RPO warmińsko-mazurskie

Regionalny Program Operacyjny województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020

Alokacja środków UE i krajowych na Program wynosi łącznie 2 033 261 294 euro.

RPO WM realizowany jest przez 11 Osi Priorytetowych:

 • OP 1.  Inteligentna gospodarka Warmii i Mazur
 • OP 2.  Kadry dla gospodarki
 • OP 3.  Cyfrowy Region
 • OP 4.  Efektywność energetyczna
 • OP 5.  Środowisko przyrodnicze i racjonalne wykorzystanie zasobów
 • OP 6.  Kultura i dziedzictwo
 • OP 7.  Infrastruktura transportowa
 • OP 8.  Obszary wymagające rewitalizacji
 • OP 9.  Dostęp do wysokiej jakości usług publicznych
 • OP 10. Regionalny rynek pracy
 • OP 11. Włączenie społeczne

I Oś Priorytetowa: Inteligentna gospodarka Warmii i Mazur

Priorytety inwestycyjne:

 • Udoskonalanie infrastruktury badań i innowacji i zwiększenie zdolności do osiągnięcia doskonałości w zakresie badań i innowacji oraz wspieranie ośrodków kompetencji, w szczególności tych, które leżą w interesie Europy.
 • Promowanie inwestycji przedsiębiorstw w badania i innowacje, rozwijanie powiązań i synergii między przedsiębiorstwami, ośrodkami badawczo-rozwojowymi i sektorem szkolnictwa wyższego, w szczególności promowanie inwestycji w zakresie rozwoju produktów i usług, transferu technologii, innowacji społecznych i zastosowań z dziedziny usług publicznych, tworzenie sieci, pobudzanie popytu, klastrów i otwartych innowacji poprzez inteligentną specjalizację oraz wspieranie badań technologicznych i stosowanych, linii pilotażowych, działań w zakresie wczesnej walidacji produktów, zaawansowanych zdolności produkcyjnych i pierwszej produkcji w szczególności w dziedzinie kluczowych technologii wspomagających oraz rozpowszechnianie technologii o ogólnym przeznaczeniu.
 • Promowanie przedsiębiorczości, w szczególności poprzez ułatwienie gospodarczego wykorzystywania nowych pomysłów oraz sprzyjanie tworzeniu nowych firm, w tym również przez inkubatory przedsiębiorczości.
 • Opracowywanie i wdrażanie nowych modeli biznesowych dla MŚP, w szczególności w celu umiędzynarodowienia.
  Wspieranie tworzenia i poszerzania zaawansowanych zdolności w zakresie rozwoju produktów i usług.

Działania i poddziałania:

 • 1.1 Nowoczesna infrastruktura badawcza publicznych jednostek naukowych
 • 1.2 Innowacyjne firmy
  • 1.2.1 Działalność B+R przedsiębiorstw
  • 1.2.2 Współpraca biznesu z nauką
  • 1.2.3 Profesjonalizacja usług ośrodków innowacji
 • 1.3 Przedsiębiorczość (Wsparcie przedsiębiorczości)
  • 1.3.1 Inkubowanie przedsiębiorstw
  • 1.3.2 Firmy w początkowej fazie rozwoju
  • 1.3.3 Fundusz na rozwój nowych firm (IF)
  • 1.3.4 Tereny inwestycyjne
  • 1.3.5 Usługi dla MŚP
  • 1.3.6 Nowoczesne usługi instytucji otoczenia biznesu
 • 1.4 Nowe modele biznesowe i ekspansja
  • 1.4.1 Promocja gospodarcza regionu
  • 1.4.2 Pakietowanie produktów i usług
  • 1.4.3 Technologie informacyjno-komunikacyjne w działalności MŚP
  • 1.4.4 Internacjonalizacja MŚP
 • 1.5 Nowoczesne firmy
  • 1.5.1 Wdrożenie wyników prac B+R
  • 1.5.2 Odtwarzanie gospodarczego dziedzictwa regionu
  • 1.5.3 Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw (IF)

II Oś Priorytetowa: Kadry dla gospodarki

Priorytety inwestycyjne:

 • Ograniczenie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki szkolnej oraz zapewnianie równego dostępu do dobrej jakości wczesnej edukacji elementarnej oraz kształcenia podstawowego, gimnazjalnego i ponadgimnazjalnego, z uwzględnieniem formalnych, nieformalnych i pozaformalnych ścieżek kształcenia umożliwiających ponowne podjęcie kształcenia i szkolenia.
 • Wyrównywanie dostępu do uczenia się przez całe życie o charakterze formalnym, nieformalnym i pozaformalnym wszystkich grup wiekowych, poszerzanie wiedzy, podnoszenie umiejętności i kompetencji siły roboczej oraz promowanie elastycznych ścieżek kształcenia, w tym poprzez doradztwo zawodowe i potwierdzanie nabytych kompetencji.
 • Lepsze dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia do potrzeb rynku pracy, ułatwianie przechodzenia z etapu kształcenia do etapu zatrudnienia oraz wzmacnianie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego i ich jakości, w tym poprzez mechanizmy prognozowania umiejętności, dostosowania programów nauczania oraz tworzenia i rozwoju systemów uczenia się poprzez praktyczną naukę zawodu realizowaną w ścisłej współpracy z pracodawcami.

Działania i poddziałania:

 • 2.1 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej
 • 2.2 Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów
  • 2.2.1 Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów – projekty konkursowe
  • 2.2.2 Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów – projekty ZIT bis Elbląg
 • 2.3 Rozwój kompetencji i umiejętności osób dorosłych
  • 2.3.1 Rozwój kompetencji i umiejętności osób dorosłych z grup defaworyzowanych
  • 2.3.2 Rozwój kompetencji i umiejętności zawodowych osób dorosłych
 • 2.4 Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego
  • 2.4.1 Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego – projekty konkursowe
  • 2.4.2 Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego – projekty ZIT bis Elbląg

III Oś Priorytetowa: Cyfrowy Region

Priorytety inwestycyjne:

 • Wzmacnianie zastosowania TIK dla e-administracji, e-uczenia się, e-włączenia społecznego, e-kultury i e-zdrowia

Działania i poddziałania:

 • 3.1 Cyfrowa dostępność informacji sektora publicznego oraz wysoka jakość e-usług publicznych
 • 3.2 E-zdrowie

IV Oś Priorytetowa: Efektywność energetyczna

Priorytety inwestycyjne:

 • Promowanie produkcji i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych.
 • Promowanie efektywności energetycznej i korzystania z odnawialnych źródeł energii w przedsiębiorstwach.
 • Wspieranie efektywności energetycznej, inteligentnego zarządzania energią i wykorzystania odnawialnych źródeł energii w infrastrukturze publicznej, w tym w budynkach publicznych, i w sektorze mieszkaniowym.
 • Promowanie strategii niskoemisyjnych dla wszystkich rodzajów terytoriów, w szczególności dla obszarów miejskich, w tym wspieranie zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej i działań adaptacyjnych mających działanie łagodzące na zmiany klimatu.
 • Promowanie wykorzystania wysokosprawnej Kogeneracji ciepła i energii elektrycznej w oparciu o zapotrzebowanie na ciepło użytkowe.

Działania i poddziałania:

 • 4.1 Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych
 • 4.2 Efektywność energetyczna i wykorzystanie OZE w MŚP
 • 4.3 Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków
  • 4.3.1 Efektywność energetyczna w budynkach publicznych
  • 4.3.2 Efektywność energetyczna w budynkach mieszkalnych
 • 4.4 Zrównoważony transport miejski
  • 4.4.1 Ekomobilny MOF (ZIT Olsztyna)
  • 4.4.2 Poprawa mobilności miejskiej w miejskim obszarze funkcjonalnym Elbląga – ZIT bis
  • 4.4.3 Poprawa mobilności miejskiej w miejskim obszarze funkcjonalnym Ełku – ZIT bis
  • 4.4.4 Infrastruktura transportu publicznego (Niskoemisyjny transport miejski)
  • 4.5 Wysokosprawne wytwarzanie energii

V Oś Priorytetowa: Środowisko przyrodnicze i racjonalne wykorzystanie zasobów

Priorytety inwestycyjne:

 • Inwestowanie w sektor gospodarki odpadami celem wypełnienia zobowiązań określonych w dorobku prawnym Unii w zakresie środowiska oraz zaspokojenia wykraczających poza te zobowiązania potrzeb inwestycyjnych określonych przez państwa członkowskie.
 • Inwestowanie w sektor gospodarki wodnej celem wypełnienia zobowiązań określonych w dorobku prawnym Unii w zakresie środowiska oraz zaspokojenia wykraczających poza te zobowiązania potrzeb inwestycyjnych, określonych przez państwa członkowskie.
 • Ochronę i przywrócenie różnorodności biologicznej, ochronę i rekultywację gleby oraz wspieranie usług ekosystemowych, także poprzez program Natura 2000 i zieloną infrastrukturę.
 • Wspieranie inwestycji ukierunkowanych na konkretne rodzaje zagrożeń, przy jednoczesnym zwiększeniu odporności na klęski i katastrofy i stworzenie systemów zarządzania klęskami i katastrofami.

Działania i poddziałania:

 • 5.1 Gospodarka odpadowa
 • 5.2 Gospodarka wodno-ściekowa
 • 5.3 Ochrona różnorodności biologicznej
 • 5.4 Zapobieganie i zarządzanie ryzykiem
  • 5.4.1 Bezpieczeństwo Warmii i Mazur
  • 5.4.2 Bezpieczny MOF

VI Oś Priorytetowa: Kultura i dziedzictwo

Priorytety inwestycyjne:

 • Zachowanie, ochrona, promocja i rozwój dziedzictwa naturalnego i kulturowego.

Działania i poddziałania:

 • 6.1 Infrastruktura kultury
  • 6.1.1 Dziedzictwo kulturowe
  • 6.1.2 Instytucje kultury
  • 6.1.3 Instytucje kultury – ZIT bis Ełk
 • 6.2 Dziedzictwo naturalne
  • 6.2.1 Infrastruktura uzdrowiskowa
  • 6.2.2 Szlaki wodne i nabrzeża
  • 6.2.3 Efektywne wykorzystanie zasobów

VII Oś Priorytetowa: Infrastruktura transportowa

Priorytety inwestycyjne:

 • Zwiększanie mobilności regionalnej poprzez łączenie węzłów drugorzędnych i trzeciorzędnych z infrastrukturą TEN-T, w tym z węzłami multimodalnymi.
 • Rozwój i rehabilitacja kompleksowych wysokiej jakości i interoperacyjnych systemów transportu kolejowego oraz propagowaniu działań służących zmniejszeniu hałasu.

Działania i poddziałania:

 • 7.1 Infrastruktura drogowa o znaczeniu regionalnym
 • 7.2 Infrastruktura drogowa w miejskich obszarach funkcjonalnych
  • 7.2.1 Mobilny MOF – ZIT Olsztyna
  • 7.2.2 Infrastruktura drogowa w miejskim obszarze funkcjonalnym Elbląga – ZIT bis
  • 7.2.3 Infrastruktura drogowa w miejskim obszarze funkcjonalnym Ełku – ZIT bis
 • 7.3 Infrastruktura kolejowa

VIII Oś Priorytetowa: Obszary wymagające rewitalizacji

Priorytety inwestycyjne:

 • Wspieranie rewitalizacji fizycznej, gospodarczej i społecznej ubogich społeczności i obszarów miejskich i wiejskich.

Działania i poddziałania:

 • 8.1 Rewitalizacja obszarów miejskich
 • 8.2 Rewitalizacja miejskiego obszaru funkcjonalnego Elbląga – ZIT bis
 • 8.3 Rewitalizacja miejskiego obszaru funkcjonalnego Ełku – ZIT bis

IX Oś Priorytetowa: Dostęp do wysokiej jakości usług publicznych

Priorytety inwestycyjne:

 • Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną i społeczną, które przyczyniają się do rozwoju krajowego, regionalnego i lokalnego, zmniejszania nierówności w zakresie stanu zdrowia, promowanie włączenia społecznego poprzez lepszy dostęp do usług społecznych, kulturalnych i rekreacyjnych oraz przejścia z usług instytucjonalnych na usługi na poziomie społeczności lokalnych.
 • Inwestowanie w kształcenie, szkolenie oraz szkolenie zawodowe na rzecz zdobywania umiejętności i uczenia się przez całe życie poprzez rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej.

Działania i poddziałania:

 • 9.1 Infrastruktura ochrony zdrowia
  • 9.1.1 Rozwój specjalistycznych usług medycznych
  • 9.1.2 Infrastruktura ochrony zdrowia w miejskim obszarze funkcjonalnym Elbląga
 • 9.2 Infrastruktura socjalna
 • 9.3 Infrastruktura edukacyjna
  • 9.3.1 Infrastruktura kształcenia zawodowego
  • 9.3.2 Infrastruktura dydaktyczna szkół wyższych
  • 9.3.3 Instytucje popularyzujące naukę i innowacje
  • 9.3.4 Infrastruktura edukacji ogólnokształcącej
  • 9.3.5 Infrastruktura edukacji przedszkolnej

X Oś Priorytetowa: Regionalny rynek pracy

Priorytety inwestycyjne:

 • Dostęp do zatrudnienia dla osób poszukujących pracy i osób biernych zawodowo, w tym długotrwale bezrobotnych oraz oddalonych od rynku pracy, także poprzez lokalne inicjatywy na rzecz zatrudnienia oraz wspierania mobilności pracowników.
 • Pracę na własny rachunek, przedsiębiorczość i tworzenie przedsiębiorstw w tym innowacyjnych, mikro, małych i średnich przedsiębiorstw.
 • Równość mężczyzn i kobiet we wszystkich dziedzinach, w tym dostęp do zatrudnienia, rozwój kariery, godzenie życia prywatnego i zawodowego oraz promowanie równości wynagrodzeń za taką samą pracę.
 • Przystosowanie pracowników, przedsiębiorstw i przedsiębiorców do zmian.
 • Aktywne i zdrowe starzenie się.

Działania i poddziałania:

 • 10.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia osób bezrobotnych i poszukujących pracy – projekty pozakonkursowe realizowane przez powiatowe urzędy pracy
 • 10.2 Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez zatrudnienia – projekty konkursowe
 • 10.3 Rozwój samozatrudnienia
 • 10.4 Pomoc w powrocie lub wejściu na rynek pracy osobom sprawującym opiekę nad dziećmi do lat 3
 • 10.5 Wsparcie pracowników i osób zwolnionych poprzez działania outplacementowe
 • 10.6 Usługi rozwojowe dla przedsiębiorstw MŚP i ich pracowników świadczone w oparciu o podejście popytowe
 • 10.7 Aktywne i zdrowe starzenie się

XI Oś Priorytetowa: Włączenie społeczne

Priorytety inwestycyjne:

 • Aktywne włączenie, w tym z myślą o promowaniu równych szans oraz aktywnego uczestnictwa i zwiększaniu szans na zatrudnienie.
 • Ułatwianie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług społecznych świadczonych w interesie ogólnym.
 • Wspieranie przedsiębiorczości społecznej i integracji zawodowej w przedsiębiorstwach społecznych oraz ekonomii społecznej i solidarnej w celu ułatwienia dostępu do zatrudnienia.

Działania i poddziałania:

 • 11.1 Aktywne włączenie, w tym z myślą o promowaniu równych szans oraz aktywnego uczestnictwa i zwiększaniu szans na zatrudnienie
  • 11.1.1 Aktywizacja społeczna i zawodowa osób wykluczonych oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym – projekty konkursowe
  • 11.1.2 Aktywizacja społeczna i zawodowa osób wykluczonych oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym z wykorzystaniem instrumentów aktywnej integracji – projekt ZIT Olsztyn
  • 11.1.3 Aktywizacja społeczna i zawodowa osób wykluczonych oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym – projekt ZIT Ełk
 • 11.2 Ułatwienie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym
  • 11.2.1 Ułatwienie dostępu do usług zdrowotnych – projekty konkursowe
  • 11.2.2 Ułatwienie dostępu do usług zdrowotnych – projekt ZIT Olsztyn
  • 11.2.3 Ułatwienie dostępu do usług społecznych, w tym integracja ze środowiskiem
   lokalnym – projekty konkursowe
  • 11.2.4 Ułatwienie dostępu do usług społecznych – projekt ZIT Olsztyn
  • 11.2.5 Ułatwienie dostępu do usług społecznych, w tym integracja ze środowiskiem lokalnym – projekt ZIT Ełk
 • 11.3 Wspieranie przedsiębiorczości społecznej i integracji zawodowej w przedsiębiorstwach społecznych oraz ekonomii społecznej i solidarnej w celu ułatwienia dostępu do zatrudnienia
  • 11.3.1 Wsparcie przedsiębiorczości społecznej
  • 11.3.2 Koordynacja ekonomii społecznej w regionie.

 

Podstawowe dokumenty programowe:

Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020

Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020

Źródło: http://rpo.warmia.mazury.pl, 10.06.2018