RPO pomorskie

Regionalny Program Operacyjny województwa pomorskiego na lata 2014-2020

Alokacja środków UE na Program wynosi łącznie 1 864 811 698 euro.

RPO WP realizowany jest przez 11 Osi Priorytetowych:

 • OP 1. Komercjalizacja wiedzy
 • OP 2. Przedsiębiorstwa
 • OP 3. Edukacja
 • OP 4. Kształcenie zawodowe
 • OP 5. Zatrudnienie
 • OP 6. Integracja
 • OP 7. Zdrowie
 • OP 8. Konwersja
 • OP 9. Mobilność
 • OP 10. Energia
 • OP 11. Środowisko

I Komercjalizacja wiedzy

Priorytety inwestycyjne:

 • Udoskonalanie infrastruktury badań i innowacji i zwiększanie zdolności do osiągnięcia doskonałości w zakresie badań i innowacji oraz wspieranie ośrodków kompetencji, w szczególności tych, które leżą w interesie Europy.
 • Promowanie inwestycji przedsiębiorstw w badania i innowacje, rozwijanie powiązań i synergii między przedsiębiorstwami, ośrodkami badawczo-rozwojowymi i sektorem szkolnictwa wyższego, w szczególności promowanie inwestycji w zakresie rozwoju produktów i usług, transferu technologii, innowacji społecznych, ekoinnowacji, zastosowań w dziedzinie usług publicznych, tworzenia sieci, pobudzania popytu, klastrów i otwartych innowacji poprzez inteligentną specjalizację, oraz wspieranie badań technologicznych i stosowanych, linii pilotażowych, działań w zakresie wczesnej walidacji produktów, zaawansowanych zdolności produkcyjnych i pierwszej produkcji, w szczególności w dziedzinie kluczowych technologii wspomagających, oraz rozpowszechnianie technologii o ogólnym przeznaczeniu.

Działania i poddziałania:

 • 1.1 Ekspansja przez innowacje
  • 1.1.1 Ekspansja przez innowacje – wsparcie dotacyjne
  • 1.1.2 Ekspansja przez innowacje – wsparcie pozadotacyjne
 • 1.2 Transfer wiedzy do gospodarki

II Przedsiębiorstwa

Priorytety inwestycyjne:

 • Wspieranie tworzenia i poszerzania zaawansowanych z zdolności w zakresie rozwoju produktów i usług.
 • Opracowywanie i wdrażanie nowych modeli biznesowych dla MŚP, w szczególności w celu umiędzynarodowieni.
 • Promowanie przedsiębiorczości, w szczególności poprzez ułatwianie gospodarczego wykorzystywania nowych pomysłów oraz sprzyjanie tworzeniu nowych firm, w tym również poprzez inkubatory przedsiębiorczości

Działania i poddziałania:

 • 2.1 Inwestycje podstawowe i profilowane – wsparcie pozadotacyjne
 • 2.2 Inwestycje profilowane – wsparcie dotacyjne
  • 2.2.1 Inwestycje profilowane – wsparcie dotacyjne
 • 2.3 Aktywność eksportowa
 • 2.4 Otoczenie biznesu
  • 2.4.1 Specjalistyczne usługi doradcze
  • 2.4.2 Wsparcie Instytucji Otoczenia Biznesu na terenie Obszaru Metropolitalnego
   Trójmiasta – mechanizm ZIT
  • 2.4.3 Wsparcie Instytucji Otoczenia Biznesu poza Obszarem Metropolitalnym Trójmiasta
 • 2.5 Inwestorzy zewnętrzni

III Edukacja

Priorytety inwestycyjne:

 • Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolne oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej, kształcenia podstawowego i ponadpodstawowego.
 • Zwiększenie dopasowania systemów kształcenia i szkolenia do potrzeb rynku pracy.

Działania i poddziałania:

 • 3.1 Edukacja przedszkolna
 • 3.2 Edukacja ogólna
  • 3.2.1 Jakość edukacji ogólnej
  • 3.2.2 Wsparcie ucznia szczególnie uzdolnionego
 • 3.3 Edukacja zawodowa
  • 3.3.1 Jakość edukacji zawodowej
  • 3.3.2 Programy motywacyjne dla uczniów

 

IV Kształcenie zawodowe

Priorytet inwestycyjny:

 • Inwestycje w edukację, umiejętności i uczenie się przez całe życie poprzez rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej.

Działania i poddziałania:

 • 4.1 Infrastruktura ponadgimnazjalnych szkół zawodowych
 • 4.2 Infrastruktura uczelni prowadzących kształcenie o profilu praktycznym

 

V Zatrudnienie

Priorytety inwestycyjne:

 • Dostęp do zatrudnienia dla osób poszukujących pracy i osób biernych zawodowo, w tym długotrwale bezrobotnych oraz oddalonych od rynku pracy, także poprzez lokalne inicjatywy na rzecz zatrudnienia oraz wspieranie mobilności pracowników.
 • Równość mężczyzn i kobiet we wszystkich dziedzinach, w tym dostęp do zatrudnienia, rozwój kariery, godzenie życia zawodowego i prywatnego oraz promowanie równości wynagrodzeń za taką samą pracę.
 • Aktywne i zdrowe starzenie się.
 • Wyrównywanie dostępu do uczenia się przez całe życie o charakterze formalnym, nieformalnym i pozaformalnym wszystkich grup wiekowych, poszerzenie wiedzy, podnoszenie umiejętności i kompetencji siły roboczej oraz promowanie elastycznych ścieżek kształcenia, w tym poprzez doradztwo zawodowe i potwierdzanie nabytych kompetencji.
 • Przystosowanie pracowników, przedsiębiorstw i przedsiębiorców do zmian.
 • Praca na własny rachunek, przedsiębiorczość i tworzenie przedsiębiorstw, w tym innowacyjnych mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw.

Działania i poddziałania:

 • 5.1 Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych – projekty Powiatowych Urzędów Pracy
  • 5.1.1 Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych – mechanizm ZIT
  • 5.1.2 Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych
 • 5.2 Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy
  • 5.2.1 Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy – mechanizm ZIT
  • 5.2.2 Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy
 • 5.3 Opieka nad dziećmi do lat 3
 • 5.4 Zdrowie na rynku pracy
  • 5.4.1 Zdrowie na rynku pracy – mechanizm ZIT
  • 5.4.2 Zdrowie na rynku pracy
 • 5.5 Kształcenie ustawiczne
 • 5.6 Adaptacyjność pracowników
 • 5.7 Nowe mikroprzedsiębiorstwa

 

VI Integracja
Priorytety inwestycyjne:

 • Aktywna integracja, w szczególności w celu poprawy zatrudnialności.
 • Ułatwianie dostępu do niedrogich, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym.
 • Wspieranie gospodarki społecznej i przedsiębiorstw społecznych.

Działania i poddziałania:

 • 6.1 Aktywna integracja
  • 6.1.1 Aktywizacja społeczno-zawodowa – mechanizm ZIT
  • 6.1.2 Aktywizacja społeczno – zawodowa
 • 6.2 Usługi społeczne
  • 6.2.1 Rozwój usług społecznych – mechanizm ZIT
  • 6.2.2 Rozwój usług społecznych
 • 6.3 Ekonomia społeczna
 • 6.3.1 Podmioty ekonomii społecznej – mechanizm ZIT
 • 6.3.2 Podmioty ekonomii społecznej
 • 6.3.3 Koordynacja rozwoju sektora ekonomii społecznej

 

VII Zdrowie

Priorytety inwestycyjne:

 • Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną i społeczną, które przyczyniają się do rozwoju krajowego, regionalnego i lokalnego, zmniejszania nierówności w zakresie stanu zdrowia, promowanie włączenia społecznego poprzez lepszy dostęp do usług społecznych, kulturalnych i rekreacyjnych oraz przejścia z usług instytucjonalnych na usługi na poziomie społeczności lokalnych.
 • Wzmocnienie zastosowań TIK dla e-administracji, e-uczenia się, e-włączenia społecznego, e-kultury i e-zdrowia.

Działania i poddziałania:

 • 7.1 Zasoby ochrony zdrowia
  • 7.1.1 Zasoby ochrony zdrowia – mechanizm ZIT
  • 7.1.2 Zasoby ochrony zdrowia
 • 7.2 Systemy informatyczne i telemedyczne

 

VIII Konwersja

Priorytety inwestycyjne:

 • Wspieranie rewitalizacji fizycznej, gospodarczej i społecznej ubogich społeczności na obszarach miejskich i wiejskich.
 • Ochrona, promocja i rozwój dziedzictwa kulturowego i naturalnego.

Działania i poddziałania:

 • 8.1 Kompleksowe przedsięwzięcia rewitalizacyjne – wsparcie dotacyjne
  • 8.1.1 Kompleksowe przedsięwzięcia rewitalizacyjne w miastach Obszaru
   Metropolitalnego Trójmiasta – mechanizm ZIT
  • 8.1.2 Kompleksowe przedsięwzięcia rewitalizacyjne w miastach poza Obszarem Metropolitalnym Trójmiasta
 • 8.2 Kompleksowe przedsięwzięcia rewitalizacyjne – wsparcie pozadotacyjne –
 • 8.3 Materialne i niematerialne dziedzictwo kulturowe –
 • 8.4 Wsparcie i naturalnego atrakcyjności walorów dziedzictwa przyrodniczego

 

IX Mobilność

Priorytety inwestycyjne:

 • Promowanie strategii niskoemisyjnych dla wszystkich rodzajów terytoriów, w szczególności dla obszarów miejskich, w tym wspieranie zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej i działań adaptacyjnych mających oddziaływanie łagodzące na zmiany klimatu.
 • Rozwój i rehabilitacja kompleksowych, wysokiej jakości i interoperacyjnych systemów transportu kolejowego oraz propagowanie działań służących zmniejszeniu hałasu.
 • Zwiększanie mobilności regionalnej poprzez łączenie węzłów drugorzędnych i trzeciorzędnych z infrastrukturą TEN-T, w tym z węzłami multimodalnymi.

Działania i poddziałania:

 • 9.1 Transport miejski
  • 9.1.1 Transport miejski – mechanizm ZIT
  • 9.1.2 Transport miejski
 • 9.2 Regionalna infrastruktura kolejowa
  • 9.2.1 Regionalna infrastruktura kolejowa – mechanizm ZIT
  • 9.2.2 Regionalna infrastruktura kolejowa
 • 9.3 Regionalna infrastruktura drogowa

 

X Energia

Priorytety inwestycyjne:

 • Wspieranie efektywności energetycznej, inteligentnego zarządzania energią i wykorzystywania odnawialnych źródeł energii w infrastrukturze publicznej, w tym w budynkach publicznych, i w sektorze mieszkaniowym.
 • Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych.
 • Promowanie strategii niskoemisyjnych dla wszystkich rodzajów terytoriów, w szczególności dla obszarów miejskich, w tym wspieranie zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej i działań adaptacyjnych mających oddziaływanie łagodzące na zmiany klimatu.

Działania i poddziałania:

 • 10.1 Efektywność energetyczna – mechanizm ZIT – wsparcie dotacyjne
  • 10.1.1 Efektywność energetyczna – mechanizm ZIT – wsparcie dotacyjne
 • 10.2 Efektywność energetyczna – wsparcie dotacyjne
  • 10.2.1 Efektywność energetyczna – wsparcie dotacyjne
 • 10.3 Odnawialne źródła energii
  • 10.3.1 Odnawialne źródła energii – wsparcie dotacyjne
  • 10.3.2 Odnawialne źródła energii – wsparcie pozadotacyjne
 • 10.4 Redukcja emisji
 • 10.5 Efektywność energetyczna – wsparcie pozadotacyjne
  • 10.5.1 Efektywność energetyczna na terenie Obszaru Metropolitalnego Trójmiasta –
   wsparcie pozadotacyjne
  • 10.5.2 Efektywność energetyczna poza terenem Obszaru Metropolitalnego Trójmiasta – wsparcie pozadotacyjne

 

XI Środowisko

Priorytety inwestycyjne:

 • Wspieranie inwestycji ukierunkowanych na konkretne rodzaje zagrożeń przy jednoczesnym zwiększeniu odporności na klęski i katastrofy i rozwijaniu systemów zarządzania klęskami i katastrofami.
 • Inwestowanie w sektor gospodarki odpadami celem wypełnienia zobowiązań określonych w dorobku prawnym Unii w zakresie środowiska oraz zaspokojenia wykraczających poza te zobowiązania potrzeb inwestycyjnych określonych przez państwa członkowskie.
 • Inwestowanie w sektor gospodarki wodnej celem wypełnienia zobowiązań określonych w dorobku prawnym Unii w zakresie środowiska oraz zaspokojenia wykraczających poza te zobowiązania potrzeb inwestycyjnych, określonych przez państwa członkowskie.
 • Ochrona i przywrócenie różnorodności biologicznej, ochrona i rekultywacja gleby oraz wspieranie usług ekosystemowych, także poprzez program „Natura 2000” i zieloną infrastrukturę

Działania i poddziałania:

 • 11.1 Ograniczanie zagrożeń naturalnych
 • 11.2 Gospodarka odpadami
 • 11.3 Gospodarka wodno-ściekowa
 • 11.4 Ochrona różnorodności biologicznej

 

Podstawowe dokumenty programowe:

Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego 2014-2020

Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego 2014-2020

Źródło: http://www.rpo.pomorskie.eu, 09.06.2018