RPO świętokrzyskie

Regionalny Program Operacyjny województwa świętokrzyskiego na lata 2014-2020

W ramach RPOWŚ na lata 2014-2020 wydzielonych zostało 10 osi priorytetowych. Alokacja środków unijnych na program wynosi 1 364 543 593,00 euro.

 • OP 1. Innowacje i nauka
 • OP 2. Konkurencyjna gospodarka
 • OP 3. Efektywna i zielona energia
 • OP 4. Dziedzictwo naturalne i kulturowe
 • OP 5. Nowoczesna komunikacja
 • OP 6. Rozwój miast
 • OP 7. Sprawne usługi publiczne
 • OP 8. Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo
 • OP 9. Włączenie społeczne i walka z ubóstwem
 • OP 10, Otwarty rynek prac

I Oś Priorytetowa: INNOWACJE I NAUKA

W ramach osi finansowane będą projekty wpływające na wzrost poziomu innowacyjności gospodarki województwa, głównie poprzez inwestycje podnoszące potencjał sektora badawczo-rozwojowego dla rozwoju przedsiębiorczości.
W ramach osi 1 przedsiębiorcy będą mogli uzyskać, w formie dotacji, wsparcie inwestycji polegających na realizacji badań przemysłowych i prac rozwojowych, obejmujących dofinansowanie wydatków do momentu stworzenia prototypu i jego pierwszej produkcji. Przewidziano również finansowanie projektów dotyczących zakupu wyposażenia lub budowy infrastruktury jednostek badawczo-rozwojowych, zakupu wyników prac B+R, opatentowanie wyników swoich prac.
Wsparcie uzyskają również duże przedsiębiorstwa (spełniające warunki określone w programie) oraz instytucje otoczenia biznesu.

Działania i poddziałania:

 • 1.1 Wsparcie infrastruktury B+R
 • 1.2 Badania i rozwój w sektorze świętokrzyskiej przedsiębiorczości
 • 1.3 Wsparcie świętokrzyskich Instytucji Otoczenia Biznesu w celu promocji innowacji w sektorze przedsiębiorstw

II Oś Priorytetowa: KONKURENCYJNA GOSPODARKA

W ramach tej osi kompleksowym wsparciem zostanie objęty sektor MŚP.
Finansowanie uzyskają działania realizowane przez podmioty gospodarcze na wczesnym etapie funkcjonowania jak i na późniejszym etapie działalności na rynku. Wsparciu procesu innowacyjności firm towarzyszyć będą inwestycje polegające na zakupie nowoczesnego sprzętu, maszyn oraz linii do produkcji (w tym wdrożenie TIK w przedsiębiorstwach). Interwencja obejmie również wdrożenie do produkcji prototypu zrealizowanego i przetestowanego w ramach osi 1. Przewiduje się również wsparcie MŚP w postaci zwrotnej z wykorzystaniem instrumentów finansowych (pożyczki i poręczenia).
Oś 2 zakłada również interwencję w IOB. Wynikiem takich działań będzie zwiększenie ich potencjału do świadczenia profesjonalnych usług związanych z rozwojem przedsiębiorczości. Finansowanie uzyskają również projekty polegające na przekształceniu niezagospodarowanych oraz zdegradowanych obszarów w pełnowartościowe tereny inwestycyjne.

Działania i poddziałania:

 • 2.1 Wsparcie świętokrzyskich IOB w celu zwiększenia poziomu przedsiębiorczości w regionie
 • 2.2 Tworzenie nowych terenów inwestycyjnych
 • 2.3 Tworzenie nowych modeli biznesowych świętokrzyskich przedsiębiorstw
 • 2.4 Promocja gospodarcza kluczowych branż gospodarki regionu
 • 2.5 Wsparcie inwestycyjne sektora MŚP
 • 2.6 Instrumenty finansowe dla MŚP

III Oś Priorytetowa: EFEKTYWNA I ZIELONA ENERGIA

W ramach osi finansowane będą inwestycje służące poprawie efektywności energetycznej oraz zwiększenie poziomu wykorzystania energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych.
Finansowane będą m.in. projekty dotyczące wytwarzania energii elektrycznej i cieplnej. Wsparcie uzyskają interwencje polegając na kompleksowej modernizacji energetycznej budynków w przedsiębiorstwach.
Dofinansowanie otrzymają projekty dotyczące głębokiej modernizacji energetycznej budynków użyteczności publicznych oraz wielorodzinnych budynków mieszkalnych.
W ramach osi 3 finansowane będą projekty realizujące założenia planów niskoemisyjnych.

Działania i poddziałania:

 • 3.1 Wytwarzanie i dystrybucja energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych
 • 3.2 Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w przedsiębiorstwach
 • 3.3 Poprawa efektywności energetycznej z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii w sektorze publicznym i mieszkaniowym.
 • 3.4 Strategia niskoemisyjna, wsparcie zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej

IV Oś Priorytetowa: DZIEDZICTWO NATURALNE I KULTUROWE

W ramach 4 osi programu wspierane będą inwestycje dotyczące ochrony terenów cennych przyrodniczo, różnorodności biologicznej, promocji i rozwoju zasobów dziedzictwa naturalnego i kulturowego.
Finansowane będą także działania ukierunkowane na przeciwdziałanie klęskom żywiołowym oraz zabezpieczanie przeciwpowodziowe.
Ponadto wspierane będą inwestycje w infrastrukturę ochrony środowiska. Dofinansowaniem zostaną objęte projekty dotyczące gospodarki odpadami oraz kompleksowego wsparcia gospodarki wodno – ściekowej.

Działania i poddziałania:

 • 4.1 Przeciwdziałanie skutkom klęsk żywiołowych oraz usuwanie skutków katastrof
 • 4.2 Gospodarka odpadami
 • 4.3 Gospodarka wodno-ściekowa
 • 4.4 Zachowanie dziedzictwa kulturowego i naturalnego
 • 4.5 Ochrona i wykorzystanie obszarów cennych przyrodniczo

V Oś Priorytetowa: NOWOCZESNA KOMUNIKACJA

W ramach Osi finansowane będą inwestycje z zakresu budowy, rozbudowy, przebudowy infrastruktury drogowej regionu (mające wpływ na dostępność do dróg znajdujących się w sieci TEN-T).
Wsparcie skoncentrowane zostanie przede wszystkim na drogach wojewódzkich poza obszarem KOF, które łączą sieci lokalne z drogami krajowymi, ekspresowymi i autostradami.
Finansowanie uzyskają również inwestycje w transport kolejowy (w tym zakup taboru).

Działania i poddziałania:

 • 5.1 Infrastruktura drogowa
 • 5.2 Infrastruktura kolejowa

VI Oś Priorytetowa: ROZWÓJ MIAST

Współfinansowaniem w osi 6 zostaną działania związane ze wsparciem w ramach ZIT w zakresie m.in. zwiększenia efektywności energetycznej i wykorzystywania odnawialnych źródeł energii w budynkach użyteczności publicznej, ochrony i przywrócenia różnorodności biologicznej zbiorników wodnych, inwestycji, służących podniesieniu standardów połączeń drogowych na drogach o różnej kategorii w Kieleckim Obszarze Funkcjonalnym, wsparcia infrastruktury edukacyjnej, służącej kształceniu zawodowemu i uczeniu się przez całe życie.
Obok inwestycji dotyczących wsparcia w obszarze ZIT finansowanie w ramach osi uzyskają działania dotyczące kompleksowych inwestycji mających na celu ożywienie zdegradowanych obszarów miast, które utraciły swoją pierwotną funkcję.

Działania i poddziałania:

 • 6.1 Efektywność energetyczna w sektorze publicznym – ZIT KOF
 • 6.2 Promowanie strategii niskoemisyjnych oraz zrównoważona mobilność miejska – ZIT KOF
 • 6.3 Ochrona i wykorzystanie obszarów cennych przyrodniczo – ZIT KOF
 • 6.4 Infrastruktura drogowa – ZIT KOF
 • 6.5 Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich
 • 6.6 Infrastruktura edukacyjna i szkoleniowa – ZIT KOF

VII Oś Priorytetowa: ROZWÓJ E – SPOŁECZEŃSTWA

Finansowanie w ramach osi 7 uzyskają projekty dotyczące wzmocnienia zastosowań TIK dla e-administracji, e-uczenia się, e-kultury i e-zdrowia.
Ponadto wsparte zostaną projekty przyczyniające się do rozwoju potencjałów endogenicznych terenów ze specyficznymi potrzebami z nadaniem im nowych funkcji społeczno – gospodarczych.
W ramach osi 7 przewidziano również współfinansowanie projektów z zakresu rozwoju infrastruktury zdrowotnej oraz społecznej jak również infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej.

Działania i poddziałania:

 • 7.1 Rozwój e – społeczeństwa
 • 7.2 Rozwój potencjału endogenicznego jako element strategii terytorialnej dla określonych obszarów
 • 7.3 Infrastruktura zdrowotna i społeczna
 • 7.4 Rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej

VIII Oś Priorytetowa: ROZWÓJ EDUKACJI I AKTYWNE SPOŁECZEŃSTWO

W ramach osi 8 finansowane będą projekty polegające na wzmacnianiu aktywności zawodowej i społecznej mieszkańców regionu.
Finansowanie uzyskają działania ukierunkowane na ułatwianie godzenia życia zawodowego z życiem prywatnym (poprzez zwiększenie dostępu do miejsc opieki nad dziećmi do lat trzech), ułatwianie dostępu do edukacji przedszkolnej, podnoszenie jakości edukacji na poziomie podstawowym i ponadpodstawowym, a także jej większego powiązania z rynkiem pracy.
Współfinansowaniem zostaną objęte również projekty polegające na poprawie jakości szkolnictwa zawodowego oraz wsparcia osób dorosłych w procesie podnoszenia wiedzy, a także związane z profilaktyką zdrowia i przeciwdziałaniem przedwczesnemu opuszczaniu rynku pracy ze względów zdrowotnych.

Działania i poddziałania:

 • 8.1 Równość mężczyzn i kobiet we wszystkich dziedzinach, w tym dostęp do zatrudnienia, rozwój kariery, godzenie życia zawodowego i prywatnego
  • 8.1.1 Zwiększanie dostępu do opieki nad dziećmi do lat 3 (projekty konkursowe)
  • 8.1.2 Zwiększanie dostępu do opieki nad dziećmi do lat 3 – ZIT (projekty konkursowe)
 • 8.2 Aktywne i zdrowe starzenie się
  • 8.2.1 Przeciwdziałanie przedwczesnemu opuszczaniu rynku pracy przez osoby w wieku aktywności zawodowej (projekty konkursowe)
  • 8.2.2 Wsparcie profilaktyki zdrowotnej w regionie (projekty konkursowe)
  • 8.2.3 Wsparcie profilaktyki zdrowotnej – ZIT (projekty konkursowe)
 • 8.3 Zwiększenie dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej oraz kształcenia podstawowego, gimnazjalnego i ponadgimnazjalnego
  • 8.3.1 Upowszechnianie i wzrost jakości edukacji przedszkolnej (projekty konkursowe)
  • 8.3.2 Wsparcie kształcenia podstawowego w zakresie kompetencji kluczowych (projekty konkursowe)
  • 8.3.3 Rozwój edukacji kształcenia ogólnego w zakresie stosowania TIK (projekty konkursowe)
  • 8.3.4 Rozwój szkolnictwa ponadpodstawowego w budowaniu kompetencji kluczowych (projekty konkursowe)
  • 8.3.5 Realizacja programu stypendialnego skierowanego do uczniów szkół ponadpodstawowych (projekt pozakonkursowy)
  • 8.3.6 Wzrost jakości edukacji ogólnej – ZIT (projekty konkursowe)
 • 8.4 Kształcenie ustawiczne osób dorosłych
  • 8.4.1 Podnoszenie umiejętności lub kwalifikacji osób dorosłych w obszarze ICT i języków obcych – Operator PSF (projekty konkursowe)”
  • 8.4.2 Podnoszenie umiejętności lub kwalifikacji osób dorosłych w obszarze ICT i języków obcych poprzez realizację oddolnych inicjatyw edukacyjnych (projekty konkursowe)
  • 8.4.3 Podnoszenie umiejętności lub kwalifikacji osób dorosłych w obszarze ICT i języków obcych poprzez realizację oddolnych inicjatyw edukacyjnych – ZIT (projekty konkursowe)
 • 8.5 Rozwój i wysoka jakość szkolnictwa zawodowego oraz kształcenia ustawicznego
  • 8.5.1 Podniesienie jakości kształcenia zawodowego oraz wsparcie na rzecz tworzenia i rozwoju CKZiU (projekty konkursowe)
  • 8.5.2 Realizacja programu stypendialnego skierowanego do uczniów zdolnych szkół kształcenia zawodowego (projekt pozakonkursowy)
  • 8.5.3 Edukacja formalna i pozaformalna osób dorosłych (projekty konkursowe)
  • 8.5.4 Kształcenie ustawiczne – ZIT(projekty konkursowe)

IX Oś Priorytetowa: WŁĄCZENIE SPOŁECZNE I WALKA Z UBÓSTWEM

Wsparcie w ramach osi 9 skierowane będzie do osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym.
Finansowane skierowane będzie na projekty prowadzące do zwiększenia aktywności zawodowej osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym, poprawę dostępu do usług społecznych o charakterze profilaktycznym, opiekuńczym oraz wsparcia rodziny, a także usług zdrowotnych. Istotnym aspektem interwencji będzie ukierunkowanie na deinstytucjonalizację usług, w tym usług opieki nad osobami zależnymi. Wzmocnieniu szans na zatrudnienie osób z grup defaworyzowanych służyć będzie wsparcie sektora ekonomii społecznej, obejmujące z jednej strony rozwój ośrodków wsparcia ekonomii społecznej, ale również wsparcie dotacyjne na tworzenie miejsc pracy w sektorze ekonomii społecznej.

Działania i poddziałania:

 • 9.1 Aktywna integracja zwiększająca szanse na zatrudnienie (projekty konkursowe)
 • 9.2 Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych
  • 9.2.1 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych (projekty konkursowe)
  • 9.2.2 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych – ZIT (projekty konkursowe)
  • 9.2.3 Rozwój wysokiej jakości usług zdrowotnych (projekty konkursowe)
 • 9.3 Wspieranie ekonomii i przedsiębiorczości społecznej w celu ułatwienia dostępu do zatrudnienia
  • 9.3.1 Wsparcie sektora ekonomii społecznej (projekty konkursowe)
  • 9.3.2 Koordynacja działań na rzecz ekonomii społecznej (projekt pozakonkursowy)

X Oś Priorytetowa: OTWARTY RYNEK PRACY

W ramach osi 10 wspierane będą przede wszystkim działania mające na celu przejście od bezrobocia do zatrudnienia.
Wsparciem zostaną objęte działania z zakresu pomocy w aktywnym poszukiwaniu pracy, podnoszenia kwalifikacji i kompetencji osób poszukujących pracy, przedsięwzięcia służące rozwojowi przedsiębiorczości i samozatrudnienia, tworzeniu nowych miejsc pracy, oraz dostosowywaniu przedsiębiorstw i ich pracowników do zmian zachodzących w gospodarce. Realizowane będą również działania wspomagające godzenie życia zawodowego i osobistego, a także związane z reorientacją zawodową rolników i podejmowaniem zatrudnienia poza rolnictwem.
Istotnym elementem wsparcia będą dotacje i pożyczki na rozpoczęcie działalności gospodarczej.

Działania i poddziałania:

 • 10.1 Działania publicznych służb zatrudnienia na rzecz podniesienia aktywności zawodowej osób powyżej 29 roku życia (projekty pozakonkursowe)
 • 10.2 Działania na rzecz podniesienia aktywności zawodowej osób powyżej 29 roku życia
  • 10.2.1 Wsparcie aktywności zawodowej osób powyżej 29 roku życia pozostających bez zatrudnienia (projekty konkursowe)
  • 10.2.2 Wsparcie aktywności zawodowej osób powyżej 29 roku życia pozostających bez zatrudnienia – ZIT (projekty konkursowe)
 • 10.3 Mobilność zawodowa geograficzna w ramach sieci Eures wspierana przez publiczne służby zatrudnienia, WK OHP oraz podmioty akredytowane przez MPiPS
  • 10.3.1 Mobilność zawodowa i geograficzna w ramach sieci Eures, wspierana przez publiczne służby zatrudnienia (projekty pozakonkursowe)
  • 10.3.2 Mobilność zawodowa i geograficzna w ramach sieci Eures, wspierana przez WK OHP oraz podmioty akredytowane przez MPiPS (projekty konkursowe)
 • 10.4 Rozwój przedsiębiorczości i tworzenie nowych miejsc pracy
  • 10.4.1 Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości poprzez zastosowanie instrumentów zwrotnych i bezzwrotnych (projekty konkursowe i pozakonkursowe)
  • 10.4.2 Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości poprzez zastosowanie instrumentów bezzwrotnych – ZIT (projekty konkursowe)
 • 10.5 Przystosowanie pracowników, przedsiębiorstw i przedsiębiorców do zmian (projekty konkursowe)

 

Podstawowe dokumenty programowe:

Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020

Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020

Źródło: http://www.2014-2020.rpo-swietokrzyskie.pl, 10.06.2018