie konkurencyjności MŚP, sektora rolnego (w odniesieniu do EFRROW) oraz sektora rybołówstwa i akwakultury (w odniesieniu do EFMR);
 4. wspieranie przejścia na gospodarkę niskoemisyjną we wszystkich sektorach;
 5. promowanie dostosowania do zmian klimatu, zapobiegania ryzyku i zarządzania ryzykiem;
 6. zachowanie i ochrona środowiska naturalnego oraz wspieranie efektywnego gospodarowania zasobami;
 7. promowanie zrównoważonego transportu i usuwanie niedoborów przepustowości w działaniu najważniejszej infrastruktury sieciowej;
 8. promowanie trwałego i wysokiej jakości zatrudnienia oraz wsparcie mobilności pracowników;
 9. promowanie włączenia społecznego, walka z ubóstwem i wszelką dyskryminacją;
 10. inwestowanie w kształcenie, szkolenie oraz szkolenie zawodowe na rzecz zdobywania umiejętności i uczenia się przez całe życie;
 11. wzmacnianie zdolności instytucjonalnych instytucji publicznych i zainteresowanych stron oraz sprawności administracji publicznej.

Dokumentem określającym strategię interwencji funduszy w ramach trzech polityk unijnych: Polityki Spójności, Wspólnej Polityki Rolnej i Wspólnej Polityki Rybołówstwa w Polsce w latach 2014-2020 jest Umowa Partnerstwa (UP).
Instrumentami realizacji Umowy Partnerstwa są krajowe i regionalne programy operacyjne oraz programy Europejskiej Współpracy Terytorialnej:

Nowość!  Fundusz „Łącząc Europę”. Wspiera rozwój trzech obszarów – sieci transportowej, energetycznej oraz telekomunikacyjnej.   Budżet programu 24 mld euro. Więcej…

Programy krajowe:

Inteligentny Rozwój.   Wsparcie na badania, rozwój, innowacje. Budżet programu 8,61 mld euro.  Więcej…

Infrastruktura i Środowisko.   Wspieranie inwestycji infrastrukturalnych przyjaznych środowisku. Budżet programu 27,41 mld euro.  Więcej…

Wiedza Edukacja Rozwój.   Rozwój szkolnictwa wyższego, wsparcie osób młodych, innowacje społeczne, współpraca ponadnarodowa. Budżet programu 4,69 mld euro. Więcej…

Polska Wschodnia.   Innowacje, przedsiębiorczość, infrastruktura transportowa. Budżet programu 2 mld euro.   Więcej…

Europejska Współpraca Terytorialna.   Wsparcie dla rozwoju społeczno-gospodarczego pogranicza i współpracy z partnerami z całego obszaru UE. Budżet programu 0,7 mld euro.  Więcej…

Rozwój Obszarów wiejskich.   Wsparcie rolnictwa. Budżet programu 8,6 mld euro.  Więcej…

Rybactwo i Morze.   Wsparcie rybołówstwa. Budżet programu 0,5 mld euro.  Więcej…

Polska Cyfrowa.   Rozwój szybkiego Internetu, e-administracji i wsparcie osób wykluczonych cyfrowo. Budżet programu 2,17 mld euro.  (program nie jest obsługiwany przez fundusze.org)

 

Programy regionalne:

Program dla województwa:
Dolnośląskiego   Budżet programu 2,2 mld euro.  Więcej…
Kujawsko-Pomorskiego   Budżet programu 1,9 mld euro.  Więcej…
Lubelskiego   Budżet programu 2,2 mld euro.  Więcej…
Lubuskiego   Budżet programu 0,9 mld euro.  Więcej…
Łódzkiego   Budżet programu 2,2 mld euro.  Więcej…
Małopolskiego   Budżet programu 2,9 mld euro.  Więcej…
Mazowieckiego   Budżet programu 2,1 mld euro.  Więcej…
Opolskiego   Budżet programu 0,9 mld euro.  Więcej…
Podkarpackiego   Budżet programu 2,1 mld euro.  Więcej…
Podlaskiego   Budżet programu 1,2 mld euro.  Więcej…
Pomorskiego   Budżet programu 1,9 mld euro.  Więcej…
Śląskiego   Budżet programu 3,4 mld euro.  Więcej…
Świętokrzyskiego   Budżet programu 1,4 mld euro.  Więcej…
Warmińsko-Mazurskiego   Budżet programu 1,7 mld euro.  Więcej…
Wielkopolskiego   Budżet programu 2,4 mld euro.  Więcej…
Zachodniopomorskiego   Budżet programu 1,6 mld euro.  Więcej…