Wiedza Edukacja Rozwój

Program wspiera aktywizację osób młodych poniżej 30 roku życia pozostających bez zatrudnienia, szkolnictwo wyższe, innowacje społeczne, mobilność i współpracę ponadnarodową, a także reformy w obszarach zatrudnienia, włączenia społecznego, edukacji, zdrowia i dobrego rządzenia.

Oś Priorytetowa / Działanie / Poddziałanie

I Oś Priorytetowa: Osoby młode na rynku pracy

 • 1.1 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy – projekty pozakonkursowe
  • 1.1.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego
  • 1.1.2 Wsparcie udzielane z Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych
 • 1.2 Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy – projekty konkursowe
  • 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego
  • 1.2.2 Wsparcie udzielane z Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych
 • 1.3 Wsparcie osób młodych znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji
  • 1.3.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego
  • 1.3.2 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego
 • 1.4 Młodzież solidarna w działaniu

II Oś Priorytetowa: Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji

 • 2.1 Równość szans mężczyzn i kobiet we wszystkich dziedzinach, w tym w dostępie do zatrudnienia, rozwoju kariery, godzenia życia zawodowego i prywatnego
 • 2.2 Wsparcie na rzecz zarządzania strategicznego przedsiębiorstw oraz budowy przewagi konkurencyjnej na rynku
 • 2.3 Zapewnienie jakości i dostępności usług rozwojowych świadczonych na rzecz przedsiębiorstw i pracowników
 • 2.4 Modernizacja publicznych i niepublicznych służb zatrudnienia oraz lepsze dostosowanie ich do potrzeb rynku pracy
 • 2.5 Skuteczna pomoc społeczna
 • 2.6 Wysoka jakość polityki na rzecz włączenia społecznego i zawodowego osób niepełnosprawnych
 • 2.7 Zwiększenie szans na zatrudnienie osób szczególnie zagrożonych wykluczeniem społecznym
 • 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym
 • 2.9 Rozwój ekonomii społecznej
 • 2.10 Wysoka jakość systemu oświaty
 • 2.11 Zapewnienie funkcjonowania Zintegrowanego Rejestru Kwalifikacji
 • 2.12 Zwiększenie wiedzy o potrzebach kwalifikacyjno-zawodowych
 • 2.13 Przejrzysty i spójny Krajowy System Kwalifikacji
 • 2.14 Rozwój narzędzi dla uczenia się przez całe życie
 • 2.15 Kształcenie i szkolenie zawodowe dostosowane do potrzeb zmieniającej się gospodarki
 • 2.16 Usprawnienie procesu stanowienia prawa
 • 2.17 Skuteczny wymiar sprawiedliwości
 • 2.18 Wysokiej jakości usługi administracyjne
 • 2.19 Usprawnienie procesów inwestycyjno-budowlanych i planowania przestrzennego
 • 2.20 Wysokiej jakości dialog społeczny w zakresie dostosowania systemów edukacji i szkolenia do potrzeb rynku pracy
 • 2.21 Poprawa zarządzania, rozwoju kapitału ludzkiego oraz wsparcie procesów innowacyjnych w przedsiębiorstwach

III Oś Priorytetowa: Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju

 • 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym
 • 3.2 Studia doktoranckie
 • 3.3 Umiędzynarodowienie polskiego szkolnictwa wyższego
 • 3.4 Zarządzanie w instytucjach szkolnictwa wyższego
 • 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych
 • 3.6 Wsparcie reorientacji zawodowej pracowników uczelni

IV Oś Priorytetowa: Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa

 • 4.1 Innowacje społeczne
 • 4.2 Programy mobilności ponadnarodowej
 • 4.3 Współpraca ponadnarodowa

V Oś Priorytetowa: Wsparcie dla obszaru zdrowia

 • 5.1 Programy profilaktyczne
 • 5.2 Działania projakościowe i rozwiązania organizacyjne w systemie ochrony zdrowia ułatwiające dostęp do niedrogich, trwałych oraz wysokiej jakości usług zdrowotnych
 • 5.3 Wysoka jakość kształcenia na kierunkach medycznych
 • 5.4 Kompetencje zawodowe i kwalifikacje kadr medycznych
 • 5.5 Rozwój usług pielęgniarskich

 

Podstawowe dokumenty programowe:

Program Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych POWER 2014-2020

 

Źródło: www.power.gov.pl