RPO dolnośląskie

Regionalny Program Operacyjny województwa dolnośląskiego na lata 2014-2020

Głównym celem Programu jest wzrost konkurencyjności Dolnego Śląska zapewniający poprawę poziomu życia mieszkańców przy zachowaniu zasad zrównoważonego rozwoju. Priorytetem będzie zwiększenie konkurencyjności gospodarki, a co za tym idzie m.in. zmniejszenie bezrobocia. Fundusze Europejskie na Dolnym Śląsku zostaną zainwestowane także m.in. w nowe drogi, nowoczesne, odnawialne źródła energii oraz w działania prospołeczne: edukację i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu.

I Oś Priorytetowa: Przedsiębiorstwa i innowacje

 • 1.1 Wzmacnianie potencjału B+R i wdrożeniowego uczelni i jednostek naukowych
 • 1.2 Innowacyjne przedsiębiorstwa
  • 1.2.1 Innowacyjne przedsiębiorstwa – konkursy horyzontalne
  • 1.2.2 Innowacyjne przedsiębiorstwa – ZIT WROF
 • 1.3 Rozwój przedsiębiorczości
  • 1.3.1 Rozwój przedsiębiorczości – konkursy horyzontalne
  • 1.3.2 Rozwój przedsiębiorczości – ZIT WROF
  • 1.3.3 Rozwój przedsiębiorczości – ZIT AJ
  • 1.3.4 Rozwój przedsiębiorczości – ZIT AW
 • 1.4 Internacjonalizacja przedsiębiorstw
  • 1.4.1 Internacjonalizacja przedsiębiorstw – konkursy horyzontalne
  • 1.4.2 Internacjonalizacja przedsiębiorstw – ZIT WROF
 • 1.5 Rozwój produktów i usług w MŚP
  • 1.5.1 Rozwój produktów i usług w MŚP – konkursy horyzontalne
  • 1.5.2 Rozwój produktów i usług w MŚP – ZIT AW

II Oś Priorytetowa: Technologie informacyjno-komunikacyjne

 • 2.1 E-usługi publiczne
  • 2.1.1 E-usługi publiczne – konkursy horyzontalne
  • 2.1.2 E-usługi publiczne – ZIT WROF
  • 2.1.3 E-usługi publiczne – ZIT AJ
  • 2.1.4 E-usługi publiczne – ZIT AW

III Oś Priorytetowa: Gospodarka niskoemisyjna

 • 3.1 Produkcja i dystrybucja energii ze źródeł odnawialnych
 • 3.2 Efektywność energetyczna w MŚP
 • 3.3 Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym
  • 3.3.1 Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym – konkursy horyzontalne
  • 3.3.2 Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym – ZIT WROF
  • 3.3.3 Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym – ZIT AJ
  • 3.3.4 Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym – ZIT AW
 • 3.4 Wdrażanie strategii niskoemisyjnych
  • 3.4.1 Wdrażanie strategii niskoemisyjnych – konkursy horyzontalne
  • 3.4.2 Wdrażanie strategii niskoemisyjnych – ZIT WROF
  • 3.4.3 Wdrażanie strategii niskoemisyjnych – ZIT AJ
  • 3.4.4 Wdrażanie strategii niskoemisyjnych – ZIT AW
 • 3.5 Wysokosprawna kogeneracja

IV Oś Priorytetowa: Środowisko i Zasoby

 • 4.1 Gospodarka odpadami
 • 4.2 Gospodarka wodno-ściekowa
  • 4.2.1 Gospodarka wodno-ściekowa – konkursy horyzontalne
  • 4.2.2 Gospodarka wodno-ściekowa – ZIT WROF
  • 4.2.3 Gospodarka wodno-ściekowa – ZIT AJ
  • 4.2.4 Gospodarka wodno-ściekowa – ZIT AW
 • 4.3 Dziedzictwo kulturowe
  • 4.3.1 Dziedzictwo kulturowe – konkursy horyzontalne
  • 4.3.2 Dziedzictwo kulturowe – ZIT WROF
  • 4.3.3 Dziedzictwo kulturowe – ZIT AJ
  • 4.3.4 Dziedzictwo kulturowe – ZIT AW
 • 4.4 Ochrona i udostępnianie zasobów przyrodniczych
  • 4.4.1 Ochrona i udostępnianie zasobów przyrodniczych – konkursy horyzontalne
  • 4.4.2 Ochrona i udostępnianie zasobów przyrodniczych – ZIT WROF
  • 4.4.3 Ochrona i udostępnianie zasobów przyrodniczych – ZIT AJ
  • 4.4.4 Ochrona i udostępnianie zasobów przyrodniczych – ZIT AW
 • 4.5 Bezpieczeństwo
  • 4.5.1 Bezpieczeństwo – konkursy horyzontalne
  • 4.5.2 Bezpieczeństwo – ZIT WROF

V Oś Priorytetowa: Transport

 • 5.1 Drogowa dostępność transportowa
  • 5.1.1 Drogowa dostępność transportowa – konkursy horyzontalne
  • 5.1.2 Drogowa dostępność transportowa – ZIT WROF
  • 5.1.3 Drogowa dostępność transportowa – ZIT AJ
  • 5.1.4 Drogowa dostępność transportowa – ZIT AW
 • 5.2 System transportu kolejowego
  • 5.2.1 System transportu kolejowego – konkursy horyzontalne
  • 5.2.2 System transportu kolejowego – ZIT WROF
  • 5.2.3 System transportu kolejowego – ZIT AJ
  • 5.2.4 System transportu kolejowego – ZIT AW

VI Oś Priorytetowa: Infrastruktura spójności społecznej

 • 6.1 Inwestycje w infrastrukturę społeczną
  • 6.1.1 Inwestycje w infrastrukturę społeczną – konkursy horyzontalne
  • 6.1.2 Inwestycje w infrastrukturę społeczną – ZIT WROF
  • 6.1.3 Inwestycje w infrastrukturę społeczną – ZIT AJ
  • 6.1.4 Inwestycje w infrastrukturę społeczną – ZIT AW
 • 6.2 Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną
 • 6.3 Rewitalizacja zdegradowanych obszarów
  • 6.3.1 Rewitalizacja zdegradowanych obszarów – konkursy horyzontalne
  • 6.3.2 Rewitalizacja zdegradowanych obszarów – ZIT WROF
  • 6.3.3 Rewitalizacja zdegradowanych obszarów – ZIT AJ
  • 6.3.4 Rewitalizacja zdegradowanych obszarów – ZIT AW

VII Oś Priorytetowa: Infrastruktura edukacyjna

 • 7.1 Inwestycje w edukację przedszkolną, podstawową i gimnazjalną
  • 7.1.1 Inwestycje w edukację przedszkolną, podstawową i gimnazjalną – konkursy horyzontalne
  • 7.1.2 Inwestycje w edukację przedszkolną, podstawową i gimnazjalną – ZIT
  • 7.1.3 Inwestycje w edukację przedszkolną, podstawową i gimnazjalną – ZIT AJ
  • 7.1.4 Inwestycje w edukację przedszkolną, podstawową i gimnazjalną – ZIT AW
  • 7.2 Inwestycje w edukację ponadgimnazjalną, w tym zawodową
  • 7.2.1 Inwestycje w edukację ponadgimnazjalną, w tym zawodową – konkursy horyzontalne
  • 7.2.2 Inwestycje w edukację ponadgimnazjalną, w tym zawodową – ZIT WROF
  • 7.2.3 Inwestycje w edukację ponadgimnazjalną, w tym zawodową – ZIT AJ
  • 7.2.4 Inwestycje w edukację ponadgimnazjalną, w tym zawodową – ZIT AW

VIII Oś Priorytetowa: Rynek Pracy

 • 8.1 Projekty powiatowych urzędów pracy
 • 8.2 Wsparcie osób poszukujących pracy
 • 8.3 Samozatrudnienie, przedsiębiorczość oraz tworzenie nowych miejsc pracy –
 • 8.4 Godzenie życia zawodowego i prywatnego
  • 8.4.1 Godzenie życia zawodowego i prywatnego – konkursy horyzontalne
  • 8.4.2 Godzenie życia zawodowego i prywatnego – ZIT WROF
  • 8.4.3 Godzenie życia zawodowego i prywatnego – ZIT AJ
  • 8.4.4 Godzenie życia zawodowego i prywatnego – ZIT AW
 • 8.5 Przystosowanie do zmian zachodzących w gospodarce w ramach działań outplacementowych –
 • 8.6 Zwiększenie konkurencyjności przedsiębiorstw i przedsiębiorców z sektora MMŚP
 • 8.7 Aktywne i zdrowe starzenie się –

IX Oś Priorytetowa: Włączenie społeczne

 • 9.1 Aktywna integracja
  • 9.1.1 Aktywna integracja – konkursy horyzontalne
  • 9.1.2 Aktywna integracja – ZIT WROF
  • 9.1.3 Aktywna integracja – ZIT AJ
  • 9.1.4 Aktywna integracja – ZIT AW
 • 9.2 Dostęp do wysokiej jakości usług społecznych
  • 9.2.1 Dostęp do wysokiej jakości usług społecznych – konkursy horyzontalne
  • 9.2.2 Dostęp do wysokiej jakości usług społecznych – ZIT WROF
  • 9.2.3 Dostęp do wysokiej jakości usług społecznych – ZIT AJ
  • 9.2.4 Dostęp do wysokiej jakości usług społecznych – ZIT AW
 • 9.3 Dostęp do wysokiej jakości usług zdrowotnych
 • 9.4 Wspieranie gospodarki społecznej

X Oś Priorytetowa: Edukacja

 • 10.1 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej
  • 10.1.1 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej – konkursy horyzontalne
  • 10.1.2 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej – ZIT WROF
  • 10.1.3 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej – ZIT AJ
  • 10.1.4 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej – ZIT AW
 • 10.2 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej
  • 10.2.1 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej – konkursy horyzontalne
  • 10.2.2 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej – ZIT WROF
  • 10.2.3 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej – ZIT AJ
  • 10.2.4 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej – ZIT AW
 • 10.3 Poprawa dostępności i wspieranie uczenia się przez całe życie
 • 10.4 Dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy
  • 10.4.1 Dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy – konkursy horyzontalne
  • 10.4.2 Dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy – ZIT WROF
  • 10.4.3 Dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy – ZIT AJ

 

Podstawowe dokumenty programowe:

Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014-2020

Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020

 

Źródło: www.rpo.dolnyslask.pl, 28.05.2018