RPO łódzkie

Regionalny Program Operacyjny województwa łódzkiego na lata 2014-2020

RPO WŁ na lata 2014-2020 składa się z dwunastu monofunduszowych osi priorytetowych:

Oś priorytetowa I
Badania, rozwój i komercjalizacja wiedzy, w ramach której wsparcie służyć będzie zwiększeniu urynkowienia działalności badawczo-rozwojowej sektora nauki oraz wzrostowi liczby innowacyjnych przedsiębiorstw w regionie, a także upowszechnieniu współpracy sfery nauki i biznesu.

Oś priorytetowa II
Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka, zakładająca dofinansowanie przedsięwzięć przyczyniających się do ułatwienia przedsiębiorstwom dostępu do wiedzy na temat rynku, innowacyjności i prowadzenia działalności gospodarczej, dostosowania otoczenia gospodarczego do potrzeb potencjalnych inwestorów, wzrostu poziomu handlu zagranicznego sektora MŚP, realizacji innowacyjnych inwestycji przez MŚP, wpływających na zwiększenie konkurencyjności i rozwój przedsiębiorstw w województwie łódzkim.

Oś priorytetowa III
Transport, w ramach której wdrażane będą inwestycje umożliwiające stworzenie w województwie łódzkim sprawnego, bezpiecznego i niskoemisyjnego systemu publicznego transportu zbiorowego oraz zapewniające zwiększenie dostępności transportowej województwa w ruchu drogowym i kolejowym, a także rozwój sektora usług logistycznych i transportu multimodalnego.

Oś priorytetowa IV
Gospodarka niskoemisyjna umożliwi zwiększenie produkcji energii ze źródeł odnawialnych i wspieranie rozwoju gospodarki niskoemisyjnej, co przyczyni się do poprawy efektywności wykorzystania i oszczędzania zasobów surowców energetycznych, obniżenia zużycia energii oraz poprawy stanu środowiska poprzez redukcję emisji zanieczyszczeń do atmosfery.

Oś priorytetowa V
Ochrona środowiska, której wsparcie służyć będzie zapobieganiu zagrożeniom związanym ze zmianami klimatu i minimalizowaniu ich skutków, ograniczeniu składowania odpadów, poprawie jakości wód powierzchniowych i zapobieganiu odprowadzania zanieczyszczeń do wody i gruntów, ochronie różnorodności biologicznej w regionie.

Oś priorytetowa VI
Rewitalizacja i potencjał endogeniczny regionu zakłada wspieranie działań na rzecz zachowania dziedzictwa kulturowego i zwiększenia partycypacji w kulturze na terenie województwa łódzkiego, a także wykorzystania walorów przyrodniczych i kulturowych regionu dla rozwoju gospodarki turystycznej i kompleksowej rewitalizacji obszarów zdegradowanych.

Oś priorytetowa VII
Infrastruktura dla usług społecznych w ramach której realizowane będą przedsięwzięcia służące rozwojowi i zwiększeniu dostępności e-usług sektora publicznego, podniesieniu jakości i dostępu do usług zdrowotnych, opieki społecznej, żłobkowej i edukacji.

Oś priorytetowa VIII
Zatrudnienie, której interwencja zakładająca wsparcie dla osób bezrobotnych i biernych zawodowo, w tym zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej, przyczyni się do wzrostu zatrudnienia i przedsiębiorczości w regionie.

Oś priorytetowa IX
Włączenie społeczne zakłada wsparcie w zakresie aktywizacji społeczno-zawodowej osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym oraz poprawę dostępu do usług społecznych i zdrowotnych odpowiadających na zdiagnozowane potrzeby w regionie oraz rozwój ekonomii społecznej

Oś priorytetowa X
Adaptacyjność pracowników i przedsiębiorstw w regionie przyczyni się do wzrostu szans na zatrudnienie i utrzymania zatrudnienia poprzez umożliwienie łączenia życia zawodowego z prywatnym, poprawy adaptacyjności przedsiębiorstw i ich pracowników do zmian, a także wdrożenia programów zdrowotnych mających wpływ na utrzymanie i przedłużenie aktywności zawodowej mieszkań
ców regionu.

Oś priorytetowa XI
Edukacja, Kwalifikacje, Umiejętności umożliwi zwiększenie uczestnictwa dzieci w wysokiej jakości edukacji przedszkolnej, rozwój kompetencji kluczowych uczniów, podniesienie kompetencji osób dorosłych w obszarze TIK i języków obcych, poprawę zdolności do zatrudnienia absolwentów kształcenia i szkolenia zawodowego oraz dostosowanie kierunków kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb regionalnego rynku pracy.

 

I Oś priorytetowa: Badania, rozwój i komercjalizacja wiedzy

 • I.1 Rozwój infrastruktury badań i innowacji
 • I.2 Inwestycje przedsiębiorstw w badania i innowacje
  • I.2.1 Infrastruktura B+R przedsiębiorstw
  • I.2.2 Projekty B+R przedsiębiorstw

II Oś priorytetowa: Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka

 • II.1 Otoczenie biznesu
  • II.1.1 Tereny inwestycyjne
  • II.1.2 Profesjonalizacja usług biznesowych
 • II.2 Internacjonalizacja przedsiębiorstw
  • II.2.1 Modele biznesowe MŚP
  • II.2.2 Promocja gospodarcza regionu
  • II.2.3 Promocja gospodarcza regionu – miasto Łódź
 • II.3 Zwiększenie konkurencyjności MŚP
  • II.3.1 Innowacje w MŚP
  • II.3.2 Instrumenty finansowe dla MŚP

III Oś priorytetowa: Transport

 • III.1 Niskoemisyjny transport miejski
  • III.1.1 Niskoemisyjny transport miejski – ZIT
  • III.1.2 Niskoemisyjny transport miejski
  • III.1.3 Niskoemisyjny transport miejski – miasto Łódź
 • III.2 Drogi
  • III.2.1 Drogi wojewódzkie
  • III.2.2 Drogi lokalne
 • III.3 Transport multimodalny
 • III.4 Transport kolejowy

IV Oś priorytetowa: Gospodarka niskoemisyjna

 • IV.1 Odnawialne źródła energii
  • IV.1.1 Odnawialne źródła energii – ZIT
  • IV.1.2 Odnawialne źródła energii
 • IV.2 Termomodernizacja budynków
  • IV.2.1 Termomodernizacja budynków – ZIT
  • IV.2.2 Termomodernizacja budynków
  • IV.2.3 Termomodernizacja budynków w oparciu o zastosowanie instrumentów finansowych
 • IV.3 Ochrona powietrza
  • IV.3.1 Ochrona powietrza – ZIT
  • IV.3.2 Ochrona powietrza
 • IV.4 Zmniejszenie emisji zanieczyszczeń

V Oś priorytetowa: Ochrona środowiska

 • V.1 Gospodarka wodna i przeciwdziałanie zagrożeniom
  • V.1.1 Gospodarka wodna i zarządzanie ryzykiem
  • V.1.2 Rozwój Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego
 • V.2 Gospodarka odpadami –
 • V.3 Gospodarka wodno-kanalizacyjna
  • V.3.1 Gospodarka wodno-kanalizacyjna – ZIT
  • V.3.2 Gospodarka wodno-kanalizacyjna
 • V.4 Ochrona przyrody
  • V.4.1 Ochrona przyrody
  • V.4.2 Przeciwdziałanie degradacji środowiska

VI Oś priorytetowa: Rewitalizacja i potencjał endogeniczny regionu

 • VI.1 Dziedzictwo kulturowe i infrastruktura kultury
  • VI.1.1 Dziedzictwo kulturowe i infrastruktura kultury – ZIT
  • VI.1.2 Dziedzictwo kulturowe i infrastruktura kultury
 • VI.2 Rozwój gospodarki turystycznej
  • VI.2.1 Rozwój gospodarki turystycznej
  • VI.2.2 Rozwój gospodarki turystycznej – miasto Łódź
 • VI.3 Rewitalizacja i rozwój potencjału społeczno-gospodarczego
  • VI.3.1 Rewitalizacja i rozwój potencjału społeczno-gospodarczego – ZIT
  • VI.3.2 Rewitalizacja i rozwój potencjału społeczno-gospodarczego
  • VI.3.3 Rewitalizacja i rozwój potencjału społeczno-gospodarczego – miasto Łódź

VII Oś priorytetowa: Infrastruktura dla usług społecznych

 • VII.1 Technologie informacyjno-komunikacyjne
  • VII.1.1 Technologie informacyjno-komunikacyjne – ZIT
  • VII.1.2 Technologie informacyjno-komunikacyjne
  • VII.1.3 Technologie informacyjno-komunikacyjne – miasto Łódź
 • VII.2 Infrastruktura ochrony zdrowia
 • VII.3 Infrastruktura opieki społecznej
 • VII.4 Edukacja
  • VII.4.1 Kształcenie zawodowe i ustawiczne
  • VII.4.2 Edukacja przedszkolna
  • VII.4.3 Edukacja ogólna
  • VII.4.4 Kształcenie zawodowe i ustawiczne – miasto Łódź
  • VII.4.5 Edukacja ogólna – miasto Łódź

VIII Oś priorytetowa: Zatrudnienie

 • VIII.1 Wsparcie aktywności zawodowej osób po 29 roku życia przez powiatowe urzędy pracy
 • VIII.2 Wsparcie aktywności zawodowej osób po 29 roku życia
  • VIII.2.1 Wsparcie aktywności zawodowej osób po 29 roku życia
  • VIII.2.2 Wsparcie aktywności zawodowej osób po 29 roku życia – miasto Łódź
 • VIII.3 Wsparcie przedsiębiorczości
  • VIII.3.1 Wsparcie przedsiębiorczości w formach bezzwrotnych
  • VIII.3.2 Wsparcie przedsiębiorczości w formach zwrotnych
  • VIII.3.3 Wsparcie przedsiębiorczości w formach bezzwrotnych – ZIT
  • VIII.3.4 Wsparcie przedsiębiorczości w formach bezzwrotnych – miasto Łódź

IX Oś priorytetowa: Włączenie społeczne

 • IX.1 Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym
  • IX.1.1 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym
  • IX.1.2 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym – ZIT
  • IX.1.3 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym – miasto Łódź
 • IX.2 Usługi na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym
  • IX.2.1 Usługi społeczne i zdrowotne
  • IX.2.2 Usługi społeczne i zdrowotne – ZIT
 • IX.3 Rozwój ekonomii społecznej
  • IX.3.1 Miejsca pracy w sektorze ekonomii społecznej
  • IX.3.2 Koordynacja ekonomii społecznej

X Oś priorytetowa: Adaptacyjność pracowników i przedsiębiorstw w regionie

 • X.1 Powrót na rynek pracy osób sprawujących opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3
 • X.2 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw
  • X.2.1 Konkurencyjność przedsiębiorstw i ich pracowników
  • X.2.2 Wdrożenie programów typu outplacement
 • X.3 Ochrona, utrzymanie i przywrócenie zdrowia
  • X.3.1 Programy z uwzględnieniem rehabilitacji medycznej ułatwiające powroty do pracy oraz umożliwiające wydłużenie aktywności zawodowej
  • X.3.2 Programy profilaktyczne dotyczące chorób będących istotnym problemem zdrowotnym regionu
  • X.3.3 Działania uzupełniające populacyjne programy profilaktyczne w kierunku wczesnego wykrywania nowotworu jelita grubego, piersi i szyjki macicy

XI Oś priorytetowa: Edukacja, Kwalifikacje, Umiejętności

 • XI.1 Wysoka jakość edukacji
  • XI.1.1 Edukacja przedszkolna
  • XI.1.2 Kształcenie ogólne
  • XI.1.3 Edukacja przedszkolna – miasto Łódź
  • XI.1.4 Kształcenie ogólne – miasto Łódź
 • XI.2 Kształcenie osób dorosłych
  • XI.2.1 Kształcenie osób dorosłych
  • XI.2.2 Kształcenie osób dorosłych – miasto Łódź
 • XI.3 Kształcenie zawodowe
  • XI.3.1 Kształcenie zawodowe
  • XI.3.2 Kształcenie zawodowe – miasto Łódź
  • XI.3.3 Program stypendialny dla uczniów zdolnych szkół prowadzących kształcenie zawodowe

 

Podstawowe dokumenty programowe:

Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020

Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych RPO WŁ na lata 2014-2020

 

Źródło: www.rpo.lodzkie.pl, 29.05.2018