RPO podlaskie

Regionalny Program Operacyjny województwa podlaskiego na lata 2014-2020

Alokacja środków unijnych oraz krajowych na Program wynosi 1 424 173 482 euro. Wyzwania przed jakimi w najbliższych latach stoi województwo podlaskie zostały wskazane w Strategii Rozwoju Województwa Podlaskiego do roku 2020.

Opis poszczególnych osi priorytetowych RPOWP:

Oś I Wzmocnienie potencjału i konkurencyjności gospodarki regionu.
Cel osi: Podniesienie konkurencyjności gospodarki regionu poprzez wsparcie inwestycji oraz kształtowanie otoczenia biznesowego przyjaznego innowacyjności.

Działania/Poddziałania:

 • 1.1 Wsparcie na rzecz gospodarki opartej na wiedzy
 • 1.2 Wspieranie transferu wiedzy, innowacji, technologii i komercjalizacji wyników B+R oraz rozwój działalności B+R w przedsiębiorstwach
  • 1.2.1 Wspieranie transferu wiedzy, innowacji, technologii i komercjalizacji wyników B+R oraz rozwój działalności B+R w przedsiębiorstwach
  • 1.2.2 Bon na usługi badawcze
 • 1.3 Wspieranie inwestycji w przedsiębiorstwach
 • 1.4 Promocja przedsiębiorczości oraz podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej województwa
  • 1.4.1 Promocja przedsiębiorczości oraz podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej województwa
  • 1.4.2 Podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej BOF
 • 1.5 Wspieranie przedsiębiorczości i zatrudnienia w gminach, których rozwój uwarunkowany jest siecią Natura 2000

Oś II Przedsiębiorczość i aktywność zawodowa.
Cel osi: Wzrost przedsiębiorczości oraz wzrost poziomu aktywności zawodowej mieszkańców regionu.

Działania/Poddziałania:

 • 2.1 Zwiększanie zdolności zatrudnieniowej osób pozostających bez zatrudnienia oraz osób poszukujących pracy, przy wykorzystaniu aktywnej polityki rynku pracy oraz wspieranie
  mobilności zasobów pracy
 • 2.2 Działania na rzecz równowagi praca – życie
 • 2.3 Wspieranie powstawania i rozwoju podmiotów gospodarczych
 • 2.4 Adaptacja pracowników, przedsiębiorstw i przedsiębiorców do zmian
 • 2.5 Aktywne i zdrowe starzenie się

Oś III Przedsiębiorczość i aktywność zawodowa.
Cel osi: Wzrost przedsiębiorczości oraz wzrost poziomu aktywności zawodowej mieszkańców regionu.

Działania/Poddziałania:

 • 3.1 Kształcenie i edukacja
  • 3.1.1 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej
  • 3.1.2 Wzmocnienie atrakcyjności i podniesienie jakości oferty edukacyjnej w zakresie kształcenia ogólnego, ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych
  • 3.1.3 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji
   przedszkolnej w ramach BOF
 • 3.2 Kształtowanie i rozwój kompetencji kadr regionu
  • 3.2.1 Rozwój kompetencji językowych i TIK oraz wsparcie wybranych form kształcenia ustawicznego zgodnie z potrzebami regionalnej gospodarki
  • 3.2.2 Pozaszkolne formy kształcenia dorosłych
 • 3.3 Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki
  • 3.3.1 Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki
  • 3.3.2 Stworzenie Centrum Kompetencji BOF

Oś IV Poprawa dostępności transportowej.
Cel osi: Poprawa atrakcyjności regionu poprzez podniesienie zewnętrznej i wewnętrznej dostępności komunikacyjnej.

Działania/Poddziałania:

 • 4.1 Mobilność regionalna
  • 4.1.1 Mobilność regionalna
  • 4.1.2 Dostępność terenów inwestycyjnych w BOF
 • 4.2 Infrastruktura kolejowa

Oś V Gospodarka niskoemisyjna.
Cel osi: Upowszechnienie gospodarki niskoemisyjnej we wszystkich sektorach na rzecz poprawy bilansu energetycznego.

Działania/Poddziałania:

 • 5.1 Energetyka oparta na odnawialnych źródłach energii
 • 5.2 Efektywność energetyczna w przedsiębiorstwach
 • 5.3 Efektywność energetyczna w sektorze mieszkaniowym i budynkach użyteczności publicznej
  • 5.3.1 Efektywność energetyczna w budynkach publicznych w tym budownictwo komunalne
  • 5.3.2 Efektywność energetyczna w sektorze mieszkaniowym
 • 5.4 Strategie niskoemisyjne
  • 5.4.1 Strategie niskoemisyjne z wyłączeniem BOF
  • 5.4.2 Strategie niskoemisyjne BOF

Oś VI Ochrona środowiska i racjonalne gospodarowanie jego zasobami.
Cel osi: Ochrona potencjału endogenicznego regionu jakim jest duża różnorodność biologiczna i dobry stan środowiska przyrodniczego.

Działania/Poddziałania:

 • 6.1 Efektywny system gospodarowania odpadami
 • 6.2 Ochrona wody i gleb
 • 6.3 Ochrona zasobów bio- i georóżnorodności oraz krajobrazu

Oś VII Poprawa spójności społecznej.
Cel osi: Zwiększenie spójności społecznej w regionie poprzez walkę z ubóstwem i politykę włączenia społecznego.

Działania/Poddziałania:

 • 7.1 Rozwój działań aktywnej integracji
 • 7.2 Rozwój usług społecznych
  • 7.2.1 Rozwój usług społecznych i zdrowotnych na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym
  • 7.2.1 Rozwój usług społecznych w ramach BOF
 • 7.3 Wzmocnienie roli ekonomii społecznej w rozwoju społeczno-gospodarczym województwa podlaskiego

Oś VIII Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej.
Cel osi: Podnoszenie standardów funkcjonowania infrastruktury społecznej.

Działania/Poddziałania:

 • 8.1 Rozwój usług publicznych świadczonych drogą elektroniczną
 • 8.2 Uzupełnienie deficytów w zakresie infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej
  • 8.2.1 Infrastruktura przedszkolna, kształcenia zawodowego i ustawicznego
  • 8.2.2 Infrastruktura edukacyjna na obszarze Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego
 • 8.3 Ochrona dziedzictwa kulturowego
 • 8.4 Infrastruktura społeczna
  • 8.4.1 Infrastruktura ochrony zdrowia
  • 8.4.2 Infrastruktura usług socjalnych w obszarze BOF
 • 8.5 Rewitalizacja
 • 8.6 Inwestycje na rzecz rozwoju lokalnego

Oś IX Rozwój lokalny.
Cel osi: Wzmocnienie kapitału społecznego i wysokie zaangażowanie społeczności w rozwój lokalny.

Działania/Poddziałania:

 • 9.1 Rewitalizacja społeczna i kształtowanie kapitału społecznego

 

Dokumenty programowe:

Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego 2014-2020
Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020

Źródło: http://rpo.wrotapodlasia.pl, 09.06.2018 r.