RPO podkarpackie

Regionalny Program Operacyjny województwa podkarpackiego na lata 2014-2020

Program formułuje ramy interwencji dla prowadzenia działań wpisujących się w trzy priorytety określone w głównym dokumencie kierunkowym dla polityki spójności, jakim jest Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu Europa 2020.

Jednym spośród trzech priorytetów Strategii Europa 2020 jest rozwój inteligentny wskazujący na potrzebę rozwoju gospodarki opartej na wiedzy i innowacji, stanowiący warunek zapewniający inteligentny wzrost gospodarczy.

Kolejnym priorytetem Strategii Europa 2020 jest rozwój zrównoważony rozumiany jako wspieranie gospodarki efektywniej korzystającej z zasobów, bardziej przyjaznej środowisku, niskoemisyjnej i konkurencyjnej.

Jako trzeci priorytet Strategia Europa 2020 wskazuje rozwój sprzyjający włączeniu społecznemu, czyli wspieranie gospodarki o wysokim poziomie zatrudnienia, zapewniającej spójność społeczną i terytorialną. Efektem realizacji Strategii Europa 2020 ma być gospodarka bazująca na wiedzy, niskoemisyjna, promująca przyjazne środowisku technologie, oszczędnie gospodarująca
zasobami, kreująca nowe „zielone” miejsca pracy, a zarazem zachowująca dbałość o spójność społeczną.
Przeprowadzona analiza problemów, potrzeb i potencjałów obszarów/sektorów objętych.

Programem wskazuje na następujące wyzwania:

 • w obszarze gospodarki – wzmocnienie innowacyjności i konkurencyjności gospodarki regionu oraz rozwój przedsiębiorczości w województwie podkarpackim,
 • w obszarze usług publicznych – upowszechnienie technologii informacyjno – komunikacyjnych w województwie podkarpackim,
 • w obszarze transportu – poprawa dostępności do autostrady i dróg ekspresowych, a także zwiększenie wewnątrz regionalnej dostępności do ośrodków życia społeczno-gospodarczego, w tym m.in. regionalnych biegunów wzrostu /stref aktywności gospodarczej zlokalizowanych w bezpośrednim sąsiedztwie węzłów sieci TEN- T/ węzłów przeładunkowych poza siecią TEN-T,
 • w obszarze edukacji – wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów oraz modernizacja i dostosowanie procesów kształcenia do potrzeb regionalnego rynku pracy,
 • w obszarze czystej energii – poprawa efektywności energetycznej, w tym zwiększenie udziału odnawialnych źródeł energii,
 • w obszarze ochrony środowiska i zapobiegania zagrożeniom – poprawa stanu środowiska i zachowanie różnorodności biologicznej, przy równoczesnym zwiększeniu skuteczności w reagowaniu na klęski żywiołowe,
 • w obszarze kultury i dziedzictwa kulturowego – zachowanie dla przyszłych pokoleń zasobów dziedzictwa kulturowego,
 • w obszarze systemu osadniczego województwa podkarpackiego – wzmocnienie pozycji Rzeszowa oraz pozostałych biegunów wzrostu województwa podkarpackiego w przestrzeni regionalnej i krajowej, dynamizujące procesy rozwojowe w obrębie województwa.
 • w obszarze rynku pracy:
  • wzrost liczby osób lepiej przygotowanych do wejścia i utrzymania się na rynku pracy,
  • wzrost liczby nowo utworzonych firm,
  • zwiększenie trwałości nowo powstałych miejsc pracy,
  • wzrost liczby miejsc w żłobkach i innych formach opieki nad dziećmi do lat 3,
  • wzrost liczby osób powracających na rynek pracy,
  • wzrost liczby pracowników firm podnoszących swoje kompetencje,
  • zwiększenie/wydłużenie okresu aktywności zawodowej, w tym dostępności do programów profilaktycznych mieszkańców województwa i zmniejszenie umieralności na nowotwory, zmniejszenie kosztów leczenia późno wykrytych nowotworów, zmniejszenie kosztów społecznych,
 • w obszarze integracji społecznej:
  • integracja, reintegracja i włączenie w nurt życia społecznego i zawodowego – adresowana do środowisk i rodzin jako trwały proces. Przerwanie/odwrócenie procesu uzależnienia od pomocy społecznej,
  • poprawa dostępu do usług społecznych (w tym mieszkalnictwa wspomaganego) i zdrowotnych (w szczególności dla osób starszych) w regionie, w tym zmniejszenie obciążenia instytucji pomocy społecznej.

Cele i zakres wsparcia RPO WP 2014-2020 są odpowiedzią na wyzwania rozwojowe nakreślone w Umowie Partnerstwa. Podstawą wyboru celów tematycznych realizowanych w ramach RPO WP 2014-2020, uwzględniającą zarówno wnioski z diagnozy sytuacji społeczno-gospodarczej województwa podkarpackiego, jak również szerokie uwarunkowania europejskie i krajowe, są przede wszystkim zapisy Strategii rozwoju województwa–Podkarpackie 2020, w której określone zostały obszary koncentracji potencjałów
i barier rozwojowych regionu na tle strategicznych kierunków rozwoju.

Dlatego też celem głównym RPO WP 2014-2020 jest wzmocnienie i efektywne wykorzystanie gospodarczych i społecznych potencjałów regionu dla zrównoważonego i inteligentnego rozwoju województwa

Oś priorytetowa I Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka

Wsparciem objęte będą projekty w zakresie: tworzenia otoczenia biznesu sprzyjającego badaniom naukowym i innowacjom. Główne elementy powinny obejmować wzmacnianie działalności w zakresie badań i innowacji oraz poprawę transferu wiedzy między sektorem publicznym i prywatnym. Inwestycje ukierunkowane zostaną na działania prowadzące do wdrożenia wyników prac B+R, innowacyjności, wyższej wartości dodanej, a w ten sposób do rozszerzenia i internacjonalizacji działalności. Wzmacniane będą instytucjonalne zdolności do prowadzenia prac badawczo-rozwojowych poprzez inwestycje w aparaturę, sprzęt, technologie i inne niezbędne wyposażenie, które służą tworzeniu innowacyjnych produktów i usług.

Wspierane będą również projekty dotyczące wdrożenia wyników prac B+R do pierwszej produkcji. Pierwsza produkcja oznacza pierwsze wdrożenie przemysłowe odnoszące się do zwiększenia skali urządzeń/obiektów pilotażowych lub do pierwszego w swoim rodzaju sprzętu i urządzenia, obejmującego kolejne etapy po uruchomieniu linii pilotażowej, w tym fazę testów, ale nie produkcję masową, ani działalność handlową. Wsparcie otrzymają także przedsięwzięcia zgodne z regionalną inteligentną specjalizacją określoną w Regionalnej Strategii Innowacji na lata 2014-2020 na rzecz inteligentnej specjalizacji.

W wyniku realizacji projektów wzrośnie dostępność terenów i infrastruktury oferującej warunki do prowadzenia działalności gospodarczej. Ponadto utworzony zostanie system instytucji otoczenia biznesu świadczących kompleksowe i konkurencyjne usługi dla przedsiębiorstw.

Oś priorytetowa II Cyfrowe Podkarpackie

Celem wsparcia będą działania służące realizacji Umowy Partnerstwa w zakresie dotyczącym podnoszenia jakości i dostępności usług publicznych, rozwijania elektronicznej administracji, udostępniania zasobów gromadzonych przez instytucje sektora publicznego. Jednym z najistotniejszych działań zaplanowanych w ramach RPO WP 2014-2020 jest realizacja projektu z zakresu Systemu Informacji Przestrzennej (GIS). Powstały w ramach projektu system informatyczny umożliwi administracji samorządowej w województwie usprawnienie zarządzania danymi i utrzymanie ich aktualności. Traktowane priorytetowo będą również usługi związane z ochroną zdrowia. W ich rozwoju i informatyzacji upatruje się podniesienie poziomu funkcjonowania służby zdrowia, a także usprawnienie kontroli procesów zarządczych w tym obszarze. Dodatkowo działania w obszarze e-administracji, to w głównej mierze wytworzenie nowych e-usług na co najmniej trzecim poziomie. Wsparcie dotyczyć będzie integracji istniejących dotychczas systemów dziedzinowych z elektronicznym obiegiem dokumentacji powstałym np. w ramach projektu PSeAP.

Planowane działania przyczynią się do poszerzenia zakresu oraz stopnia dojrzałości usług publicznych, zwiększenia integracji systemów, tworzenia i rozwijania systemów informatycznych w skali regionalnej oraz wspierania interoperacyjności z systemami krajowymi.

Oś priorytetowa III Czysta energia

Realizowane inwestycje powinny przyczyniać się do osiągnięcia jak największej efektywności energetycznej oraz jak najmniejszej emisji CO2 i innych zanieczyszczeń powietrza.
W celu poprawy efektywności sektora energetycznego i zneutralizowania jego negatywnego wpływu na środowisko, należy wspierać wykorzystanie OZE w systemach wysokosprawnej kogeneracji, poprzez budowę nowych i modernizację istniejących. Interwencja ukierunkowana jest na zwiększenie wzrostu produkcji z OZE poprzez racjonalne wykorzystanie zasobów, zwiększenie efektywności energetycznej, wzrost bezpieczeństwa energetycznego i dywersyfikację źródeł.
Synergiczna produkcja energii elektrycznej/cieplnej z OZE jest alternatywą dla zasobów nieodnawialnych i pozwoli na osiągniecie celu Europa 2020. Interwencja w zakresie energetyki wodnej będzie dotyczyć wyłącznie małych elektrowni wodnych poprzez modernizację istniejących piętrzeń, w zakresie energetyki wiatrowej-mikro i małe turbiny, w zakresie energetyki solarnej – kolektory słoneczne i ogniwa fotowoltaiczne, w zakresie geotermii na cele produkcji ciepła. Instalowane jednostki wykorzystujące OZE, mogą mieć charakter mikroźródeł i system ów kogeneracyjnych. Lokalizacja inwestycji będzie uwzględniała ograniczenia obszarowych form ochrony przyrody w tym obszary Natura 2000 i korytarze migracyjne zwierząt oraz inne ograniczenia wskazane w opracowaniach regionalnych w tym zakresie oraz przy spełnieniu zapisów Dyrektywy Wodnej.

Poprawa efektywności energetycznej jest osiągana również przez zastosowanie wydajniejszych technologii lub procesów produkcyjnych. Ograniczanie zużycia energii obniża koszty eksploatacji gdyż zmniejsza się zapotrzebowanie na energię oraz przyczynia się do oszczędności w wydatkach konsumentów, pod warunkiem, że oszczędności energetyczne są wyższe niż koszty, związane z wdrażaniem energooszczędnych technologii.

Oś priorytetowa IV Ochrona środowiska naturalnego i dziedzictwa kulturalnego

Interwencja w ramach osi priorytetowej IV przyczyniać się będzie do realizacji celu głównego Umowy Partnerstwa, tj. zwiększenia konkurencyjności gospodarki jak również jej celów szczegółowych tj.: poprawa zdolności adaptacji do zmian klimatu oraz rozwój systemów zarządzania zagrożeniami oraz zwiększenie efektywności wykorzystania zasobów naturalnych i kulturowych oraz ich zachowanie.

Interwencja w osi IV przyczynić się będzie do osiągnięcia celów szczegółowych takich jak:

 • zwiększona odporność na zagrożenia wynikające ze zmian klimatu występujące na terenie województwa podkarpackiego
 • zwiększony udział odpadów zebranych selektywnie w województwie podkarpackim
 • zwiększony odsetek ludności korzystającej z systemu oczyszczania ścieków
 • podniesiona atrakcyjność kulturalna regionu i zwiększona dostępność dóbr kultury
 • wzmocnione mechanizmy ochrony różnorodności biologicznej w regionie.

Celem nadrzędnym osi priorytetowej IV jest ochrona środowiska, zachowanie różnorodności biologicznej oraz wykorzystanie dziedzictwa kulturowego dla zwiększenia atrakcyjności regionu.
Działania w ramach osi priorytetowej IV będą koncentrować się na rozwoju infrastruktury w zakresie gospodarki odpadami i wodno-ściekowej, ochronie różnorodności biologicznej i dziedzictwa kulturowego, rozwoju instytucji kultury, zwiększeniu możliwości zapobiegania zagrożeniom naturalnym oraz wzmocnieniu odporności na zagrożenia związane z negatywnymi efektami zmian klimatu.

Oś priorytetowa V Infrastruktura komunikacyjna

Interwencja w ramach osi priorytetowej V Infrastruktura komunikacyjna przyczyniać się będzie do realizacji celów głównych Umowy Partnerstwa, tj. zwiększenia konkurencyjności gospodarki oraz poprawy spójności społecznej i terytorialnej, jak również jej celów szczegółowych tj.: zmniejszenia emisyjności gospodarki oraz poprawy jakości i funkcjonowania oferty systemu transportowego, a także zwiększenia transportowej dostępności w układzie krajowym.
Wsparcie w ramach osi priorytetowej V obejmuje interwencje związane ze zwiększeniem dostępności transportowej oraz z promocją proekologicznych rozwiązań transportowych, które są ściśle powiązane z interwencjami na rzecz gospodarki niskoemisyjnej. Koncentracja wsparcia w obszarze transportu w jednej osi priorytetowej zapewni spójność planowania i wdrażania projektów transportowych, wpływających na poprawę jakości oferty systemu transportowego regionu (drogi, koleje, czysty transport miejski, transport multimodalny).
Realizacja tego typu inwestycji przyczyni się do poprawy powiązań komunikacyjnych województwa. Lepsze połączenia transportowe, rozwój transportu publicznego oraz multimodalnego wpłyną na poprawę spójności terytorialnej województwa, jak również na wzrost konkurencyjności i ożywienia przedsiębiorczości (ograniczenie kosztów transportu), wywierając pozytywny wpływ na dostępność rynków pracy, nauki i usług (ułatwienie dojazdów zarówno pod względem kosztów, jak i czasu).

Oś priorytetowa VI Spójność przestrzenna i społeczna

Interwencja w ramach priorytetów inwestycyjnych przyczyniać się będzie do realizacji celów głównych Umowy Partnerstwa tj. poprawy spójności społecznej i terytorialnej oraz zwiększenia konkurencyjności gospodarki, jak również jej celów szczegółowych tj. ograniczenia ryzyka wykluczenia społecznego spowodowanego dysproporcjami w dostępie do usług, włączenia społeczności zamieszkałych obszary peryferyjne i zdegradowane oraz lepszych kompetencji kadr gospodarki.
Jednym z kluczowych elementów wpływających na zrównoważony rozwój województwa jest dobrze rozwinięta, spełniająca oczekiwania odbiorców infrastruktura publiczna. Wszelkie nierówności w dostępie do usług społecznych są jedną z przyczyn pogłębiającego się wykluczenia społecznego. Rozwój sektora ochrony zdrowia oraz pomocy społecznej na skutek zwiększenia dostępności i wzrostu jakości świadczonych usług pozwoli mieszkańcom regionu na utrzymanie odpowiedniej kondycji psychofizycznej oraz czynny udział w życiu społecznym i gospodarczym. Niebagatelne znaczenia ma również wykorzystanie uzdrowiskowych potencjałów województwa. Korzyści dla mieszkańców regionu to nie tylko łatwy dostęp do wysokiej jakości bazy i usług sanatoryjnych, ale również miejsca pracy dla mieszkańców związane z obsługą turystyki uzdrowiskowej. Dodatkowo odpowiednio dostosowana do potrzeb infrastruktura edukacyjna pozwoli na wzrost kompetencji kadr gospodarki opartej na wiedzy.
Kompleksowe działania rewitalizacyjne w zakresie rewitalizacji gospodarczej, przestrzennej i społecznej przyczynią się z kolei do przeciwdziałania pogłębiającemu się zróżnicowaniu przestrzennemu województwa, jak również ograniczenia wykluczenia społecznego obszarów rewitalizowanych.

Oś priorytetowa VII Regionalny rynek pracy

Wsparcie w ramach osi przyczyniać się będzie do realizacji celu głównego Umowy Partnerstwa tj. zwiększenia konkurencyjności gospodarki. Wsparcie koncentrować się będzie na pomocy osobom bezrobotnymi poszukującym pracy, zwłaszcza tym znajdującym się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy.
W ramach osi wspierany będzie także rozwój przedsiębiorczości w województwie poprzez udzielanie dotacji oraz pożyczek na warunkach preferencyjnych. Działania te mają przyczyniać się do poprawy sytuacji na regionalnym rynku pracy.
Środki RPO WP 2014-2020 kierowane będą także na podnoszenie kwalifikacji pracowników firm oraz na godzenie życia zawodowego i rodzinnego poprzez rozwijanie form opieki nad dziećmi do 3 roku życia. Realizowane także będą programy profilaktyczne w zakresie chorób stanowiących istotny problem dla mieszkańców regionu.

Oś priorytetowa VIII Integracja społeczna

Integracja społeczna przyczyniać się będzie do poprawy spójności społecznej i terytorialnej. W ramach osi działania koncentrować się będą na przeciwdziałaniu zjawisku wykluczenia społecznego. Wsparcie kierowane będzie do osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym w celu przygotowania ich do wejścia i utrzymania się na rynku pracy.
Działania prowadzone w ramach priorytetu będą zmierzać do wzmocnienia współpracy instytucji zorientowanych na rozwiązywanie problemów społecznych (instytucji pomocy społecznej, publicznych służb zatrudnienia oraz organizacji pozarządowych i podmiotów ekonomii społecznej).
W ramach osi wpierane będzie ułatwienie dostępu do szerokiego katalogu usług społecznych i zdrowotnych. Wspierany będzie rozwój i upowszechnienie środowiskowych form pomocy, deinstytucjonalizacja pieczy zastępczej, rozwój mieszkalnictwa wspieranego czy poprawa dostępu do usług ochrony zdrowia psychicznego.

Działania finansowane ze środków EFS w ramach osi priorytetowej 8 dotyczyć będą także rozwoju miejsc pracy w przedsiębiorstwach społecznych oraz promowania przedsiębiorczości społecznej jako skutecznej formy przeciwdziałania zjawisku wykluczenia społecznego.

Oś priorytetowa IX Jakość edukacji i kompetencji w regionie

Interwencja przyczyniać się będzie do realizacji celu głównego Umowy Partnerstwa tj. zwiększenia konkurencyjności gospodarki oraz jej celu szczegółowego tj.: lepszych kompetencji kadr gospodarki.
Wsparcie polegać będzie na zwiększeniu dostępu do dobrej jakości edukacji już od najwcześniejszych jej etapów.

W kontekście upowszechnienia edukacji przedszkolnej działania ukierunkowane będą w szczególności na tworzenie dodatkowych miejsc opieki przedszkolnej, zwłaszcza na terenach wiejskich.
W kontekście przyszłych potrzeb gospodarki priorytetem będzie podniesienie kompetencji uczniów w zakresie nauk matematyczno–przyrodniczych, języków obcych oraz kompetencji informatycznych, jak też kształtowanie właściwych postaw i umiejętności tj. kreatywności, innowacyjności i współpracy zespołowej. Jednocześnie podejmowana interwencja będzie miała na celu powiązanie systemu edukacji i umiejętności osób z potrzebami rynku pracy. Służyć temu będą działania zmierzające do mocniejszego powiązania pracodawców ze szkołami zawodowymi, przede wszystkim w zakresie organizacji wysokiej jakości staży i praktyk pozwalających uczniom na praktyczną naukę w miejscu pracy.
Elementem wspomagającym działania na rzecz poprawy jakości kształcenia będzie doposażenie szkół i placówek oświatowych w nowoczesny sprzęt niezbędne materiały dydaktyczne zapewniające wysoką jakość kształcenia.
Doświadczenia płynące z poprzedniej perspektywy finansowej wskazały na konieczność upowszechniania kształcenia ustawicznego, w szczególności wśród grup wskazujących największą lukę kompetencyjną tj. osób niskowykwalifikowanych i starszych po 50 roku życia.

Drzewo osi priorytetowych:

I  Oś Priorytetowa: Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka

 • 1.1 Wsparcie infrastruktury B+R jednostek naukowych
 • 1.2 Badania przemysłowe, prace rozwojowe oraz ich wdrożenia
 • 1.3 Promowanie przedsiębiorczości
 • 1.4 Wsparcie MŚP
  • 1.4.1 Dotacje bezpośrednie
  • 1.4.2 Instrumenty finansowe
 • 1.5 Promowanie przedsiębiorczości

II Oś Priorytetowa: Cyfrowe podkarpackie

 • 2.1 Podniesienie efektywności i dostępności e-usług

III   Oś Priorytetowa: Czysta Energia

 • 3.1 Rozwój OZE
 • 3.2 Modernizacja energetyczna budynków
 • 3.3 Poprawa jakości powietrza 3.3.1 Realizacja planów niskoemisyjnych
  • 3.3.2 Redukcja emisji
  • 3.3.3 Realizacja planów niskoemisyjnych
 • 3.4 Rozwój OZE

IV Oś Priorytetowa: Ochrona środowiska naturalnego i dziedzictwa kulturowego

 • 4.1 Zapobieganie i zwalczanie zagrożeń
 • 4.2 Gospodarka odpadami
 • 4.3 Gospodarka wodno-ściekowa
  • 4.3.1 Gospodarka ściekowa
  • 4.3.2 Zaopatrzenie w wodę
  • 4.3.3 Gospodarka ściekowa
 • 4.4 Kultura
 • 4.5 Różnorodność biologiczna
 • 4.6 Kultura

V  Oś Priorytetowa: Infrastruktura komunikacyjna

 • 5.1 Infrastruktura drogowa
 • 5.2 IInfrastruktura terminali przeładunkowych
 • 5.3 Infrastruktura kolejowa
 • 5.4 Niskoemisyjny transport miejski
 • 5.5 Niskoemisyjny transport miejski

VI Oś Priorytetowa: Spójność przestrzenna i społeczna

 • 6.1 Rozwój potencjału endogenicznego regionu
 • 6.2 Infrastruktura ochrony zdrowia i pomocy społecznej
  • 6.2.1 Infrastruktura ochrony zdrowia
  • 6.2.2 Infrastruktura pomocy społecznej
 • 6.3 Rewitalizacja przestrzeni regionalnej
 • 6.4 Infrastruktura edukacyjna 6.4.1 Przedszkola
  • 6.4.2 Kształcenie zawodowe i ustawiczne oraz PWSZ
  • 6.4.3 Szkolnictwo ogólne
  • 6.4.4 Instytucje popularyzujące naukę
 • 6.5 Rewitalizacja przestrzeni regionalnej

VII Oś Priorytetowa: Regionalny rynek pracy

 • 7.1 Poprawa sytuacji osób bezrobotnych na rynku pracy – projekty konkursowe
 • 7.2 Poprawa sytuacji osób bezrobotnych na rynku pracy – projekty pozakonkursowe PUP
 • 7.3 Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości
 • 7.4 Rozwój opieki żłobkowej w regionie
 • 7.5 Rozwój kompetencji pracowników sektora MŚP
 • 7.6 Programy profilaktyczne i zdrowotne w regionie
 • 7.7 Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości

VIII Oś Priorytetowa: Integracja społeczna

 • 8.1 Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym
 • 8.2 Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym prowadzona przez ośrodki pomocy społecznej/powiatowe centra pomocy społecznej
 • 8.3 Zwiększenie dostępu do usług społecznych i zdrowotnych
 • 8.4 Poprawa dostępu do usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej
 • 8.5 Wspieranie rozwoju sektora ekonomii społecznej w regionie
 • 8.6 Koordynacja sektora ekonomii społecznej w regionie – projekt pozakonkursowy ROPS
 • 8.7 Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym
 • 8.8 Zwiększenie dostępu do usług społecznych i zdrowotnych
 • 8.9 Poprawa dostępu do usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej

IX Oś Priorytetowa: Jakość edukacji i kompetencji w regionie

 • 9.1 Rozwój edukacji przedszkolnej
 • 9.2 Poprawa jakości kształcenia ogólnego
 • 9.3 Podnoszenie kompetencji osób dorosłych w obszarze TIK i języków obcych
 • 9.4 Poprawa jakości kształcenia zawodowego
 • 9.5 Podnoszenie kompetencji osób dorosłych w formach pozaszkolnych
 • 9.6 Wsparcie stypendialne dla uczniów
  • 9.6.1 Wsparcie stypendialne dla uczniów zdolnych – szkolnictwo ogólne
  • 9.6.2 Wsparcie stypendialne dla uczniów zdolnych – szkolnictwo zawodowe

 

Podstawowe dokumenty programowe:

Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego 2014-2020

Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa podkarpackiego 2014-2020

 

Źródło: www.rpo.podkarpackie.pl, 28.05.2018, 30.05.2018