RPO opolskie

Regionalny Program Operacyjny województwa opolskiego na lata 2014-2020

Dla województwa opolskiego ważne jest podejmowanie działań mających na celu pobudzenie aktywności społecznej, np. poprzez poprawę umiejętności współdziałania, zwiększanie aktywności mieszkańców, pielęgnowanie tradycji i wielokulturowości regionu, a także podnoszenie kompetencji i jakości usług administracji publicznej.

Alokacja Programu wynosi 944 967 792 euro.

Określenie nowych kierunków rozwoju unii Europejskiej, Polski oraz województwa opolskiego, wymogły weryfikację oraz zmianę podejścia do innowacyjności i transferu wiedzy. Nadrzędnym zadaniem polityki regionalnej w najbliższych latach jest skoncentrowanie wysiłków na najważniejszych obszarach rozwoju w celu optymalnego wykorzystania potencjałów wewnętrznych regionu.

Jak zidentyfikowano w RSIWO2020 najważniejsze dla regionu są skuteczny transfer wiedzy, wzmacnianie innowacyjności oraz edukacja i kształcenie na rzecz innowacyjnej gospodarki. Biorąc to pod uwagę ważne jest systemowe wsparcie specjalizacji regionalnych, potencjału badawczego i edukacyjnego oraz komercjalizacja wyników prac B+R, a także profesjonalizacja i koncentracja branżowa IOB.

Hierarchizacja obszarów rozwojowych województwa opolskiego wyznacza specjalizacje regionalne.

Kluczowe obszary rozwoju z uwzględnieniem technologii i wiedzy regionalnej to:
– chemiczny;
– budowlany wraz z przemysłem mineralnym i usługami budowlanymi;
– maszynowy i elektromaszynowy;
– paliwowo-energetyczny;
– rolno
– spożywczy;
– drzewno
– papierniczy, w tym przemysł meblarski;
– metalowy i metalurgiczny.

Za potencjalne kluczowe obszary rozwoju w RSIWO2020 uznano:
– usługi medyczne i rehabilitacyjne;
– usługi turystyczne;
– transport i logistyka.

Strategia wyznacza także obszary o dużym znaczeniu dla rozwoju regionu:
– usługi edukacyjne;
– przemysł lekki,

oraz identyfikuje obszary rozwoju regionu, tj. usługi finansowe i handel.

Przyjęta w RSIWO2020 metodologia oceny według faz procesów transferu wiedzy oraz procesu poznawczego pozwoliła na identyfikację grup technologii priorytetowych.
Zidentyfikowane tą metodą grupy kluczowych technologii priorytetowych dla rozwoju regionu stanowią:

 •  grupę technologii

– specjalizacji inteligentnych (otrzymywanie i przetwórstwo materiałów polimerowych, chemiczne organiczne, chemię specjalistyczną, produkty chemiczne na bazie surowców odnawialnych, budownictwa niskoenergetycznego, cementu, wapna i betonu, drewna, układów napędowych, projektowania i wytwarzania maszyn i urządzeń, metali, wytwarzania energii, silników, wysokich napięć, produkcji roślinnej, przetwarzania żywności w tym w
szczególności mleka);

 • grupę technologii

– potencjalnych specjalizacji inteligentnych
– procesy i produkty ochrony zdrowia i środowiska
– life & environmental sciences (produkty ochrony zdrowia i fizjoterapii, przestrzennie zintegrowany regionalny produkt turystyczny, proces organizacyjny systemu transportu intermodalnego przyjaznego środowisku).

Lista specjalizacji nie jest zamknięta. Zmieniająca się rzeczywistość gospodarcza powoduje, że należy monitorować grupy technologii w ramach zidentyfikowanych w województwie opolskim specjalizacji.

Wspieranie specjalizacji regionalnych w tym specjalizacji inteligentnych pozwoli na stworzenie sprzyjającego klimatu i kultury innowacyjnej, co w konsekwencji zaowocować powinno trwałą przewagą konkurencyjną regionu w przyszłości.

 

I Oś Priorytetowa: Innowacje w gospodarce

 • 1.1 Innowacje w przedsiębiorstwach
 • 1.2 Infrastruktura B+R

II Oś Priorytetowa: Konkurencyjna gospodarka

 • 2.1.1 Nowe produkty i usługi
 • 2.1.2 Wsparcie TIK w przedsiębiorstwach
 • 2.1.3 Nowe produkty i usługi w MSP na obszarach przygranicznych
 • 2.1.4 Inwestycje dla Podmiotów Ekonomii Społecznej
 • 2.2.1 Przygotowanie terenów inwestycyjnych
 • 2.2.2 Przygotowanie terenów inwestycyjnych w Aglomeracji Opolskiej
 • 2.2.3 Przygotowanie terenów inwestycyjnych na obszarach przygranicznych
 • 2.3 Wzmocnienie otoczenia biznesu
 • 2.4 Współpraca gospodarcza i promocja

III Oś Priorytetowa: Gospodarka niskoemisyjna

 • 3.1.1 Strategie niskoemisyjne w miastach subregionalnych
 • 3.1.2 Strategie niskoemisyjne w Aglomeracji Opolskiej
 • 3.2.1 Efektywność energetyczna w budynkach publicznych
 • 3.2.2 Efektywność energetyczna w budynkach publicznych Aglomeracji Opolskiej
 • 3.2.3 Efektywność energetyczna w mieszkalnictwie
 • 3.3 Odnawialne źródła energii
 • 3.4 Efektywność energetyczna MSP

IV Oś Priorytetowa: Zapobieganie zagrożeniom

 • 4.1 Mała retencja
 • 4.2 System wczesnego reagowania i ratownictwa

V Oś Priorytetowa: Ochrona środowiska, dziedzictwa kulturowego i naturalnego

 • 5.1 Ochrona różnorodności biologicznej
 • 5.2 Poprawa gospodarowania odpadami komunalnymi
 • 5.3.1 Dziedzictwo kulturowe i kultura
 • 5.3.2 Dziedzictwo kulturowe i kultura na obszarach przygranicznych
 • 5.3.3 Dziedzictwo kulturowe i kultura w Aglomeracji Opolskiej
 • 5.4 Gospodarka wodno-ściekowa

VI Oś Priorytetowa: Zrównoważony transport na rzecz mobilności mieszkańców

 • 6.1 Infrastruktura drogowa
 • 6.2 Nowoczesny transport kolejowy

X Oś Priorytetowa: Inwestycje w infrastrukturę społeczną

 • 10.1.1 Infrastruktura ochrony zdrowia w zakresie profilaktyki zdrowotnej mieszkańców regionu
 • 10.1.2 Infrastruktura usług społecznych
 • 10.2 Inwestycje wynikające z Lokalnych Planów Rewitalizacji
 • 10.3 E-usługi publiczne
 • 10.4 Rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej

 

Podstawowe dokumenty programowe:

(zakładka Programy regionalne)

Regionalny Program Operacyjny Województwa opolskiego 2014-2020

Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa opolskiego 2014-2020

Źródło: www.rpo.opolskie.pl, 30.05.2018